2010-12-21

SVEIKINIMAS


BRANGŪS KUPIŠKĖNAI


Sveikiname su šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais metais.

Linkime asmeninės laimės Jūsų gyvenime, sėkmės darbuose, geriausios sveikatos.

Lai šv. Kalėdų džiaugsmas apglėbia Jus šiluma, Jūsų širdys prisipildo meilės ir vilties. Tegul Naujieji Jums atneša džiugių akimirkų, prasmingų darbų ir gražių svajonių.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba


MUS SVEIKINA:

Kupiškio meras J. Jarutis

Skapiškio seniūnija

Algis Narutis - rokiškėnai

Vilius Naujikas - Sėlių žemės vaikis

Vladzė Mečionienė - rašytoja

Virginija Pakalniškienė - Adomynės bendruomenė

2010-12-14

Mūsų jubiliatai


Vytautas Pivoriūnas


Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas gruodžio 16 d. švenčia 80 metų Jubiliejų.

Pats Vytautas pasakoja:

"Gimiau Biliūnų km., Skapiškio valsčiuje ūkininko šeimoje, pirtyje. Mat, keliantis į vienkiemį tėvelis vežė plytų vežimą ir, pasibaidžius pasoginei kumelei, susilaužė koją, todėl laiku nebuvo užbaigtas namas.

Baigęs Topolio pr. m-lą mokiausi Pandėlio ir Kupiškio gimnazijose. 1949 m., baigęs Kupiškio g-ją, studijavau Kūno kultūros institute. Be privalomų disciplinų domėjausi sklandymu, parašiutizmu. Baigęs KKI, 1953 – 1957 m. dirbau Utenos rajono Sporto komiteto pirmininku. Vėliau buvau perkeltas į Vilniaus m. Sporto komitetą. 1961 – 1991m. dirbau Sporto d-jos „Žalgiris“ Centro taryboje, pradžioje-instruktoriumi, o nuo 1962 m. iki pensijos skyriaus vedėju. Dar teko padirbėti Kūno kultūros ir sporto departamente, laikraščio „ Sportas“ redakcijoje. Prieš du metus išėjau į poilsį.

Prieš karą buvau jaunesnis skautas (vilkiukas), vėliau nepriklausiau jokiai partijai, nebuvau „klapčiukas“ nei tiesiogine, nei perkeltine prasme. Dirbdamas esu gavęs daugelį Sąjunginių ir Respublikinių sporto organizacijų apdovanojimų, 1972 m. suteiktas Lietuvos Nusipelniusio trenerio vardas.

Buvau dešiniųjų pažiūrų, prasidėjus atgimimui aktyviai įsijungiau į Sąjūdžio veiklą. Buvau iniciatorius ir organizatorius Vilniaus m sportininkų kolonos „Baltijos kelyje“. Tvirtai tikėjau geresne ateitim. Tačiau...

Esu vedęs, turiu dukrą Daivą ir anūką Titą. Tikiuosi, kad tai bus naujos mąstysenos žmogus."


Vytautas buvo ir yra aktyvus klubo narys, daug laiko ir jėgų aukojęs rengiant keturis knygos "Keliai veda Kupiškin" tomus, 2007m. - klubo prezidentės pavaduotojas, 2010m. išrinktas klubo prezidentu. Matyt, klubo nariai pastebėjo Vytauto organizacinius gabumus. Tai tikrai darbštus , kruopštus, atsakingas žmogus.

Sveikiname gražaus Jubiliejaus proga, linkime sėkmės darbuose ir skalsos namuose, nepalūžti dvasia, stiprybės, ištvermės ir taip reikalingos išminties.


Vilniaus kupiškėnai


Specialus eilėraštukas – sveikinimas nuo poetės, klubo narės Eugenijos DidžiariekienėsKaip nuostabiai krinta snaigės tyliai,

Žemę kausto kandingi speigai.

Šerkšna medžiuos sidabru prabilo,

Kai šion žemėn tu žengei.


- Laukiamas, kaip pavasaris

- Mylimas, kaip vasara

- Geidžiamas, kaip derlus ruduo.


Kiek jaudulio, lūkesčių ir vilčių

Būta gyvenime tavo.

Ir drąsiai žengei tuo keliu,

Dienos turiningos metelius skaičiavo.


O Jubiliejus toks apvalus

(Daugelis sako labai gražus).

Regime daug spėkų tavyje-

Sėkmė telydi tave kelyje.


Te metai visi būna tau gražūs

Te saulės būna daug, daug, daug...

Nenusimink, jei būna tik miražai

Ir kasdienybės, realybės ŠOU!


2010-12-08

Mūsų jubiliataiLEONAS APŠEGAŠių metų gruodžio 10 d. švenčia 70 m. jubiliejųGimė Kupiškio rajone, Kinderių kaime.1962 metais baigė Panevėžio Hidromelioracijos technikumą, 1987 m. - Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. Dirbo Vievio rajono melioracijos montavimo valdyboje meistru, Kupiškio rajono Skodinių tarybiniame ūkyje inžinieriumi, šio rajono „Tiesos“, Žaidelių kolūkių valdybos pirmininku, Kupiškio rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju, Žemės ūkio valdybos viršininku. 1990 metais išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu. 1997-2007 m. – Kupiškio rajono savivaldybės meras. Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000) ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karinininko kryžiumi (2004).

Plačiau- spauskite čia


Vilniaus kupiškėnų klubo nariai sveikina gerbiamą Leoną Apšegą gražaus Jubiliejaus proga ir siunčia jam šią PADĖKĄ2010-12-05

Pas kupiškėnus Nijolė Baužytė

Sueigą pradėjome kupiškėnų himnu.

Žurnalistė, Lietuvos miestelių ciklo kūrėja Nijolė Baužytė pasveikino Vilniaus kupiškėnus, papasakojo apie savo kūrybą, paminėjo, kad miesteliai mažėja, traukiasi.

O kaipgi nemažės, juk Vilniuje virš dviejų tūkstančių kupiškėnų. Kiek kupiškėnų Europoje matyt nieks dar neskaičiavo. Atlietuvinom Vilnių, atlietuvinsim ir Europą.

Palėvenė – miestelis Kupiškio rajone, dešiniajame Lėvens krante (Lėvens kraštovaizdžio draustinyje). Seniūnaitijos centras. Tai vienas iš pačių mažiausių Lietuvos miestelių, tačiau pagarsėjęs Šv. Dominyko ir Šv. Jono atlaidais.

Stovi Šv. Domininko bažnyčia (pastatyta 1676 m.), išlikęs buvęs dominikonųvienuolynas (pastatytas 1779 m.). Nuo 2000 m. Palėvenėje kasmet vyksta sakralinės muzikos ir teatrų festivaliai. Prie Prie Palėvenėsprigludusiame Buivėnų kaime šniokščia ąžuolasgamtos paminklas. Šio milžino aukštis – 24 m, skersmuo – 2,2 m. Manoma, kad jis turi per 700 metų. Netoliese, prie Pauliankoskaimo, buvo Palėvenės dvaras. Šalia yra Palėvenės piliakalnis.

Oficialiai laikoma, kad Palėvenė įkurta 1586 m. Miestelyje Mykolas Laurynas Odlianskis-Počobutas su žmona Marijona iš Siesickių giminės įsteigė dominikonų vienuolyną, kurio reikmėms dovanojo Palėvenės ir Lamokų palivarką. 1676 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas, kurio fundatoriumi buvo Vilkmergės seniūnas L. M. Počobutas su žmona.

Apie bažnyčios ir vienuolyno pastatymą yra išlikęs toks padavimas: karo su švedais metu Počobutas, po nesėkmingo mūšio, pasislėpė miško koplyčioje. Matydamas savo beviltišką būklę, pasižadėjo, kad jei liks gyvas, pastatys bažnyčią. Švedai koplyčioje Počobuto nepastebėjo ir šis pažadą ištesėjo: pasikvietė dominikonus, kuriems pastatė bažnyčią ir vienuolyną.

XIX a. Palėvenėje prasidėjo Lietuvos blaivybės ir lietuvybės išsaugojimo sąjūdis.1858 m. vyskupas Motiejus Valančius į blaivininkų broliją įrašė pirmuosius narius. „Testamentinėje gromatoje“ jis rašė:

Cquote2.pngVienoj kelionėj 1858 metuose apturėjęs įkvėpimą Dvasios Švenčiausios, idant apsakinėčiau blaivystę, pradėjau skelbti tą dorybę ir pats pirmas keliasdešimts žmonių įrašiau Palėvenėj į knygas.

Motiejus Valančius

Cquote1.png


Tačiau vienuolynas blaivystę suprato kiek kitaip – įsteigė didelę smuklę, o mažesnę padarė degtinės sandėliu, nors tuo metu Palėvenėje nebuvo net mokyklos – taip 1859 m. M. Valančiui rašė Utenos dekanas kunigas Stulginskis. Vyskupas įsakė smukles naikinti ir steigti parapinę mokyklą.

Žymūs žmonės

Palėvenės kapinės

Mažoji Mokytojų namų salė pilna pilnutėlė. Tuom įsitikinsite pažiūrėję nuotraukas.

Salės vaizdeliai


Kalba žurnalistė Nijolė Baužytė.(dešinėje)

Vytautas Grakauskas, aktyvaus Palėvenės vargonininko sūnus, kurio tėtį nukankino išbėgdami bolševikai.

Viceprezidentė Regina su klubo finansų šefu Laimučiu.
Pagerbiame jubiliatę Onutę.Po iškilmingosios ir rimtosios dalių, kupiškėnų aludarių pamokymų demontruotame filmuke, prasidėjo linksmoji dalis. Ką jos metu daro klubiečiai ir svečiai žiūrėkite nuotraukose.
Jei geras alus, po trijų stiklinių darosi linksma, po penkių šilta, po septynių dainuot norisi. Jei kas nors pasidaro anksčiau alus įtartinas.
2010-12-04

PAKVIETIMAS

Kviečiame!

Vilniaus kupišk
ėnų suvėjimas
Mokytoj
ų namų mažojoje salėje (II a.)
š. m. gruod
žio 5 d. 15 val. Tema - Palėvenės architektūrinis ansamblis. Lektorė Nijolė Baužytė.Klubo valdyba

2010-11-26

Mūsų jubiliatai
Ona Gasparavičiūtė - miela mūsų klubo narė, šiemet švenčia gražų Jubiliejų.
Gimė Ona Linkiškių kaime, Šimonių valsčiuje, ūkininko šeimoje. Mokėsi Migonių pradinėje mokykloje, Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1946 metais. Ji iš tos karo laikų gimnazistų kartos, kuri sunkiais karo ir pokario metais troško siekti mokslo žinių. Šis noras Oną ir atvedė į Žemės ūkio akademijos agronomijos - ekonomikos fakultetą, o vėliau - parengti ir apginti žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją. Toliau sekė ilgametis darbas Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio ekonomikos institute vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigose.
Jubiliatė yra Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilniaus miesto bendrijos Žvėryno skyriaus vadovė, domisi istorija, tautodaile, dailiaisiais amatais. Dar gimnazijoje pamilusi dainą Onutė iki šiol dainuoja chore. Nuo pat Vilniaus kupiškėnų klubo įsikūrimo yra aktyvi narė. Ją sutinkame visuose klubo renginiuose, išvykose, kelionėse. Mielai dalijasi savo žiniomis ir patyrimu, visuomet geranoriškai talkina klubo vakaronėse.

Sveikiname Oną su garbingu Jubiliejumi!
Linkime geriausios sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės darbuose ir siekiuose!
Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

2010-11-07

Pas mus svečiuojasi ADOMYNĖS bendruomenė

Vilniaus kupiškėnus sužavėjo puikus adomyniečių pasirodymas, kūrybingai sudaryta nuotaikinga programa. Žavėjomės etnografinio ansamblio "Jara" ir kaimo kapelos dainomis ir muzika, smaikščiomis pasakorėmis, jaunąja atlikėja, dainuojančia ir grojančia keliais instrumentais.
Įtaigus poezijos žodis skambėjo iš šeimyninio dueto lūpų.
Scenoje puikiai derėjo visų kartų atlikėjai. Kaip gali nesidžiaugti, kad mūsų Kupiškio žemėje tiek gražių talentingų žmonių, puoselėjančių mūsų krašto kultūrą.
Nuoširdžiai dėkodami už puikų koncertą ir vaišes, linkime visiems Adomynės žmonėms daug sekmės kasdieniniuose darbuose, nuostabių švenčių, kurias Jūs mokate sukurti sau ir pradžiuginti kitus žmones.Nuoširdi padėka vienų kitiems.


Biržų klubo viceprezidentas Julius L. su dovanėle mūsų e'prezidentei Filomenai, pasižymėjusiai savo kūrybingais darželiais. Meniški vaizdeliai iš gamtos gėrybių. Adomynietės su lauktuvėmis.


Su geriausiais palinkėjimais - Kupiškio r. meras Jonas Jarutis ir Šimonių seniūnas Algirdas Kairys


Šauni kaimo kapela dar neturinti savo vardo. Prezidentas Vytautas Pivoriūnas su viceprezidente Regina Tubeliene pasiruošę dėkoti ...Adomynės etnografinis ansamblis "Jara" visam gražume ...Ansamblietės. Virginija Pakalniškienė supažindina su Adomyne. Ieva Tučiūtė.
Prezidentas pradeda susitikimą su adomyniečiais. Skamba kupiškėnų himnas.O žiūrovų prigūžėjo pilna Vilniaus Karininkų Ramovės salėVirginija P. rašo: "Štai pagaliau ir namuose... Pavargę, bet labai laimingi ir dėkingi už šiltą priėmimą Vilniuje. Mes tikrai vykom pas Jus atvira širdimi ir norėjome pasidalinti su Jumis savo paprastu gyvenimu. Ačiu, kad priėmėte mus tokius - paprastus kaip 3 kapeikos..."

Virginija Pakalniškienė vedė mus Adomynės istorijos keliais, takais ir vingiais. Meninius kolektyvus rengė ir organizavo Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė ir meno vadovė Sigutė Kovienė.

Eiles skaitė Danutė Vizbarienė ir jos dukrelė Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazijos abiturientė Agnė.

Kankliavo ir savo kūrybos dainą atliko Ieva Tučiūtė, dabar jau Panevėžio menų mokyklos pirmakursė.
Apie nelaimėlį jaunikį pasakojo Alvyda Palačenkienė.
Meno kolektyvuose dalyvauja Adomynės pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Mašauskienė, pavaduotoja Aldona Baltutienė, komercinės firmos „AGLA“ direktorius Augenijus Cesevičius, ilgiausiai ir dabar dar dirbanti Adomynės mokytoja Aldona Kavoliūnienė, rusų kalbos mokytoja Danutė Vizbarienė ir kiti adomyniečiai, mylintys dainą, norintys gyventi linksmiau ir gražiau.Būgnus mušė Adomynės pagrindinės mokyklos dešimtokė Rasa Vilimaitė,o jos mama Zita dainuoja folkloriniame ansamblyje.

Adomynė (iki XIX a. pradžios Aluotėliai, iki 1921 m. Jonava) - kaimas Kupiškio rajono savivaldybės pietryčiuose, į rytus nuo Šimonių, 8 km į šiaurę nuo Svėdasų, Adomynės kalvagūbryje (95-100 m virš jūros lygio). Seniūnaitijos centras.

Stovi medinė Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, varpinė, veikia Adomynės pagrindinė mokykla, biblioteka (nuo 1950 m.).Veikia laisvalaikio centras, kaimo bendruomenė (tarybos pirmininkė - Virginija Pakalniškienė). Yra kapinės, kuriose palaidota fizikė Janina Vizbaraitė, seni dvaro pastatai, sodyba.