2023-01-12

Netekome Živilės Mačionienės

 


Šių metų. sausio mėn. 11 d., eidama 90-tusius metus, mirė ilgametė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Živilė Mačionienė (Brazauskaitė).

Gimė 1933 m. lapkričio 21 d. Utenoje, užaugo Kupiškyje. Mama Bronislava Didelytė-Brazauskienė, kilusi iš Obelių apylinkių, tarnavo telegrafiste Utenos ir Kupiškio pašte. Tėvelis Antanas Brazauskas, kupiškėnas, taip pat tarnavo Utenos pašte, vėliau dirbo dekoravimo darbus statybose Kupiškyje, buvo Šaulių sąjungos ir Vilniaus vadavimo sąjungos narys.

Živilė baigė Kupiškio pradinę mokyklą ir Kupiškio vidurinę mokyklą. Pastarojoje jos klasės auklėtoja buvo lituanistė Felicija Jakutytė. Su mylima auklėtoja Živilė ir jos klasės draugai bendravo iki pat F. Jakutytės mirties (2012 m.). Mokykloje Živilei pranašauta menininkės ateitis – ji kurdavo mokinių spektaklių dekoracijas, kostiumus. Pasirinko architektūros studijas Vilniaus dailės institute (studijavo 1952−1958 m.). Tarp jos iškilių mokytojų buvo architektas Eduardas Budreika, parkotyrininkas Antanas Tauras. Nuo studijų laikų Živilė gyvena Vilniuje. Dalyvavo dešimtyje etnografinių ekspedicijų po Lietuvą, kur vadovaujant Pranei Dundulienei, Vaclovui Miliui, Izidoriui Butkevičiui, tyrinėjo ir fiksavo liaudies meną ir architektūrą. Pirmieji dideli jaunos architektės darbai buvo Alytaus, Kelmės, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių generaliniai planai, sudaryti dirbant Miestų statybos projektavimo institute (1958−1965). Dirbdama Komunalinio ūkio projektavimo institute (1966−1973), Živilė projektavo parkus, skverus, kapines įvairiuose Lietuvos miestuose.

Vaisingiausi buvo 16 metų Paminklų restauravimo institute (1973−1989), kur sukurta ir įgyvendinta per 90 projektų - restauruoti dvarai ir parkai, kultūros veikėjų memorialinės sodybos. Tarp dvarų minėtini Renavo dvaras ir parkas, Baisogalos dvaras, Rietavo parkas su Oginskių koplyčia, Rokiškio dvaro oficinos ir parkas, Burbiškio dvaro parkas su sudėtinga tvenkinių ir kanalų sistema. Tarp memorialinių sodybų – A. Vienuolio, J. Biliūno, Žemaitės, J. Jablonskio, M. K. Čiurlionio, V. Grybo, S. Nėries, P. Cvirkos, K. Glinskio, S. Girėno sodybos, A. Baranausko klėtelė. Pagal Živilės projektus sovietmečiu (!) restauruoti nuo tarpukario išlikę paminklai Vytautui Didžiajam Veliuonoje, Perlojoje, Jurbarke, Burbiškio dvaro parke, paminklas V. Kudirkai Kudirkos Naumiestyje, R. Antinio paminklas Nepriklausomybės dešimtmečiui Rokiškyje. Restauruoti žinomiausio XIX a. kryždirbio V. Svirskio mediniai kryžiai, medinė Stelmužės bažnyčia. Vadovauta gydant Stelmužės ąžuolą  (valant puvinius kamiene, lopant dreves), tvarkant ąžuolo aplinką.

Živilės objektai išsibarstę po visą Lietuvą, jų yra ir Kupiškyje. Restauruota Kupiškio valsčiaus mokykla (dabar – Etnografijos muziejus), kapinėse restauruotas tarpukario laikų paminklas Nepriklausomybės kovose žuvusiems savanoriams.

Išėjusi į pensiją, Živilė įkūrė individualią projektavimo darbų įmonę (1994−2006). Suprojektavo paminklą 1831 m. sukilėliams − lemtingo mūšio vietoje Aukštuosiuose Paneriuose (Vilniuje). Pagal Živilės projektus restauruota daug vertingų XIX-XX a. I p. antkapinių paminklų Vilniaus Rasų, Bernardinų, Saulės, Antakalnio kapinėse. Sukurtas memorialas okupacijų aukoms Naujosiose Rasose. Vienas svarbiausių Živilės darbų – J. Basanavičiaus gimtosios sodybos Ožkabaliuose atstatymas. Nuo pamatų atstatytas penkių pastatų ansamblis 2012 metais įvertintas J. Basanavičiaus premija.

Živilės vyras Zenonas Mačionis (1933−2002) buvo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto docentas, chemijos mokslo istorikas. Kilęs iš Anykščių krašto, mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje - toje pačioje laidoje kaip Živilė, paralelinėje klasėje.

Jiedu išaugino dukras Dalią, Jurgą ir sūnų Vaidotą. Živilė yra trijų anūkų - Gerdos, Rusnės, Kristijono - močiutė.

Živilė – Vilniaus kupiškėnų klubo narė nuo pat jo įkūrimo. Kartu su pirmuoju klubo prezidentu Žybartu Simonaičiu, taip pat architektu, sukūrė ir pagamino klubo vėliavas, kol sveikata leido buvo aktyvi klubo renginių dalyvė.

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba ir nariai liūdi dėl architektės Živilės  Mačionienės mirties, nuoširdžiai užjaučia dukras, sūnų, anūkus, gimines ir artimuosius.


Atsisveikiname su velione Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 1-oje  šarvojimo salėje:

sausio 14 d. 16 30 - 20 00 val.

 sausio 15 d. 8 30 - 12 00 val.

            Laidojama Rasų kapinėse.