2011-12-19

SU ŠVINTOM KALĖDOM

Brungūs kupiškėnai

Sveikinam visus su švintom Kalėdom, linkem, kad prė Kūčių stolo netrūktų nė susiklausimo, nė 12 patrovų, o par švintas Kalėdas linkem gėro ūpo, sotaus stolo ir Kalėdų senėlio dovanų.

Sveikinam ir su atainunčiais Naujais matais. Tagul jė būva pilni džiaugsmo, ramybas ir gerumo mūsų širdėlių.

Klubo valdyba


Mus sveikina:


Kupiškio Meras

Adomynės bendruomenė

2011-12-05

LAUKIAM

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,

Pronašam, kad gruodžio 10 d. 13 adynoi organizuojam ekskursijų Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejun (Vilniaus g. 41 - priešais šv. Kotrynos bažnyčių). Nepatingėkit, daug išgirsta ir apė mūsų krošto artistį Unių Babickoičių. Bilėto kaina tik 3 Lt. Rinktis prė įvėjimo iš kiemo pusas.

Do norim pakviest atait gruodžio 7 d. 18 ad. senjorų teatro premjeron "Graborius" Karininkų ramovaj, 0 gruodžio 27 d. 18 ad. Nacionalinio dramos teatro mažojoj salėj bus spektaklis "Unė". Vaidina artistą Birutą Mar.

Kuntriai lauksma.

2011-12-01

PAS ANYKŠTĖNUS

.

Svečiuose pas Vilniaus anykštėnus

Lapkričio 18 d. Vilniaus anykštėnų sambūris šventė dešimties metų įkūrimo sukaktį. Susirinko pilna salė ne tik anykštėnų, bet ir svečių: rėmėjai, kitų kraštiečių klubų (Molėtų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Biržų) atstovai. Iškilmių vedėja Adėlė Liutkevičiūtė trumpai supažindino su sambūrio įkūrimo istorija. Įnešama Sambūrio vėliava, kurią pašventina Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Stasys Krumpliauskas. Sugiedamas anykštėnų himnas (ištrauka iš Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“).

Apie sambūrio veiklos pradžią pasakojo pirmasis pirmininkas Vytautas Duknauskas, antrasis – Antanas Gudelis ir dabartinė pirmininkė Rita Virbalienė. Dainavo Operos solistas Tomas Tuskenis (akomp. Rūta Blaškytė).

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius, Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Aukštaitijos kraštiečių klubų atstovai. Apdovanojami sambūrio rėmėjai, darbščiausi anykštėnai.

Pakviesti prie vaišių stalų netekome amo. Ko tik čia nebuvo: iš miškų ir ežerų bei upių gėrybės, putojantis alutis, kava, saldumynai.....argi viską išvardinsi. Svetingas ir nuoširdus priėmimas paliko puikų įspūdį. Linkime anykštėnams nepasenti, nepavargti ir toliau taip pat darbuotis savo krašto labui.

VP

Mums rašo

Sveiki, susiedėli, Vytautai,

Atsitiktinai užėjau JŪSŲ svetainen, labai jau gražiai rošot apie mūsų švintį, tiktai narėjau padaryt keletų pataisymų:

Renginio vedėja Liudgarda Čepskienė, mes dainOvom Baranauskų, tik čia ne iš <šilelio>, o atskira giesmelaJ)))))

BŪKIT SVEIKI,

Anykštėnė Janina

2011-11-06

Pas mus Henrikas Vaitiekūnas

Mokytoju namų salė apypilnė kupiškėnais ir mielais sveteliais
Giedame kupiškėnų himną. Mūsų svečias ramus ir susikaupęs išklauso mūsų. Tylos minute pagerbiame išėjusius Anapilin ata Antaną ir ata Eliną.


Henrikas savo gyvenimo kelią į žurnalistiką dėstė savo netradiciniu stiliumi. Įsiminė tai, kad svarbiais darbo ir gyvenimo klausimais Henrikas tariasi su, kritiškai į žurnalistiką žiūrinčia, žmona ir priešingai, negu kiti vyrai, jis daro taip kaip pataria žmona. Netradicinis jo pasipiršimas žmonai. Tą jis padarė dar neįpusėjus pirmam šokiui su ja, o ji nieko nelaukdama sutiko ir ...
O klausimų klausimėlių buvo daug. Jis sakė, kad pobrangiai pardavus sąžinę žurnalistai gali gerai uždirbti. Visi krūvoje apkalbėjome daktarę Filomeną, politikę Kazimirą, keletą seimūnų, rašytoją Juozą. Na, o politikos atrodo nelietėm. Knygos rašyti Henrikas nesiruošia, nors gundytas buvo ne kartą.

Liucija, senokai nebuvusi, nustebino mus savo kūrybos pagal Mačernių eilėmis ir scenografija rudens tema, kurią mes pavadinome "Rudens rapsodija".

Henrikas buvo pagirtas tarp moterų, iš kurių vieną ir matote.Dvi kumutės, nuslinkusios į salės kamputį, kūrė planus ..., neišsigąskit valdžios verst nesiruošia.

Henrikas Vaitiekūnas (gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d.Panevėžyje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas.

Baigęs Klaipėdos 5–ąją vidurinę mokyklą ir Klaipėdos muzikos mokyklą, nuo 1968 m. Vilniaus universitete studijavo bibliotekininkystę, lietuvių kalbą ir literatūrą, teisę, žurnalistiką. 1985 m. žurnalisto kvalifikaciją kėlė Bornholme. 1967–1973 m. dirbo laikraščio „Komjaunimo tiesa“, nuo 1974 m. – laikraščių „Valstiečių laikraštis“, „Sportas“, „Gimtasis kraštas“, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų laikraščių redakcijose. Nuo 1977 m. Lietuvos televizijos programos „Panorama“ korespondentu.

Vestos laidos: „Kryžminė ugnis“, „Henrikas Vaitiekūnas. Geriau nebūna“ ir kt.

2011-11-01

SUVĖJIMAS LAPKRIČIO 6d.

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai.

Pronešam, kad mūų suvėjimas vyks lapkričio 6 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėj. Dalyvaus svėčias - netradicinis žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Prošom visus atait. Kaip visadu - atsinėšt sumuštinių, gėrų ūpųir pinigėlių nario mokesčiui užmokėt.

Lauksma.

Klubo valdyba

2011-10-30

PALYDIME ELINĄ DUBAUSKIENĘ


Eidama 79 gyvenimo metus mirė Elina Navarskaitė - Dubauskienė. Elina gimė 1933 m.liepos 20 d. Kupiškio raj.Siaurių kaime. Baigė Noriūnų aštuonmetę mokyklą ,vėliau Panevėžio muzikos mokyklą. Dirbo muzikos mokykloje mokytoja.

Turi dukrą Jolantą,kuri dirba Bostone biomedicinos srityje. Elina augo gausioje 7vaikų šeimoje ir buvo jauniausias vaikas šeimoje. Darbšti, kruopšti,tvarkinga, pareiginga, atsakinga, niekada nemėgstanti girtis, visada pasirengusi padėti kitiems.
Tai didelė netektis dukrai, visiems jos artmiesiems ir pažinojusiems ją.
Velionė buvo Vilniaus kupiškėnų klubo narė.
Klubo nariai nuoširdžiai užjaučia dukrą Jolantą, gimines ir artimuosius.

Atsisveikinimas su velione vyks spalio 31 d. J.Matulaičio bažnyčios laidojimo namuose, 4 salėje nuo 16 valandos

2011-10-24

IŠĖJO ANAPILIN ANTANAS RAMANAUSKAS


Eidamas 82 m. mirė Antanas Ramanauskas. Antanas gimė 1930 m. rugsėjo 20 d. Molėtų raj. Aluntos valsč. Verbiškių km., ūkininko šeimoje. 1950 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. Nuo 1950 m. mokytojavo Inturkės, Troškūnų, Raguvėlės, Medeišių septynmetėse mokyklose, studijavo Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Šeima 1951 metais ištremta į Sibirą. Antaną už antitarybinę veiklą areštavo 1953 m. kovo mėn. Nuteistą 10 m. kalėti išvežė į Kuibyševo HES statybą. Kaip techninių dalykų mėgėjas Antanas susipažino su mokslus baigusiais politkaliniais, tapo geodezininku. Darbas buvo įdomus. 1956 m. pavasarį komisija peržiūrėjo bylas ir išleido iš kalėjimo.

Antanas aplankė tėvus ir brolį Irkutsko srityje, sutiko pažįstamų kraštiečių. Draugų pakviestas išvažiavo į Bratsko HES statybą. Įstojo į Irkutsko kalnakasybos institutą, 1962 m. baigęs mokslus gavo inžinieriaus išsilavinimą. Dirbo meistru, vėliau darbų vykdytoju. Buvo pagarboje kaip sumanus ir pareigingas darbuotojas.
1963 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Dirbo statybose. Statė Dailės instituto priestatą, Dvariono muzikos m-lą, Spec. ligoninę ir kt. 1997 m. išėjo į pensiją. Turėjo žmoną Donatą Galiauskaitę-Ramanauskienę,kupiškietę, kilusią iš Palėvenėlės par. Suvainių k., dukrą Arūnę ir sūnų Jurį. Dalyvavo visuomeninėje veikloje - buvo Politinių kalinių sąjungos Antakalnio skyriaus seniūnas, Lietuvos LKS narys, Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Švenčionių kraštiečių klubų narys. Antanas tikras Lietuvis patriotas, apdovanotas garbės kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai". Taip neseniai linkėjome jam stiprios sveikatos, ištvermės ir energijos nuoširdžiai dirbant mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui.
Klubo nariai reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Donatai, dukrai Arūnei ir sūnui Juriui.
Vilniaus kupiškėnų klubas

Velionis pašarvotas šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo patalpose.
Karstas išnešamas spalio 26 d. 15 val, laidojamas Saltoniškių kapinėse.

2011-10-10

ATSISVEIKINAME SU ALEKSANDRU VAITIEKŪNU

Eidamas 85 metus mirė kupiškėnas, Vilniaus kupiškėnų klubo narys ALEKSANDRAS VAITIEKŪNAS.

Aleksandras gimė 1927 m. kovo 2 d. šalia Kupiškio esančiame Krasnavos kaime. 1947 m. baigė Kupiškio gimnaziją. Baigęs Popieriaus pramonės technikumą dirbo Rygoje.
Grįžęs į Lietuvą dirbo ne pagal specialybę, nes tokios pramonės šakos tuo metu Lietuvoje dar nebuvo.
Vėliau savo gyvenimą surišo su Lietuvos paukštininkyste ir ten dirbo iki pensijos.
Aleksandras aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Buvo klubo Revizijos komisijos pirmininkas.
Vilniaus kupiškėnų klubo nariai nuoširdžiai užjaučia žmoną Onutę. Reiškiame užuojautą velionio sūnui Sigitui ir dukrai Eglei.


2011-10-09

KLUBO SPALIO MĖNESIO SUEIGA


Giedame kupiškėnų himną.

Aldona M., Filomena M. ir Vytautas P. pristatė savo ir klubo narių keliones į Virdžiniją JAV, Šventąją ir Dargužių šilauogių plantacijas, bei aukštaičių vakaronę "Lakštingaloje".
Vidmantas T. pasakojimą grindė dokumentais ir su modernios aparatūros pagalba, tai rodė ekrane.

Vytautas P. pristato Lilijaną Ablėnaitę, kaip Lietuvos estrados solistę, buvusią Lietuvos tinklinio rinktinės narę, kuri su savo kolege padainavo lietuvių liaudies ir kitas lyrines dainas.Dėkojame Lilijanai už nuotaikingas dainas ir linksmus pasakojimus apie mūsų Kupiškio, Rokiškio ir Abelių kraštus.


Reik pakalbėt, pabendraut, padainuot. Tą fotografas ir užfisavo.

Paskutinei nuotraukai tinka: "Seserėle ar žinai..........

OFICIALUS PRANEŠIMAS:
Valdybos nario Laimučio Čepelės atsistatydinimas priimtas.
Nauja valdybos nare išrinkta FILOMENA MARČIULIONIENĖ.


2011-09-27

SUVĖJIMAS SPALIO 9 D.

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,

Pranešame, kad mūsų eilinis suvėjimas įvyks spalio 9 d. (ne spalio 2d.) mokytojų namų svetainėje 15 val. Kalbasma apė vosaros atostogas, kur keliovom, kaip laikų pralaidam.

Untras klausimas - ailiniai klubo raikalai, todėl labai prošom ko daugiau ir aktyviai dalyvaut.

Moteris prošom atsinėšt rudenio gėrybių ir jų patrovų, o vyrus nepamiršt to, ko niekad nepamirštate ....

Mums kalbės ir dainuos Lilijana Ablėnaitė, viena iš pirmųjų Lietuvos estrados pradininkių

Klubo valdyba

2011-09-05

MIELOS RITOS PADĖKAVOJIMAI


Mielas p. Vytautai,

labai a
čiū už nuostabų susitikimą su mielais kupiškėnais, taip gera pabūti nuoširdžių žmonių draugėje, jaučiausi kaip su artimaisias susitikusi.

Nustebau ir j
ūsų operatyvumu radusi šį faktą gausiomis nuotraukomis atspindėtą internetinėje svetainėje (greta įdomių ir vertingų įvykių). Tikiu, kad nesupyksite už vieną mažą pastabėlę dėl mano pavardės: aš gimiau ne Juozėnaitė, o Juzėnaite ir bandau tai, kur tik galiu, pabrėžti. Mano tėvelis iki pat senatvės laiškus tetai Marytei adresuodavo Juzėnaitės pavarde. Žinoma, tai smulkmena, bet jeigu būtų galima patikslinti, būčiau dėkinga.

Dar kart
ą labai ačiū ir nuoširdūs linkėjimai visiems kupiškėnams.

Rita Baltušyt
ė

2011-09-04

MUS APLANKĖ VIEŠNIA IŠ AUSTRALIJOS

.

Rita Baltušytė gimė 1938 m. Kaune. Lietuvos ir Australijos žurnalistė, redaktorė, rašytoja.

Gimė kaip Rita Juzėnaitė. Tėvas rašytojas Juozas Baltušis. Motina Vanda Petrauskaitė (1913-2003), žemaitė iš Laukodomo, Kelmės rajonas. Tėvams išsiskyrus, jos vardas ir pavardė pakeisti į Margaritą Baltušytę. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo žurnalistės specialybę.

Nuo 1959 m. dirbo Lietuvos radijuje, nuo 1962 m. dienraščio„Sovetskaja Litva“ literatūrinė darbuotoja, 19661971 m. telegramų agentūros ELTA budinčioji redaktorė, rajoninės spaudos skyriaus redaktorė, 19711979 m. žurnalo „Jaunimo gretos“ skyriaus redaktorė.

1981 m. išvyko į Australiją. 19851986 m. ir 20002001 m. savaitraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė. 19861993 m. radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuvių skyriaus laidų rengėja. Nuo 1994 m. laikraščio „Lietuvos rytas“ korespondentė Australijoje.

Sutuoktinis dailininkas architektas Jurgis Algimantas Zaviša, duktė dailininkė Akvilė Zavišaitė (1962–1991).