2021-02-22

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBUI – 30

 1991 m. vasario 22 d.,
po tam tikro informacinio ir agitacinio darbo, Vilniaus mokytojų namų salėje Vilniaus g. 39, susirinko apie 60 Vilniuje gyvenančių kupiškėnų.  Jau pirmajame susirinkime, kurį galima vadinti steigiamuoju, balsavimu buvo išrinkta klubo taryba iš 7 asmenų: filologė Vytautė Eidukaitienė, architektas Jonas Glemža, istorikas Vytautas Merkys, chirurgas Gediminas Kaluina, architektas Žybartas Simanavičius, inžinierius Algimantas Zolubas ir filologė Jonė Žebrytė. Nutarta pasivadinti “Vilniaus kupiškėnų klubu”, pasidalinti į 10 būrelių pagal parapijas. Dauguma susirinkusiųjų užpildė prašymus priimti juos į klubą.

Po mėnesio, kovo 22, įvyko pirmasis Klubo tarybos posėdis Senamiesčio seniūnijos patalpose Pilies 36. Tarybos pirmininku išrinktas Žybartas Simanavičius, diskutuota dėl klubo būrelių seniūnų pareigų ir kandidatūrų. Kitam posėdžiui gegužės 3 Tarybos pirmininkas jau parengė ir pristatė klubo įstatų projektą.

Birželio 3 d. - visuotinis klubo susirinkimas Paminklų konservavimo instituto salėje Žemaitijos g. 13. Išrinkti būrelių seniūnai ir jų pavaduotojai (šie - skliausteliuose):

Adomynės - Antanas Gudelis (Bronė Kručaitė), Alizavos – Gediminas Kaluina (Boleslovas Vaitiekūnas), Antašavos - Algirdas Matuzevičius (Arvydas Kirda), Kupiškio - Henrikas Paulauskas ((Živilė Mačionienė), Palėvenės - Lina Kanopkienė (Valdereza Simonaitienė), Palėvenėlės - Petras Marcinkevičius (Vladas Keršulis), Salamiesčio - Klementina Vosylytė (be pavaduotojo), Skapiškio - Vytautė Eidukaitienė ((be pavaduotojo), Subačiaus - Povilas Tebelškis (Algimantas Ažusienis), Šimonių - Žybartas Simanavičius (Ona Gasparavičiūtė). 

Klubo iždininke išrinkta Aldona Glemžaitė, revizijos komisijos nariais – Pranas Zolubas, Lina Kanopkienė ir Bronė Konstantinavičienė.

1991 02 22 – 1997 11 06    klubui vadovavo Žybartas Simonaitis.“Kadangi Klubo nariai aktyviai dalyvavo Piliečių chartijos susirinkimuose, Chartijos taryba 1993 m. liepos mėnesį pareiškė pageidavimą, kad mūsų klubas taptų vienu iš bendramintiškų sąjūdiškų klubų - veiktų Chartijos propaguojamomis veiklos kryptimis, bet ir toliau išliktų visiškai savarankiškas, kaip ir visi kiti Chartijos klubai, ir galėtų nemokamai naudotis Chartijos sale Jakšto 9“, - prisiminimuose rašo Ž. Simonaitis. Rugpjūčio 18 d. Klubo tarybos posėdyje pasiūlymas buvo sutiktas teigiamai. Ir iki 2007 metų, kai buvo nuspręsta klubą įregistruoti Registrų centre kaip visiškai savarankišką, jis veikė kaip Piliečių chartijos Vilniaus kupiškėnų klubas.


1997 11 06 - 2007 04 01   klubui vadovavo Liucija Venslovaitė.

1997 11 22 Kupiškio bažnyčioje pašventinta Žybarto Simonaičio, Živilės Mačionienės ir Jūratės Lapienytės sukurta ir pagaminta Vilniaus kupiškėnų klubo vėliava.


Klubo steigėjai, iš kairės: A. Čiurlys,
Ž. Simonaitis, G. Kaluina tarp klubo moterų 

Pagaliau 2007 03 22 pasirašoma klubo Steigimo sutartis, kuria Žybartas Simonaitis, Albinas Čiurlys ir Gediminas Kaluina steigia Vilniaus kupiškėnų klubą, kurio teisinė forma – asociacija. Steigėjai įsipareigoja sutvarkyti formalumus, parengti reikiamus dokumentus, sušaukti steigiamąjį susirinkimą, ir 2007 04 01, vis dar Chartijos salėje, įvyksta Klubo steigiamasis susirinkimas.

 
Buvę klubo prezidentai, iš kairės: Ž. Simonaitis,
L. Venclovaitė, F. Marčiulionienė ir V. Pivoriūnas
Registrų centre Vilniaus kupiškėnų klubas užregistruotas 2007 04 25 Įstatuose numatomas Vilniaus kupiškėnų klubo Prezidento titulas, kuris suteikiamas Klubo tarybos pirmininkui.

2007 04 01 – 2010 02 07 Klubui vadovauja Filė Marčiulionienė,

2010 02 07  - 2013 02 03 – Vytautas Pivoriūnas,

2013 02 03 – 2017 02 05 - vėl Filė Marčiulionienė,

Nuo 2017 02 05 – Vilius Bartulis.

Klubo prezidentas V. Bartulis
Išsamiau apie Klubą galima pasiskaityti 2018 m. išleistoje knygoje “Mes - Vilniaus kupiškėnai”, taip pat – ir šioje mūsų internetinėje svetainėje, kuri egzistuoja nuo 2007 metų. Turime ir paskyrą “feisbuke”, kuri šiuo metu kaip ir “užkonservuota”.

Apgailestaujame, kad pandemijos metu teko atsisakyti suėjimų, prisistabdė ir kita klubo veikla. Vis tik dauguma esame “rizikos zonoje”. Tikimės, kad netoli tas laikas, kai vėl galėsim susitikti, pabendrauti gyvai, imtis aktyvesnės veiklos.

Visiems buvusiems, esantiems ir būsimiems Vilniaus kupiškėnų klubo nariams, taip pat - prijaučiantiems linkime stipraus imuniteto, geros sveikatos ir optimizmo.