2010-10-31

S K E L B I A M E

Gerb. Vilniaus kupiškėnai.

Primename, kad š.m. lapkričio 7 d. 14 val. Vilniaus Karininkų Ramovėje 'įvyks klubo narių susibėgimas.
Susitinkame su garbinga Adomynės bendruomene .

Į susitikimą atvyksta Kupiškio r. meras Jonas Jarutis.


KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI

Klubo valdyba

2010-10-13

SVEIKINAME IRENA EIGELIENĘ - SEMAŠKAITĘ


SVEIKA, MIELA KRAŠTIETE IRENAIrena gimė Vytauto Didžiojo metais Kupiškyje. Nuo vaikystės tėvų namuose skambėjo muzika. Tėtis Juozapas Semaška buvo garsus dūdų orkestro vadovas – anykštėnas. Motina Marcelė Pažemytė – smagi dainininkė, tikra kupiškietė. Jos tėvas Kazimieras Kupiškio bažnyčios vargonininkas. Besimokydama Kupiškio gimnazijoje buvo aktyvi literatė, literatų būrelio organizatorė. Be jos dalyvavimo neapsieidavo visi mokyklos vakarėliai, jos visur būdavo pilna tiek mokykloje tiek ir už jos ribų.

Vilniaus universitete su užsidegimu Irena studijavo istoriją ir bibliografiją, tapo diplomuota istorijos mokytoja.

Dėstydama istoriją entuziastingai organizuodavo vasaros turistines stovyklas gimtajame Kupiškyje prie Lėvens ir Kupos krantų. Irenos dėka daug žmonių ir ypač jaunumo susipažino su Kupiškio krašto istorija, papročiais.

Daug metų Irena rengia ekskursijas po senąsias aisčių žemes, nepamiršdama poetiškų tų žemių apibūdinimų, jų padavimų, jų istorijos.

Su vyru Rimantu Eigeliu, įdomios biografijos žmogumi, išaugino sūnų Vytenį, baigusį KPI pramoninės elektronikos specialybę, kartu tapusį atsargos leitenantu.

Po Nepriklausomybės atgavimo Irena dėstė baltų kultūrą, tai buvo tiesiog jos pašaukimas.

Sūnus Vytenis, patriotiškai tėvų auklėtas, nedelsdamas įsijungė į Lietuvos kariuomenės atkūrimo darbus. 1990 m. gale jam buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnis. Tačiau 1993 m. Eigelių šeimą ištiko didelis skausmas. Anapilin išėjo jų sūnus, kapitonas Vytenis.

„Skausmas nėra bevaisis“, sako Irena. Jis atvedė Ireną į Tėviškės pažinimo draugiją, Vilniaus kupiškėnų klubo susiėjimus. O kokie išmoningi ir vaišingi būdavo jos atvykimai į Vilnių, į kupiškėnų klubą, Tėvynės pažinimo draugijos konferencijas Šlapelių namuose.

Kai Irenos paklausia, kokia padėka Jums šilčiausia, ji atsako: „Norėčiau, kad mano mokiniai mylėtų savo šalį. Ir kad kraujo šauksmas juos visuomet vestų namo“

Vilniaus kupiškėnų klubas nuoširdžiai dėkingi, Lietuvybės ir dvasingumo žadintojai, istorikei Irenai Eigelienei – Semaškaitei. Linkime Jums geros sveikatos, ištvermės puoselėjant tautines vertybes bei savo gimtojo Kupiškio krašto šlovinimą.

2010-10-03

KLUBAS SPALIO MĖNESYJE

Spalio 3 d. klubo suvėjime aptarti Vilniaus krašto reikalai. „Vilnijos“ draugijos pirmininkas profesorius Kazimieras Garšva kalbėjo apie padėtį Vilnijoje, apie nesutarimus, įstatymų nesilaikymą ir kitas blogybes šiame Lietuvos regione. Keisčiausia, kad per 20 m.“tuteišiai“ nesugebėjo perskaityti lietuviškų gatvių pavadinimų, užrašų ant maršrutinių autobusų ir kt., todėl vietiniai valdininkai "leidžia" jiems šalia lietuvių, rašyti ir lenkų kalba. O svarbiausia, kad baudos už įstatymų dėl lietuvių kalbos rašybos taisyklių pažeidimus prilygsta vos ne už gatvės ne vietoje perėjimą.

Krašto mokyklose šantažuojami mokiniai ir jų tėvai. Lenkiškų mokyklų moksleiviai vasaros atostogų metu vežami į poilsio stovyklas Lenkijoje. Tai finansuoja Lenkijos vyriausybė.

Lektorius atsakė į gausius klausimus.

Mokytojus pasveikinome su profesine švente – Mokytojo diena. Pasivaišinę išsilskstėme po namus.

V.P.

Susiėjimą pradeda klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas
Klubo vadovai dėkoja prof. Kazimierui Garšvai


Mūsų mylimas žentas Antanas Ramanauskas. O čia aktyviosios tik Jonės pirštas ...

Prezidentas kalbina aktorė Janiną Matekonytę, juk artėja Klubo dvidešimtmetis.

Pagerbiama mūsų žymioji darželių meistrė FILOMENA, plešianti Garbės raštus Vilniaus miesto konkursuose. Pagal strateginį darželio vystymo planą, jai įteikta tropinių ir arktinių augalų sėklų, juk klimatas keičiasi ...

Linksmi ir gražūs, įdomu, kas puodukuose ?