2019-04-10

NETEKOME ŽYBARTO SIMONAIČIO


  Eidamas 91 metus 2019 m. balandžio 8 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas, architektas, restauratorius, paminklotvarkos ekspertas, kultūros ir visuomenės veikėjas Žybartas Simonaitis.
  Velionis gimė 1929 m. kovo 20 d., Šimonių valsč. Juodžiūnų k., Kupiškio r. Mokėsi Šimonių pr. mokykloje ir Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1947 m. Kauno politechnikos institute, įgijo architekto-inžinieriaus specialybę. 1953-1966 m. dirbo architektu Mokslinėse-gamybinėse restauracijos dirbtuvėse, 1966-1967 metais Vilniaus kultūros paminklų inspekcijos viršininku, 1968–1989 metais - Paminklų restauravimo instituto vyr. architektu. Žymesni objektai, kuriuose atliko architektūrinius tyrinėjimus, sudarė restauravimo projektus ir vedė restauravimo darbus: Kauno ir Panemunės pilys, Liškiavos pilies liekanos, Kauno rotušė, keletas Kauno gotikinių namų Rotušės a., Vilniaus artilerijos bastėja, Vilniaus miesto siena Bokšto g. ir kt. Atliko tyrimus ir sudarė restauravimo projektus: Vilniaus m. sienos atkarpų, eilės istorinių namų, Videniškių pilies, Subačiaus vartų. Kartu su bendraautoriais: Raudonės ir Biržų pilių, Vilniaus Šv. Dvasios dominikonų bažnyčios ir vienuolyno požemių. Žybartas dirbo ir prie šiandieninės architektūros projektų: Rokiškio santuokų rūmų, Kupiškio santuokos rūmų (neįgyvendintas) ir Utenos „Malūno“ restorano interjerų, Plokščių „Kančių keliai“ memorialo Šakių rajono savivaldybėje ir dešimtimis skaičiuojamų gyv. namų, poilsio vilų, antkapinių paminklų, paminklo “Lietuva” Salamiesčio apylinkių partizanams atminti. Žybartas Simonaitis Respublikinės premijos -- 1978 m., Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos -- 1988 m. laureatas.  Labai plati Žybarto Simonaičio visuomeninė veikla. Jis Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos restauratorių, ICOMOS narys. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, Čečėnijos nepriklausomybės gynimo Vilniaus komiteto narys. Ilgai dirbo Vilniaus miesto paminklotvarkos ekspertų taryboje ir Lietuvos piliečių chartijos tarybos valdyboje, Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas, klubo prezidentas (1991-1997) ir valdybos narys. Žybarto iniciatyva rašyta daug raštų, kreipimųsi, pasiūlymų Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Lietuvos vyskupų konferencijai įvairiais šalies gyvenimo klausimais. O kiek darbų atlikta pažymint istorinės-kultūrinės atminties, paveldo, buvusių mokyklų gimtajame krašte ir už jo, įamžinimui, sunku net suskaičiuoti.
  Vilniaus kupiškėnų klubo nariai nuoširdžiai užjaučia sūnų Dalių, dukrą Agnę, seserį Aliną.

  Kūnas bus kremuojamas.
  Atsisveikinimas tik artimųjų rate. 
 Laidotuvės (urnos) planuojamos birželio mėn. Šimonių kapinėse.2019-04-08

SUĖJIME - DU GARBINGI SVEČIAI
Visadu smagu sulaukt įdomių, garbingų žmonių, mielų mūsų širdžiai ir ausiai.
Pasikvietėm Šv. Juozapo parapijos kleboną Ričardą Doveiką. Vilniečiai jį labai myli, tad ir prisrinko pilna Baltoji salė, vos parėjo.
Kunigo kalba buvo labai įdomi, vientisa apie viską. Jis aiškino kas yra krikščionybė, kas yra tikintis žmogus. Dar kartą visiems priminė, kad laikymasis tradicijų, ėjimas į bažnyčią, tai nėra tikėjimas. Pirmiausia reikia patikėti kitu žmogumi, paklausti savęs, kiek manim pasitiki ir išmokti nepastumti žmogaus.
Priminė ir tai ką patyrė Lietuva, kokie dabar lietuviai visur esantys, priminė ir nelabai gražius dalykus, o kalbos pabaigoje pasakė, kad visvien tikiu tautos dvasingumu.
Atvyko ir naujai perrinktas Kupiškio meras Dainius Bardauskas. Jis aiškiai pasakė, kad atvažiavau naujai prisrašyt ir kaip visadu ne tuščiom, o su dideliu kaimišku gastinčium. Ta proga mes padovanojome klubo narės dailininkės Alvinos Laiconienės tapytą paveikslą.
Po svečių kalbų koncertavo mums jau pažįstamas Visų Šventųjų parapijos vyrų choras „Skliautai“. Choro vadovas pristatė kiekvieną dainą, o jų buvo įvairių: ARAS, SKRISK SVAJONE, GIESMĖ MARIJAI ir kt. Pabaigai bendra daina Ąžuolai žaliuos.
Trečioje dalyje šeimininkės paruošė nuostabų stalą, kurį kunigas palaimino.
Gėra su visais sustikt, paskalbat ir laukt kitų sustikimų.

Filomena Marčiulionienė


Salė pilnutėlė

Susitiko senai matyti klubiečiai


... ir buvę bendradarbiai

Salėje  vos tilpo žiūrovai
Giedame kupiškėnų himną


Himną užvedė Valdareza ir klubo prezidentas Vilius
Sveikinome klubo žentą Julių Laiconą

Pasveikinome Klementiną Vosylytę, apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės - Bitės atminimo medaliu "Tarnaukite Lietuvai"
 


Kunigas Ričardas Doveika

Naujai perrinktas Kupiškio meras atvyko netuščiomis

Merui padovanojome paveikslą, gėlių ir sudainavome "Ilgiausių metų"

Vyrų choras "Skliautai"

Choro vadovas Gintaras Skapas

"Žemėj Lietuvos" dainavome visi sustoję

Svečiai su klubo valdyba  


Mero "gastinčius" tuoj bus padėtas ant vaišių stalo

Pašventinamas vaišių stalas

Ragaujame Kupiškio mero atvežtą duona su lašiniais ir agurkais 
Meras dar ir alučio atvežė


 Norint pagirdyti ištroškusiųjų minią, merui teko paprakaituoti 

Alutį gėrė, gyrė ir dar prašė
Karšto gėrimo paklausa  buvo mažesnė

Greičiausiai baigėsi kupiškėniški skanėstai


Pasikalbėjome, pasibendravome ...

... nusifotografavome
2019-04-03

TARNAUKITE LIETUVAIPagerbta 2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė Klementina Birutė Vosylytė

Gražų kovo 30-osios rytą Vilniaus kupiškėnų grupė (Filomena Marčiulionienė, Gražina Kaušakienė, Laimutė Jonušienė ir Albinas Čiurlys) Seimo autobusiuku pajudėjome link Panevėžio. Vykome pasveikinti klubo narės Klementinos BirutėsVosylytės, kuri tapo viena iš 16 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio “Tarnaukite Lietuvai” laureate.
Pakeliui sustojome prie Panevėžio Ramygalos kapinių, kur palaidota Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Ant jos kapo komisijos pirmininkas Stasys Kašauskas padėjo gėlių. Dar mums buvo surengta ekskursija Juozo Balčikonio gimnazijoje, apžiūrėjome J. Balčikonio gimnazijos muziejų.
Iškilmingas renginys vyko Panevėžio bendruomenių rūmuose. Sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis. Jau aštuntą kartą organizuotame renginyje įteikta 16 Seimo valdybos sprendimu įsteigti apdovanojimai, skiriami už darbą Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą,  sklaidą ir įgyvendinimą. Medalius įteikė Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.
Klementina Birutė Vosylytė apdovanota medaliu už visuomenei aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Taip pat buvo apdovanota ir „Kupiškėnų minčių“ redaktorė Nomeda Simėnienė.
Šventėje koncertavo Panevėžio muzikinio teatro choras (vadovas A. Viesulas), pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ (vadovas M. Bražas), operos solistas Liudas Mikalauskas,  Vytautas Lukočius (koncertmeisteris).

Klementinos pasveikinti atvyko Kupiškio savivaldybės vardu Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio bibliotekos vardu Lina Matiukaitė, sveikino giminės ir artimieji. 
Foto:F.M.,L.M.,G.Z.,A.Č.


2019-04-01

KVIEČIAM KRŪVON

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai.
Balandžio 7 d. 15 val. Mokytojų namų Baltojoj salėj bus kupiškėnų popetą. Svėčias: Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas Ričardas Doveika. Dainos Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vyrų choras SKLIAUTAI. Vadovas Gintaras Skapas. Į svečius atvažios ir antrai kadencijai išrinktas Kupiškio savivaldybas Meras Dainius Bardauskas.
Bus galimybė paaukoti statomai Pilaitės bažnyčiai (aukų dėžutė bus padėta ant finansininko stalelio). Nepamirškite pervesti ir 2% klubui, paprašykite dirbančių vaikų ar anūkų.
Bus platinama knyga "Mes - Vilniaus kupiškėnai"


Labai lauksma, ataikit.