2008-01-23

Linui Vidugiriui - 80Linas Vidugiris gimė 1928 m. sausio 23 d. Panevėžio apskrities Kupiškio valsčiaus Jutkonių kaime. Pradinę mokyklą lankė Virbališkiuose. 1939 m. rugsėjo 1 d. jis tapo Kupiškio gimnazijos mokiniu. Baigęs gimnaziją įstojo į VDU Statybos fakulteto Kelių skyrių.

1950 m. apgynė diplominį projektą ir ir įgijo inžinieriaus kelininko kvalifikaciją. Baigęs VDU buvo paskirtas į Alytaus kelių valdybą. Po poros metų išvažiavo į aspirantūrą - Maskvos automobilių ir kelių institutą. Daug laiko praleisdavo bibliotekose, kelių tyrimų ruožuose. 1954 m. balandžio 22 d. Linas Vidugiris apgynė disertaciją ir netrukus sugrįžo į Kauno Politechnikos Iinstituto Kelių katedrą. Nuo 1955 m. sausio 12 d. daktaras, o nuo 1958 m. – docentas. 1962 – 1967 m. – Kelių katedros vedėjas. Nuo 1969 m. darbą tęsė Kelių katedroje, kuri buvo perkelta į naujai įsteigtą Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1993 m. išėjo į pensiją.

Kartu su kitais katedros bendradarbiais išleido „Kelių tiesimo“ (1967 m. pirmoji, 1972 m. – antroji dalis) ir „Kelių eksploatacijos“ (1991) vadovėlius. 1999 m. iš spaudos išėjo „Automobilių kelių projektavimo“ knyga, kurią parengė kartu su dr.doc. E. Palšaičiu.

Gimnazijos klasės draugams talkinant, 1997 m. išleido knygą apie Kupiškio gimnaziją „Ir mes kupiškėnai“, kuri susilaukė didelio kupiškėnų susidomėjimo. Docentas Linas Vidugiris yra knygos, skirtos Vytauto Didžiojo universiteto statybos fakulteto 1950 metų inžinierių laidai, „Studijų ir polėkių metai“ sudarytojas (2000 m.).

Linas Vidugiris aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys, Kupiškio krašto enciklopedijos straipsnių autorius, kurios pirmasis tomas išspausdintas 2007 m.

Draugai kupiškėnai

2008-01-22

Kas mus lanko pasaulyje /2007.12.20-2008.01.21/Šalis

Apsilankė
Puslapiai
Vidut.laikas
Nauji apsilank.

1. 519 1,81 00:01:38 73,99%
2. 14 1,14 00:00:16 92,86%
3. 7 1,14 00:00:09 100,00%
4. 6 1,50 00:00:35 100,00%
5. 3 3,33 00:06:51 66,67%
6. 2 1,00 00:00:00 50,00%
7. 2 1,50 00:00:30 100,00%
8. 2 1,00 00:00:00 100,00%
9. 2 1,00 00:00:00 100,00%
10. 2 3,00 00:00:34 100,00%
Miestas.............
Apsilankė
Vid.puslap.
Vidut.laikas
Nauji apsil.

1. 247 2,19 00:02:39 57,09%
2. 136 1,49 00:00:57 83,82%
3. 55 1,55 00:00:26 100,00%
4.
(not set)
28 1,18 00:00:10 92,86%
5. 19 1,32 00:00:10 89,47%
6. 12 2,25 00:02:00 83,33%
7. 6 1,50 00:00:31 100,00%
8. 6 1,17 00:00:10 83,33%
9. 3 1,00 00:00:00 100,00%
10. 3 1,00 00:00:00 100,00%


2008-01-12

SAUSIO 13 -TOJI
Sausio 13-oji yra ne ginklo, ne jėgos, netgi ne didvyriškumo pergalė. Ginklais tą naktį mes tikrai nieko nebūtume laimėję. Jėga ir fizinis pranašumas buvo kitoje pusėje, ir ta kita pusė būtų galėjusi viską nušluoti. Prieš tankus, automatų vamzdžius, neperšaunamas liemenes išėjo kūnas ir kraujas. Kas gali būti silpniau ir trapiau? Ką galima lengviau sutraiškyti, sušaudyti, sunaikinti? Tą naktį prie televizijos bokšto ar čia, prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, visi buvome avinėliai, išsirikiavę mirti. Drebantys nuo šalčio ir nuo artėjančios pabaigos. Pasmerktųjų beprotybė. Jos nebuvo kitoje pusėje. Išaušus sekmadienio rytui kita pusė dardėjo Vilniaus gatvėmis ir per garsiakalbius skelbė savo pergalę. Bet pergalės ten nebuvo. Ją dangus ir žemė skyrė kūnui ir kraujui. Sutraiškytam, sušaudytam, sutryptam į sausio sniegą. Ir jau tą pačią klaikią naktį prikeltam ir išaukštintam Dievo dešinėje, nes avinėlių silpnybė ir pasmerktumas priverčia Viešpatį atsigręžti. Jis taip pat yra atidavęs sunaikinti savo kūną ir kraują, kad atsakytų, ką reiškia mylėti gyvenimą.


Sausio 13 memorialo atidarymo vaizdai. Aikštėje skambėjo aktoriaus T.Vaisietos žodžiai.

Kupiškėnai Romualdas G. ir Albinas Č. su aktoriumi uteniškiu A.Grašiu prie Sausio 13 memorialo.


Skamba AVE MARIA

Paklausykite L. Pavaročio .....

Luciano Pavarotti AVE MARIA

2008-01-10

Mieliems kraštiečiams

Mieli kraštiečiai, į Jus kreipiasi Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

Vilniaus kupiškėnų klubas yra visuomeninė kultūrinės ir pilietinės veiklos oreganizacija, sutelkianti bendrai veiklai Kupiškio krašto kilmės žmones ir jų palikuonis, gyvenančius Vilniuje, Lietuvoje ir kitur.

Vilniaus kupiškėnų klubas įsikūrė 1991 m. Jo tikslas gaivinti, ugdyti, propaguoti Kupiškio krašto etninę kultūrą, integtruoti ją į šiandienos kultūros visumą. Užsiimti krašto kultūros istorijos tyrinėjimais, paveldo globos, tvarkymo ir monumentalaus paženklinimo darbais. Rengti proginius ir dalykinius susitikimus su Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojais ir gyventojų bendruomenėmis, religinėmis, pilietinėmis ir kitomis organizacijomis, užsienio lietuviais. Skatinti ir remti leidybos darbą, propaguoti ir platinti kupiškėnų leidinius.

Padaryta nemažai: išleistos dvi knygos “Keliai veda Kupiškin” dalys (ruošiama laidai trečioji dalis), Vidmanto Jankausko ir jo bendraminčiųjų dėka išleistas “Kupiškėnų enciklopedija” pirmasis tomas, prie Kupiškio marių pasodintas ąžuolynas, sutvarkytos Švedukalnyje suomių karių kapinės, Bajorų kaime vokiečių karių kapinės, pastatyti paminkliniai akmenys buvusių pradžios mokyklų vietose Alizavoje, Lebedžių, Virbališkių, Vėžionių kaimuose ir daug kitų darbų.

2008-2009 metais su Kupiškio savivaldybės, Šimonių seniūnijos, jos bendruomenės bei rėmėjų parama, su atitinkamai sutelktomis darbo rankomis ir lėšomis numatyta pastatyti paminklines betono – akmens stelas trims Lietuvai nusipelniusiems juodžiūniečiams jų buvusių gryčių vietose prie senosios Juodžiūnų kaimo gatvės, būtent:

1. Peliksui Bugailiškiui (1883-1965) – teisininkui, visuomenės veikėjui, kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui, laikraščių ir muziejų steigėjui;

2. Jonui Murkai (1889-1945) – įžymiam pedagogui, septynių užsienio kalbų žinovui, daug kartų išleistų vadovėlių moksleiviams autoriui;

3. Kazimierui Šauliui – Šaulinskui (1908-1993) – pedagogui, tautosakos rinkėjui, tarmių tyrinėtojui, mokslinio 2-jų tomų veikalo „Juodžiūnų tarmė“ autoriui.

Taip pat numatoma pastatyti paminklinę stelą garsiam šimoniečiui Jurgiui Šlapeliui (1876-1941) – lietuvybės puoselėtojui, vertėjui, gydytojui, pedagogui, kultūros ir politiniam veikėjui, jo buvusios gimtosios sodybos vietoje Galsiškių kaime, statyti paminklinius akmenis išnykusių kaimų bei buvusių mokyklų pastatų ar jų vietų įamžinimui, tvarkyti apleistas kapines ir kt. Panašūs darbai numatomi ir kitose seniūnijose.

2008 m. numatoma išleisti trečioji knygos „Keliai veda Kupiškin“ dalis.

Prašom palaikyti mūsų iniciatyvą ir finansiškai paremti klubą, kad šie kilnūs planai būtų įgyvendinti.

Taipogi norėtume, kad 2 procentus nuo pajamų mokesčio pervestumėte į klubo sąskaitą Kupiškio krašto gražinimui. Tai žymiai paspartėtų numatyti darbai.

. Iš anksto dėkojame.

Mūsų rekvizitai:

Vilniaus kupiškėnų klubas

Arklių g. 20-11a, LT-01129, Vilnius

Įmonės kodas 300712374

A /s LT66 7044 0600 0598 0124

AB SEB Vilniaus bankas,

Banko kodas 70440

El. paštas: filomenamar@gmail.com

Vilniaus kupiškėnų svetainė: http://vilniauskupiskenai.blogspot.com

Klubo prezidentė ---------------------------------Filė Marčiulionienė

2008-01-07

Susirinkome per Tris Karalius

Klubo prezidentė sveikino visus su 2008 metais ir sakė ,gal jus įkvėps ir idėjų padės pasisemti Trijų Karalių dovanos, atneštos vos gimusiam Betliejaus Kūdikėliui? Beje, jie nebuvo karaliai, gal tik šiaip nuo viduramžių jie buvo taip vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.

Prezidentės kalbos įkvėpti, ansamblio muzikos sužadinti - kibome linksmintis.
Nuotraukose - visi gražūs, žvalūs ir linksmi. Karininkų ramovė skambėjo dainomis, trinksėjo šokiais, lūžo stalais. Tikrai - buvo linksma ir smagu.
Vilniaus kupiškėnams koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės folkloro ansamblis "Vilnelė". Jo vadovė Laima Purlienė. Audringų ovacijų susilaukdavo dauguma ansamblio numerių.
Nuotraukose matote ansamblį pasirodymo metu, bei jo vadovę, (su armonika) kartu su savo ansambliečiams.
Linksmais pasakojimais mus smagino ansambliečiai : dzūkė Janina Kukienė ir pakruojietis Gintautas Strockis.Mūsų Klubo vadovai reiškia padėką ansamblio "Vilnelė" kolektyvui.O dabar su muzikos garsais .....