2009-09-28

PIRMAJAI MOKYKLAI KUPIŠKYJE


2009 rugsėjo 25d. Kupiškyje prie bažnyčios iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo XVII a. buvusiai pirmajai parapinei mokyklai pažymėti. Paminklo statybą iniciavo ir finansavo kraštietis dr. Gediminas Kaluina, projekto autorius - architektas Žybartas Simonaitis. Statybos ir aplinkos tvarkymo darbuose jiems talkino Rimantas Skaistis.
Iškilmėse kalbėjo dr. Gediminas Kaluina, L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, architektas Žybartas Simonaitis. Paminklinį akmenį pašventino Kupiškio parapijos vikaras Nerijus Papirtis.
Paminkliniu akmeniu rūpintis pasižadėjo gimnazija, o jos direktorius pasirašė perdavimo akte.
Iškilmėse dalyvavo Kupiškio L.Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos I-ųjų klasių gimnazistai ir jų mokytojos, "Vilniaus kupiškėnų klubo" prezidentė F.Marčiulionienė, dr. G. Kaluinos žmona Gražina su dukra, Kupiškio žiniasklaidos atstovai.

2009-09-17

KEGINIUOSE ĄŽUOLINIS KRYŽIUS

.
Kunigas kanauninkas Vladas Rabašauskas ir Tautvilas Muntrimas su keginiečių pagerbimo ženklu - žiedų vainiku.


Foto S. Agapovo

Gimtinei padovanojo ąžuolinį kryžių

Keginių kaimo gyventojų centre - ąžuolinis kryžius. Beveik keturis dešimtmečius čia gyvenantis ūkininkas Tautvilas Muntrimas savam kieme išaugino du ąžuolus. Juos panaudoti nusprendė kilniam tikslui – suvienyti buvusius ir dabartinius keginiečius - rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, į Kupiškio bažnyčią rinkosi gausus būrys keginiečių ir svečių šventoms mišioms už gyvus ir mirusius, gyvenusius Keginiuose. Po jų visi su kunigu kanauninku Vladu Rabašausku grįžo į Keginių kaimą kryžiaus pašventinimui.
O susirinko gerokai per šimtą buvusių ir esamų šio kaimo gyventojų, jų vaikų, net ir anūkų. Kai kurie nedažnai besilankantys savo ar tėvų gimtinėje. Nuoširdūs, su grauduliu išsakyti padėkos žodžiai Tautvilui, svarbiausiam šio susibūrimo įdėjos įgyvendintojui, organizatoriams: Reginai Laužikienei, Irenai Černiauskienei, Genutei Muntrimienei, Algiui Zulonui ir kitiems, kurie padėjo sukviesti tokį gausų tėvynainių būrį.
Netilo kalbos ir atnaujintos pažintys prie gausiai apkrautų stalų atsineštinėmis vaišėmis ir ragaujant Tautvilo padaryto alaus. Pakili nuotaika ir švelnus jaudulys neapleido visą dieną iki pat vėloko vakaro, kai reikėjo skirstytis. Ir kilo klausimas – o kada kitą kartą susitiksim? Tikriausiai susitiksim dar ne kartą. Tikimės.
V.J.


Nuotraukose : Apdovanojimų kanclerė, keginietė iš Panevėžio,Vlada Kisielienė, ką tik princėsės skrybėlaite apdovanojo sodybos šeimininkę Genutę Muntrimienę.
Bendras užstalės vaizdas.
Jaunosios keginiečių atžalos: Aurelija, Jolita, Lina ir Seržas

2009-09-06

KUPIŠKĖNAI MOKYTOJŲ NAMUOSEMokytojų namų svetainėje įvyko knygos "Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai" aptarimas.
Dalyvavo ir kalbėjo daug straipsnių autorių.

Mintimis dalinosi: Kupiškio meras Jonas Jarutis, knygos sudarytoja, Etnografinio muziejaus specialistė Aušra Jonušytė, muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, hab. daktaras, Kupiškio garbės pilietis Vytautas Merkys, profesorius Ričardas Kazlauskas, daktarė Aldona Vasiliauskienė, klubo narė Jonė Žebrytė, doc. Genovaitė Dručkūtė, prof. habil. daktarė Irena Regina Merkienė, daktarė Dalia Klajumienė, daktarė Alvida Lazauskaitė, istorikė Alfreda Petrulienė, daktarė, Kupiškio garbės pilietė Klementina Vosylytė, mokytoja Nijolė Puzelienė, mokytoja Renė Sankauskienė, medikė Rasa Šaltenienė, žurnalistė Eugenija Urbonienė.
Knygos pristatymą pradėjo Klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė, posėdį vedė viceprezidentas Vytautas Pivoriūnas.

Kupiškio kraštas yra savitas savo tarme, tautosaka, papročiais, kraštovaizdžiu, visais laikais išsiskyrė savo politiniu-visuomeniniu aktyvumu, išlikusiais gamtos, kultūros ir istorijos paminklais. Jis nuo seno traukė mokslininkų ir kraštotyrininkų dėmesį, skatino gilintis ir tyrinėti turtingą šio krašto praeitį, papročius, socialinius reiškinius, bei įvykius, sąlygotus įvairių Lietuvos valstybės kūrimosi tarpsnių.
Išsamesni kompleksiniai krašto tyrinėjimai pradėti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 1997 metais Kupiškio rajono savivaldybė kartu su Lietuvos istorijos institutu parengė ir išleido monografiją „Kupiškio kraštas“. Kupiškio etnografijos muziejus pratęsė šį darbą 2006–2008 metais vykdydamas Lietuvos Tūkstantmečio fondo remiamą projektą. Padedant Klaipėdos,Vilniaus, Vilniaus pedagoginio, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro, Lietuvos nacionalinio, Panevėžio Kraštotyros muziejaus mokslo darbuotojams ir muziejininkams parengta nauja lokalinė monografija „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“. Dauguma straipsnių autorių yra kupiškėnai, iš šio krašto kilę ar kaip nors kitaip su juo susiję. Leidinyje skelbiami gamtos, archeologinio paveldo, istorijos, kultūrinio gyvenimo tyrinėjimai. Knygoje plačiai aptartas etninės kultūros palikimas: tradiciniai gyvenamieji namai ir jų interjeras, audiniai ir drabužiai, kalendoriniai ir jaunimo papročiai.
Šis leidinys skirtas visiems besidomintiems Kupiškio kasdienybės istorija. Jis gali būti naudingas mokslo ir švietimo reikalams, ypač supažindinant moksleivius su vietinio gyvenimo savitumais. Tikimės, kad jis bus svarbus daugeliui kupiškėnų.
Daugelis knygoje minimų kultūros realijų išliko tik muziejuose ir žmonių atmintyje. Straipsniuose apibendrinta naujausia tyrinėjimų medžiaga, kurios nemažą dalį vykdant šį projektą autoriai surinko muziejuose ir lauko tyrimų metu Kupiškio apylinkėse. Juose pateiktas požiūris apie daugelį sparčiai kitusių XIX a. – XXI a. pradžios socialinių ir kultūros reiškinių, susijusių su švietimu, tautinio drabužio kūrimu, sovietmečio partizaniniu judėjimu ir trėmimais, sveikatos apsauga. Knygoje rasite duomenų apie kupiškėnų šnektą ir jų žodyno savitumą, įžymius iš šio krašto kilusius, jam ir Lietuvai nusipelniusius žmones, etnografės Mikalinos Glemžaitės, jos seserų kraštotyrininkių Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės ir Stefanijos Glemžaitės, Kupiškio krašto garbės piliečio prof. habil. dr.Vytauto Merkio gyvenimo ir veiklos realijas.
Sudarant leidinį daug naudingų patarimų ir pasiūlymų pateikė istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė ir etnologė prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Be jų geranoriškos pagalbos būtų buvę sunku išsiversti. Nuoširdus ačiū Kupiškio krašto žinovams Algiui Gasiūnui, Janinai Lauciuvienei. Širdingai dėkoju už paramą ir visapusišką pagalbą Birutei Stanienei, Jonui Rimantui Glemžai ir jo giminei, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Zitai Sabaliauskienei, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei, fondų saugotojai Lucijai Dobrickienei, bei visiems muziejaus specialistams, Kupiškio viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Danutei Baronienei. Dėkoju kalbos redaktorei Eugenijai Urbonienei, dailininkei-dizainerei Astai Radvenskienei, kurių begalo kruopštus darbas suteikė leidiniui deramą išvaizdą ir solidumą.
Ačiū visiems, padėjusiems pasirodyti šiai Kupiškio krašto lokalinei monografijai, kuri tebūnie stimulas tolesniems tyrinėjimams.
Aušra JonušytėGAUTA PADĖKA

Laba diena,
noriu visų autorių vardu padėkoti už puikų renginį.

Pagarbiai
Aušra JonušytėPADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame knygos sudarytojai, istorikei, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojai Aušrai Jonušytei už suteiktą pagalbą, rengiantis knygos pristatymui, o taip pat knygos pristatyme dalyvavusiems straipsnių autoriams už įdomius pasisakymus.

Vilniaus kupiškėnai
Po knygos aptarimo, visų susirinkusių plojimų lydima, atlikta teatralizuota folkloro programa "Lietuvos tūkstantmečiui - iš amžių glūdumos".
Tai aktorės, mūsų kraštietės, Janinos Matekonytės dovana.

Nuotraukose matote dramos aktorę Janiną Matekonytę, folkrolo aktorę Kristiną Bareikienę, solistę Daivą Guobytę - Blažienę ir muzikos ir garso šefą Aleksandrą Babkovskį.


2009-09-03

BAJORUOSE PLEVĖSAVO VĖLIAVOS


Mus kviečia ir vilioja
Šešėliai dingusių dienų

Š.m. rugpjūčio 8, po mišių Skapiškio bažnyčioje, kurios buvo aukojamos už mirusius ir gyvus bajoriečius, mes vėl gimtajame Bajorų kaime!
Būkim pasveikinti visi susirinkę ir neatvykę, lakstę mūsų kaimo takeliais ir pievomis, su meile prisimenantys savo gimtinę.
Šių metų susitikime šalia trispalvės suplevėsavo ir kaimo vėliava. Mėlyname fone žalias dobilo lapas, pasipuošęs karūna. Vėliavos autorė kūrybingoji ir nenuilstanti organizatorė Gerda Jankevičiutė- Petraitienė.
Mes seniausioje kaime Balių sodyboje. Šiame kieme vykdavo susitikimai ir vakaronės ne tik mūsų tėvų, bet ir senelių. Šiuo metu čia niekas nebegyvena, tačiau kartais čia pašeimininkauja nedori prašalaičiai.
Ačiū, šios sodybos šeimininkui Algiui Baliui, kuris čia visus sutiko ne tik su meile, bet ir keptu šernu. Sekmės jam ir jo artimiesiems ! Pakviesti mes visada čia grįšim !
Iki vėlumos netilo pokalbiai, muzika, dainos.
Išsivežėme labai daug įspūdžių, o kiekvienas dar ir po gražų keramikinį paukštelį, į kurį pažiūrėje išgirsime gimtinės aidus. Paukštelius sukūrė ir mums padovanojo Subačiaus šeimyna. Ačiū jiems !
O vienintėlė kaime likusi gyventi "bajorė" Germutė Jančytė atbildėjo su eiklaus žirgo traukiama karieta ir norinčius nuvežė į Laibiškius pasigrožėti ąžuolu. Ačiū jos dukrai Daivutei, įamžinusiai susitikimą nuotraukose.
Ačiū visiems atvykusiems, ačiū organizatorėms Gerdutei, Marytei, Danutei ...
Iki kitų susitikimų !
Vilniaus kupiškėnai sveikina bajoriečius ! Sekmės visiems, gražių susitikimų ateityje !
N.K.

Nuotraukose :
Solidūs vyrai - Algis Balys, Vytautas Subačius, Eugenijus Plūkas, Tautvilas Giedrys.

Germutė Jančytė po balionėliais.

Ir stalas platus ir mūsų tiek daug ...

Gražuolės bajorietės Gūraitės ir Jankevičiūtė su mylimais Bajorų žentais Petraičiais.

2009-09-01

KVIEČIAME


Rugsėjo 6 d. 15 val. mokytojų namų svetainėje įvyks knygos "Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai." aptarimas.
Dalyvaus ir tikrai kalbės straipsnių autoriai.
Po aptarimo vyks teatralizuota folkloro programa "Lietuvos tūkstantmečiui - iš amžių glūdumos".
Tai aktorės, mūsų kraštietės, Janinos Matekonytės dovana mums.

Kviečiame gausiai dalyvauti.