2020-05-16

MIRĖ DR. ALFONSAS ČEIKA

.

     
     Eidamas 89 metus š.m. vasario 7 d. mirė aktyvus klubo narys dr. Alfonsas
Čeika. Alfonsas gimė 1931 m. spalio 7 d. Eičionių kaime ( Skapiškio sen.) Albino ir
Adelės Keršulytės Čeikų šeimoje.

Pradinę mokyklą Alfonsas lankė Šiurpiškiuose, po to mokėsi Pandėlio vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1950 m. 1955 m. baigė Vilniaus universiteto chemijos fakultetą.Po to keletą metų dirbo Plungės tekstilės fabrike ir Panevėžio linų kombinate. 1965 m. įstojo į Chemijos ir cheminės technologijos instituto aspirantūrą ir 1970 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją.Pagal Lietuvos Mokslo tarybos nostrifikaciją - jis chemijos mokslų daktaras. Iki pensijos Alfonsas dirbo šiame institute mokslo, vėliau vyr. mokslo darbuotojo pareigose.

Alfonsas buvo aktyvus Kupiškėnų klubo narys. Jo rūpesčiu Totoriškio (Švedukalnio) kapinaitėse pastatytas paminklas daug nusipelniusiam šio krašto visuomenės veikėjui V.Civinskui (1883-1910), ne vienas atminimo ženklas Lietuvos partizanų žūties vietose.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai liūdi dėl mielo kraštiečio netekties ir nuoširdžiai užjaučia velionio sūnus Gediminą ir Darių, visus gimines ir artimuosius, apgailestauja, kad susidėjus nepalankioms aplinkybėms negalėjo jį palydėti į amžinojo poilsio vietą Vilniaus Sudervės katalikų kapinėse, kur jis atgulė greta savo žmonos Danutės.
V.K.

2020-05-13Gegužės 13 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Aldona Galinienė.
Gimė Aldona 1933 m. gegužės 30 d.  Kupiškio rajono, Skapiškio parapijos Miškonių kaime valstiečių šeimoje.
Mokėsi Jurkupių (Rokiškio r.), Laičių pradinėse mokyklose, Skapiškio progimnazijoje, Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1953 m. įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, fizikos matematikos fakultetą.
1957 m. baigusi dirbo Rokiškio r. Kazliškio vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ir direktore. 1961 m. paskiriama Pandėlio mokyklos-internato direktore. Nuo1969 m. gyveno Vilniuje. Dirbo Valstybiniame plano komitete vyresniąja ekonomiste.
Kaip Aldona rašė savo biografijoje, jaunystėje jai teko ganyti kolūkiečių arklius, ravėti daržus, o studijuojant mokyti vieno profesoriaus vaikus. Tėvai, paprasti kaimiečiai, išmokė ją gerbti ir mylėti žmones. Tai buvo jos sėkmės laidas.
Vilniaus kupiškėnų klubas reiškia užuojautą Aldonos vyrui ir vaikams.
Velionė bus pašarvota gegužės 14 d. 16 val. Vilniaus laidojimo namuose „Ligamis“ Sietyno g. 14, Karoliniškės.
Laidotuvės 15 d. Karveliškių kapinėse.