2018-08-28

RUGSĖJO SUĖJIMAS

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


Rugsėjo 2 d. 15 val.  Vilniaus mokytojų namų svetainaj bus kupiškėnų popetą.
Mūsų svečiai: aistringas keliautojas, prisiekęs bitininkas (gimtinės vieta - Antašava) panevėžietis Zenonas Vezbergas ir jo žmona Nijolė Navarskaitė-Vezbergienė gydytoja endokrinologė, amatininkė, audžianti rankšluoščius, lovatieses ir kt.
Muzikuos akordeonistas Svajūnas Ilčiukas.

Primenu: Rimantas Skaistis atveš medaus (5 eurai kg.), įsidėkit pinigėlių. Neužmirškit atsinėšt rudenio gėrybių.

Ataikit, labai lauksma.

2018-08-05

MIRĖ ALGIRDAS ŠUKYSEidamas 92 metus 2018 m. rugpjūčio 3 d. mirė kupiškėnas doc. Algirdas Šukys.
Algirdas gimė 1927 m. sausio 12d. Kuosėnuose, to kaimo pradžios mokyklos mokytojo Aleksandro Šukio ir Marijos Petrylaitės-Šukienės, šeimoje.1931-aisiais metais tėvas Aleksandras buvo paskirtas į Pušaloto valsčiaus Jakūbonių pradžios mokyklą. Baigęs pradžios mokyklą, 1938 – 1939- taisiais mokslo metais mokėsi namuose, eksternu išlaikė egzaminus ir 1939- tųjų metų rudenį įstojo į Panevėžio berniukų gimnaziją.
1941m. birželio 14d. Algirdas ,  sesuo Danutė ir  motina buvo suimti ir ištremti į Altajaus kraštą: Pradžioje į Barnaulo miestą, o vėliau – į Ustj-Pristanės rajono taigą – į 67-ąjį miško kvartalą. 1943m. motina buvo areštuota ir etapu varoma į lagerį. Tačiau jai pavyko pabėgti į Ustj-Kalmankos rajoną ir pasislėpti pas tremtinius lenkus. 1945m. motina slapta išsivedė ir vaikus.
1946 m., kai lenkams buvo pasiūlyta vykti iš Altajaus į Gdanską, Šukių šeima pakeliui grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų rudenį Algirdas įstojo į Kupiškio gimnazijos trečiąją klasę.  Kupiškio gimnazijos vadovai leido eksternu laikyti papildomus egzaminus ir „šokinėti“ iš klasės į klasę. 1949 m. pavasarį jis mokėsi paskutinėje gimnazijos klasėje. Tačiau tų metų balandžio mėn. šeima buvo areštuota ir apkaltinta pabėgimu iš tremties.
 Šukių šeima per kalėjimus buvo grąžinta į Altajaus krašto Ustj-Kalmankos rajono Čaryšo tarybinį ūkį, kur Algirdas, dirbdamas transporte, Ustj-Kalmankos vidurinėje mokykloje išlaikė vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus ir gavo brandos atestatą. Algirdui  nebuvo leista išvažiuoti į Tomsko sritį ir įstoti į Tomsko universitetą, į kurį buvo priimtas. Buvo pasiūlyta stoti į Barnaulo pedagogino instituto fizikos ir matematikos fakultetą. Kai jį baigė,  pasiūlė stoti į aspirantūrą Maskvos universitete, bet su sąlyga, kad bendradarbiaus su KGB. Atsisakius, buvo paskirtas į Ustj-Kalmankos vidurinę mokyklą, kurioje dirbo iki 1958 m.
Tais metais buvo iš tos mokyklos pašalintas, tačiau Altajaus krašto švietimo skyrius įdarbino  Mokytojų tobulinimo institute, iš kurio 1960 metais  pakvietė į Altajaus politechnikos institutą, kuriame  buvo pavesta organizuoti skaičiavimo centrą, naujos specialybės katedrą ir mokslinių tyrimų laboratoriją. Prieš priimdamas šį pasiūlymą,  nuvyko į Lietuvą, tačiau  šeimai nebuvo leista gyventi Sovietų Sąjungos europinėje dalyje, nes jo tėvas Aleksandras Šukys 1945-taisiais metais  pasitraukė į Vakarus ir dirbo lietuviškoje Vasario 16-sios gimnazijoje Hiutenfelde. Teko priimti Altajaus politechnikos instituto pasiūlymą.
                     Tame institute jis dirbo iki 1983 metų. Už pedagoginę ir mokslinę veiklą Algirdui buvo suteiktas Taikomosios matematikos katedros docento vardas. 1983m. balandžio mėn. skaičiavimo centre  buvo atlikta krata. Algirdas buvo apkaltintas antitarybine veikla ir atleistas iš visų pareigų. Buvę Algirdo  studentai iškvietė korespondentus ir aukštesnės valdžios atstovus iš Maskvos, ir visi kaltinimai buvo atšaukti. 1984 m. Algirdas gavo paskyrimą į Vilniaus universitetą.
Algirdas labai aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje ir buvo sužeistas prie Televizijos bokšto 1991m. sausio 13-ąją. Yra apdovanotas Sausio 13-osios ir Zigmo Žemaičio medaliais bei ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio kryžiumi.
Algirdas buvo aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys.  
Paliko  tris sūnus: Vytautą - energetiką, Gediminą - radioelektroniką ir Mindaugą - bioinformatiką.
Klubo nariai ir  draugai liūdi dėl Algirdo mirties ir  nuoširdžiai užjaučia žmoną Daivą, seserį Danutę, visus tris sūnus bei kitus artimuosius.
2018.08.07  Naujosios Salininkų kapinės, Vilnius