2011-10-30

PALYDIME ELINĄ DUBAUSKIENĘ


Eidama 79 gyvenimo metus mirė Elina Navarskaitė - Dubauskienė. Elina gimė 1933 m.liepos 20 d. Kupiškio raj.Siaurių kaime. Baigė Noriūnų aštuonmetę mokyklą ,vėliau Panevėžio muzikos mokyklą. Dirbo muzikos mokykloje mokytoja.

Turi dukrą Jolantą,kuri dirba Bostone biomedicinos srityje. Elina augo gausioje 7vaikų šeimoje ir buvo jauniausias vaikas šeimoje. Darbšti, kruopšti,tvarkinga, pareiginga, atsakinga, niekada nemėgstanti girtis, visada pasirengusi padėti kitiems.
Tai didelė netektis dukrai, visiems jos artmiesiems ir pažinojusiems ją.
Velionė buvo Vilniaus kupiškėnų klubo narė.
Klubo nariai nuoširdžiai užjaučia dukrą Jolantą, gimines ir artimuosius.

Atsisveikinimas su velione vyks spalio 31 d. J.Matulaičio bažnyčios laidojimo namuose, 4 salėje nuo 16 valandos

2011-10-24

IŠĖJO ANAPILIN ANTANAS RAMANAUSKAS


Eidamas 82 m. mirė Antanas Ramanauskas. Antanas gimė 1930 m. rugsėjo 20 d. Molėtų raj. Aluntos valsč. Verbiškių km., ūkininko šeimoje. 1950 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. Nuo 1950 m. mokytojavo Inturkės, Troškūnų, Raguvėlės, Medeišių septynmetėse mokyklose, studijavo Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Šeima 1951 metais ištremta į Sibirą. Antaną už antitarybinę veiklą areštavo 1953 m. kovo mėn. Nuteistą 10 m. kalėti išvežė į Kuibyševo HES statybą. Kaip techninių dalykų mėgėjas Antanas susipažino su mokslus baigusiais politkaliniais, tapo geodezininku. Darbas buvo įdomus. 1956 m. pavasarį komisija peržiūrėjo bylas ir išleido iš kalėjimo.

Antanas aplankė tėvus ir brolį Irkutsko srityje, sutiko pažįstamų kraštiečių. Draugų pakviestas išvažiavo į Bratsko HES statybą. Įstojo į Irkutsko kalnakasybos institutą, 1962 m. baigęs mokslus gavo inžinieriaus išsilavinimą. Dirbo meistru, vėliau darbų vykdytoju. Buvo pagarboje kaip sumanus ir pareigingas darbuotojas.
1963 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Dirbo statybose. Statė Dailės instituto priestatą, Dvariono muzikos m-lą, Spec. ligoninę ir kt. 1997 m. išėjo į pensiją. Turėjo žmoną Donatą Galiauskaitę-Ramanauskienę,kupiškietę, kilusią iš Palėvenėlės par. Suvainių k., dukrą Arūnę ir sūnų Jurį. Dalyvavo visuomeninėje veikloje - buvo Politinių kalinių sąjungos Antakalnio skyriaus seniūnas, Lietuvos LKS narys, Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Švenčionių kraštiečių klubų narys. Antanas tikras Lietuvis patriotas, apdovanotas garbės kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai". Taip neseniai linkėjome jam stiprios sveikatos, ištvermės ir energijos nuoširdžiai dirbant mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui.
Klubo nariai reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Donatai, dukrai Arūnei ir sūnui Juriui.
Vilniaus kupiškėnų klubas

Velionis pašarvotas šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo patalpose.
Karstas išnešamas spalio 26 d. 15 val, laidojamas Saltoniškių kapinėse.

2011-10-10

ATSISVEIKINAME SU ALEKSANDRU VAITIEKŪNU

Eidamas 85 metus mirė kupiškėnas, Vilniaus kupiškėnų klubo narys ALEKSANDRAS VAITIEKŪNAS.

Aleksandras gimė 1927 m. kovo 2 d. šalia Kupiškio esančiame Krasnavos kaime. 1947 m. baigė Kupiškio gimnaziją. Baigęs Popieriaus pramonės technikumą dirbo Rygoje.
Grįžęs į Lietuvą dirbo ne pagal specialybę, nes tokios pramonės šakos tuo metu Lietuvoje dar nebuvo.
Vėliau savo gyvenimą surišo su Lietuvos paukštininkyste ir ten dirbo iki pensijos.
Aleksandras aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Buvo klubo Revizijos komisijos pirmininkas.
Vilniaus kupiškėnų klubo nariai nuoširdžiai užjaučia žmoną Onutę. Reiškiame užuojautą velionio sūnui Sigitui ir dukrai Eglei.


2011-10-09

KLUBO SPALIO MĖNESIO SUEIGA


Giedame kupiškėnų himną.

Aldona M., Filomena M. ir Vytautas P. pristatė savo ir klubo narių keliones į Virdžiniją JAV, Šventąją ir Dargužių šilauogių plantacijas, bei aukštaičių vakaronę "Lakštingaloje".
Vidmantas T. pasakojimą grindė dokumentais ir su modernios aparatūros pagalba, tai rodė ekrane.

Vytautas P. pristato Lilijaną Ablėnaitę, kaip Lietuvos estrados solistę, buvusią Lietuvos tinklinio rinktinės narę, kuri su savo kolege padainavo lietuvių liaudies ir kitas lyrines dainas.Dėkojame Lilijanai už nuotaikingas dainas ir linksmus pasakojimus apie mūsų Kupiškio, Rokiškio ir Abelių kraštus.


Reik pakalbėt, pabendraut, padainuot. Tą fotografas ir užfisavo.

Paskutinei nuotraukai tinka: "Seserėle ar žinai..........

OFICIALUS PRANEŠIMAS:
Valdybos nario Laimučio Čepelės atsistatydinimas priimtas.
Nauja valdybos nare išrinkta FILOMENA MARČIULIONIENĖ.