2014-04-29

VYTAUTO CIVINSKO ATMINIMUI

Iš dr. A. Čeikos kalbos:
"1910 m. baigęs studijas Vytautas Civinskas pradėjo dirbti Lietuvoje profesinį visuomeninį darbą. Skapiškyje subūrė ūkininkų švietimo ratelį, buvo išrinktas jo pirmininku, skaitė paskaitas apie gyvulių ligas, naujoviškus ūkininkavimo metodus, surengė Skapiškyje pirmus lietuviškus vakarus, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, rėmė "Visuomenės" žurnalą. Išliko dalis Vytauto Civinsko 1904-1910 metais rašyto dienoraščio, kurio ištraukas Vidmantas Jankauskas paskelbė leidinyje "Kupiškis" 2010 m. Deja ankstyva mirtis 1910 m. lapkričio 28 d. nutraukė pradėtą kultūrinę švietėjišką veiklą."


Iš Skapiškiui didžiai nusipelniusio Vytauto Civinsko (Witold Cywinski - mums draugiškos lenkų tautos sūnaus) paminklo atidengimo Totoriškio (Švedukalnio) kapinaitėse.
                                                     Vilius N.

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas kun. Salvijus Pranskūnas ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius


Kalba dr. Alfonsas Čeika
Vytauto Civinsko brolio Bogdano sūnus Bogdanas su žmona Malgožata, atvyko nuo Seinų


Kalba Skapiškio bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė

Kalba lietuvių kalbos mokytoja Auksė JankevičienėMalgožata ir Bogdanas Civinskai su jiems vertėjavusia Liucija Venslovaite

Žybartas prie savo projektuotos Suomių karių kapavietės

Padėkos raštas įteikiamas dr. Alfonsui Čeikai


Baigdamas kalbą dr. A. Čeika sakė: "Manau, kad dabar atidengiamas paminklas iš Lietuvos laukų granito, sukurtas Kupiškio tautodailininko Vytauto Jasisko, primins ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms apie anksti išėjusį iš gyvenimo idealistą, visuomenės veikėją, valstiečių švietėją, 20 a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo sąjudžio dalyvį Vytautą Civinską."

2014-04-18

SU ŠVENTĖMIS
          SU ŠV. VELYKOMIS, MIELIEJI.

2014-04-12

VYTAUTĄ CIVINSKĄ PRISIMENANTGERBIAMI SKAPIŠKĖNAI,

Vilniaus kupiškėnų klubo iniciatyva, minint Vytauto Civinsko 130 m. gimimo metines (1883 – 1910 lapkričio 28) numatyta Totoriškio (Mituvos) kapinėse, jo palaidojimo vietoje, pastatyti antkapinį paminklą.

Tai tragiško likimo, XX a. pradžios visuomenės veikėjas, kilęs iš bajorų, aktyvus lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio dalyvis, valstiečių švietėjas, pirmųjų vakarų Skapiškyje rengėjas, veterinarijos gydytojas.

Po jo ankstyvos mirties, palaidojimo vietą žymėjo ąžuolinis kryžius, kuris prieš kelis dešimtmečius sudūlėjo ir nuvirto. Kadangi pirmaisiais sovietmečio metais Vytauto Civinsko giminaičiai emigravo į Lenkiją, kapavietė liko be priežiūros ir jo palaidojimo vieta laikui bėgant buvo pamiršta.


dr. Alfonsas Čeika
Vilniaus kupiškėnų klubo nario, skapiškėno dr. Alfonso Čeikos rūpesčiu, pritariant Skapiškio seniūnui Valdui Juškevičiui, kupiškėnas, liaudies meistras – akmentašys Vytautas Jasinskas iš Lietuvos laukų granito sukūrė antkapinį paminklą.

Paminklas bus atidengtas 2014 m. balandžio 27 d. (sekmadienį) po pamaldų Skapiškio bažnyčioje (12-13 val) Totoriškio (Mituvos) kapinėse.

2014-04-06

KLUBAS SUSIRINKO SVETAINĖN


 TAIP BUVO PASAKYTA KLUBO SKELBIME:


Pristotimas visų tomų "Kupiškėnų žodyno", K. Vosylytės sudaryto "Palyginimų žodyno" ir almanacho "Kupiškis 2013". Koncertos bandonininkas Albinas Batavičius.

Na, o dabar pažiūrėkim, kaip visa tai vyko vakarėlyje: 
 
Mokytojų namų svetainė pilnutėlė


Prezidentė paradinėje uniformoje ...

Visi pavasariškai išsipuošę ...

Vakarėlio pradžią trimitu paskelbė bandonininkas Albinas Batavičius

Žybarto vedami giedame kupiškėnų himną

 
Klementinos 20 metų triūso auksinis ir sidabrinis  tomai. Pirmuosius du tomus minėjome prieš 2 metus.


Kūrinių autorė Klementina V. prisiminė pagalbininkus ir rėmėjus, nuotaikingas ir labai įdomias ekspedicijas į Kupiškio krašto apylinkes. Ji galvojo, kad Žodyną paruoš ir išleis per 10 -12 metų. Darbai tęsėsi net 20 metų. Gerai, kad nežinojo, kad darbams reiks 20 metelių, o tai galėjo ir nepradėti ...

Autorę pirmoji pasveikino ir gėlėmis apdovanojo klasiokė Nijolė N.


Sveikinti ruošiasi Filomena

Sveikina Gražina K. Nors mes ir nesutikome, bet Gražina pasakė, kad esą uteniškių tarmė, kai kur pergali kupiškėnų tarmę.Svarų žodį tarė Vidmantas J. Jis pasakė, kad tikri kupiškėnai savo bibliotekose turi turėti visus keturis Žodyno tomus ir būtinai  Kupiškėnų enciklopedijos tritomį. Va taip mieli kolegos ...  O po to, Vidmantas pristatė dar šiltą 13 almanacho Kupiškis leidinį, kuriame be kitų publikacijų, nemažai vietos skirta Subačiui.


Bandonijos virtuozas Albinas Batavičius. Jis mus įtikino, kad bandonija gali pakeisti vargonus. Kai tai pademonstravo visi prisiminėm Kupiškio bažnyčios vargonus, kai jie užtraukdavo: "Pulkim ant kelių visi krikščionys ... Bandonijai pritariant visi traukėm lietuviškas dainas.


Pasveikinome pirmąjį Kupiškėnų klubo Prezidentą, visuomenininką, Valstybinių premijų laureatą, nusipelniusį architektą Žybartą Simonaitį su garbingu jubiliejumi. Bandonijai pritariant labai gražiai skambėjo "Ilgiausių metų ..."

Žybartą karūnuoja mūsų ceremonmeisterė Valda.


Pamažėle atėjo laikas ir kaukių baliui.
 Ar atpažinsite: Reginą Šimelienę ir Julių Laiconą, ar Zitą Ragelienę su žaliavalgiu Jonu Indreika. O vienišą veniūkštį su mažu veniuku, kuriuos meistriškai įkūnijo Valda Simonaitinė su Onute Gasparavičiute. Būrimo meną demonstravo čigonėlė Regina, o gal Zita. Pats velnias nesusigaudys visų artistų ir jų rolių.
 Žaliavolgių draugijos vadas p. Ožys (aktyvus klubietis Jonas Indreika) patarė, jei norit atrodyti gražiai, kaip ošen, valgykit želmenėlius, pienes, garšvas ir lapelius.

Vakaronas rogana - būrėja ir čeraunikė no Kupiškio krošto (Zita Rageliene)  daug dorbo turėjo, kas tik ko norėjo, visiems viską išbūra iš dalno iš kortų ir iš(ne)rautų plaukų ... už lituką žadėjo visu praudų pasakyti, o kas lituko pagailas viskų palas suvas ...
Linas ir Filomena patenkinti nusisekusiu vakarėliu

Filomena paskendusi svajonėseKolegos Nijolė ir Rimantas

O čia skapiškėnai

Čia ir žemiau vakarėlio momentai ...
Viliaus Naujiko foto:
Filomena poezijos vandenyse ...Bandonija kyla į padanges


Na, o čia tikra velniava