2016-03-30

ATAIKIT

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai,


Skubu pranėšt, kad klubo Atvelykio popietą bus balandžio 3 d. 16 val. (nesumaišykit laiko) 
 Mūsų svečiai bus iš Noriūnų - Noriūnų kaimo kapela "Iki ryto", vadovė Birutė Petroševičienė ir Noriūnų mėgėjų teatras "Dvarėlis", vadovė Violeta Laucienė.

Bus linksma, būtinai ataikit.

Prikabinu pora prisegtukų - vienas apė būsimas kelionas. Pirma išvyka vyks gegužės 21 d. Kaina apė 10 eurų.

Antras prisegtukas apė 2 %.
Labai prošom parimt klubų: paprašykit vaikų, anūkų ar pažįstamų kupiškėnų, kurė do dirba, bet nevoikšto kluban.

Būsma labai dėkingi.

2016-03-24

S V E I K I N I M A S

.

2016-03-08

MIRĖ VYTAUTAS PRANAS VASILIŪNAS

Pirmą kartą  Klaipėdos padangę išvydau 1931 m. gegužės 13 d. Mokiausi Biržų, Pasvalio 
gimnazijose, Klaipėdos vidurinėje mokykloje, Vilniaus universitete.
Dirbau Valstybinės televizijos redaktoriumi, Spaudos komitete, Valstybiniame leidybos 
centre direktoriumi. (Ištrauka iš paties Vytauto Vasiliūno rašytos biografijos).

Pranešame, kad kovo 7 d.  mirė klubo narys 
Vytautas Pranas Vasiliūnas. Velionis š.m. kovo 
8 d. 17 val. pašarvojamas šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios šarvojimo salėje. 
Į kapines išlydimas kovo 9 d. 12 val.
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir artimuosius.
Klubo narės atsisveikina su AtA V.P. Vasiliūnu2016-03-06

KUPIŠKĖNŲ KLUBO ATASKAITINIS 2016


Atsiskaito prezidentė

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO ATASKAITA UŽ 2015 metus

Taip greit treji metai prabėgo, vadovaujant naujai valdybai, ir vėl turim atsiskaityti ką gero nuveikėm, kaip mums sekėsi.
Priminsiu, kad valdybą sudaro septyni nariai: Filomena Marčiulionienė, Birutė Kačkienė, Linusis Alekna, Regina Naujokaitienė, Valda Simonaitienė, Vladas Keršulis ir Žybartas Simonaitis. Klubo narių sąrašą padalinom į septynias dalis, kiekvienas iš mūsų turim savo grupę, privalom visiems pranešti apie renginius, prašyti parašyti biografijas, priminti dėl nario mokesčio. Dar kiekvienas turim savo pareigas.
Valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, kartą į mėnesį. Posėdžiuose aptariam praėjusį renginį ir pasiruošimą planuojamam renginiui, numatom ateinančio mėnesio renginį, pasiskirstom, kas už ką atsakingas.
Klubo narių sąraše yra 157 žmonės. Mes tikrais nariais laikom tuos, kurie moka nario mokestį. Jų yra apie 95. .Sąrašuose yra 34 % vyrų ir 66% moterų. Pagal amžiaus grupes atrodome taip: 50-54 metų - 4 asmenys, 55-59 - 6 asmenys , 60-64 – 7 asmenys, 65-69 - 20 asmenų, 70-74 – 39 asmenys, 75-79 - 38 asmenys, 80-84 – 22 asmenys, 85-89 – 19 asmenų, 90 metų - 1 asmuo.


1. KNYGŲ PRISTATYMAS

Praėjusiais metais buvo pristatytos tik trys knygos.
Pas mus atvyko kupiškėnai iš Kauno: žinomas architektas, pofesorius Jonas Minkevičius ir kupiškėnė nuo Kerelių Irena Kerelytė.
Trumpai noriu pasakyt apie Joną Minkevičių. Tai didis architektūros specialistas, žinovas, išleido daug knygų apie architektūrą, dėstė Dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje. Studentai jį prisimena kaip labai apsiskaičiusį pedagogą, įdomiai dėstė, mėgo diskutuoti. Jis pristatė savo knygą „Prieštaringoji architektūra“. Irena Kerelytė pristatė Jono Minkevičiaus knygelę „Migonių vinkšna“. Tai tėviškės sakmės-novelės.
„Augo vinkšna – plati, šakota, nuo žaibų randuota – tikras milžinas, medžių karalius, daugiau tokių nebuvo, sako, kad net nuo Anykščių matydavosi. Bet ją sunaikino per Pirmąjį pasaulinį karą, bijojo, kad nebūtų žvalgybos punktu“. Verta paskaityt, visos novelės labai gražios. 
Regina Vaitkūnaitė-Gamziukienė taip pat iš Kauno, atvažiavo su sūnumi, pristatė knygą „Mano šeimos gyvenimo vaizdai“. Šios knygos pratarmėje klubo narys Vidmantas Jankauskas rašo: tenka pripažinti, kad kupiškėnai tokių atsiminimų spėjo užfiksuoti ne per daugiausiai, štai dėl to gydytojos Reginos Vaitkūnaitės- Gamziukienės, buvusio Kupiškio valsčiaus viršaičio dukros, pokario metais gresiančios tremties laimingai išvengusios šeimos atstovės, kuri visgi pasiryžo imtis ir į knygą sudėtibent dalelęsavo nepaprastai turtingo gyvenimo, atsiminimai turi išskirtinę išliekamąją vertę. Gerbiama autorė savo darbą atliko nuoširdžiai ir labai gerai.
Kaip ir kiekvienais metais Vidmantas Jankauskas pristatė almanachą „Kupiškis“.


2. MŪSŲ SVEČIAI


Buvom pasikvietę Subačiaus seniūnijos atstovus. Dalyvavo seniūnas Vidmantas Paliulis, senojo Subačiaus bendruomenės pirmininkė Filomena Pribušauskaitė Stakelienė. Seniūnas papasakojo ir parodė skaidrėse kaip gyvena subatėnai, kokias šventes švenčia, kokių turi problemų, kvietė atvykti į svečius. Bendruomenės pirmininkė smulkiai papasakojo ką veikia bendruomenės nariai. Išklausę jos pasisakymą, nusprendėme, kad kaime gyvenimas „verda“, nenuobodžiauja. Atsivežė net bendruomenės istoriją, aprašytą veiklą su nuotraukomis. Po to koncertavo Subačiaus moterų ansambliai „Viešinta“ ir „Luknė“.
Džiaugiamės tokiais susitikimais, stengsimės dažniau kviesti svečius iš Kupiškio krošto.
Pasikvietėm politiką, visuomenės veikėją Alvydą Medalinską, kaip Ukrainos įvykių žinovą ir tuo pačiu norėjom pasiklausyti jo nuomonės apie Lietuvos politinę situaciją. Buvo atakuojamas klausimais.
Atvelykio proga pasikvietėme Vilniaus krašto verbų pynėjas Agatą Granicką ir Anną Adamovič. Buvo labai įdomu: viena rodė kaip yra pinamos verbos, o kita papasakojo verbų atsiradimo istoriją, kaip ir kada renkami žolynai, kaip džiovinami, laikomi ir t.t.
Sulaukėme iš Skapiškio „Stebulės“ teatro. Jie mums parodė spektaklį „Pasakoja kupiškėnai“ pagal Povilo Zulono pasakojimus. Labai patiko. Tą patį spektaklį parodė ir Gedimino prospekte šventėje „Derlius 2015”, net su Prezidente nusifotografafo.
Pakvietėme į svečius ir naująjį Kupiškio savivaldybės merą Dainių Bardauską. Meras atvyko su didžiausiu krepšiu gastinčiaus ir kupiškėnišku alumi. Paskaitysiu kelias eilutes iš straipsnio, kurį nusiuntėm į „Kupiškėnų mintis“, deja neišspausdino... 
„Juto, kad kalba ne konferencijoje, o prieškalėdiniame žmonių susibūrime. Jautė, kad pragaištinga kalbėti per ilgai. Puiki kalbėtojo nežodinio teksto raiška! Ori laikysena. Nemaskatuoja rankomis, bendrauja akimis su klausytojais, išklauso. Išvada – meras užbūrė kraštiečius. Užbūrė ir tiek. Po visų kupiškėnų kalbų ir nesibaigiančių nuolatinių klausėjų, žmonės nepaleido mero dar ilgai. Ir svarbiausia – mes juo patikėjome. Patikėjome jaunu politiku, kuriam lemta būti centre, neužgožiant kitų. Tuo viskas pasakyta.“
Kartu su meru (taip sutapo) buvo pakviesta ir istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė. Pasisakė apie savo darbus, atsivežė nuotraukų parodėlę, padovanojo didelę stirtą „Lietuvos aido“ laikraščių, kuriuose rašoma arba apie jos veiklą arba jos pačios parašyti straipsniai. Pasveikinome su praėjusiu Jubiliejumi.

3. KELIONĖS, EKSKURSIJOS

Deja, šiais metais klubas neorganizavo nė vienos kelionės. Taip jau išėjo. Todėl šiandien reikia į valdybą išrinkti žmogų, kuris būtų atsakingas už kelionių organizavimą.
Lazdynų bočiai, parašė projektą, gavo finansavimą. Mūsų klubas su jais buvo pasirašęs kultūrinio bendradarbiavimo sutartį, todėl mūsų klubo keletą žmonių pakvietė į dvi keliones. Kelionių tikslas buvo susitikti su bendruomenių, savivaldybių atstovais, pasidalinti veiklos patirtimis.
Pirmoji kelionė buvo į Kupiškio savivaldybę. Pakeliui užvažiavom į Adomynės dvarą, susitikom su Adomynės bendruomene. Bendruomenės pirmininkė papasakojo apie dvarą, apie savo veiklą, šventes. Apžiūrėjom dvarą, jau sutvarkytą aplinką, nusifotografavome. Po to Lazdynų bočių ansamblis Adomynės bažnyčioje koncertavo. Iš Adomynės važiavome į Kupiškį, kur gidės pravedė dvi ekskursijas: parodė ir papasakojo apie Orakausko skulptūras visam mieste ir aplankėme etnografinį muziejų. Vitražų salėje susitikom su vice meru Martinkumi, visų bendruomenių pirmininke ir renginių režisiere. Lazdyniečiai papasakojo apie savo veiklą, koncertavo. Keletą dainų padainavo Kupiškio kultūros centro duetas Sandra Stukaitė ir Nidija Sankauskienė.
Kita kelionė buvo į Kėdainių rajoną. Kėdainiškiai labiau pasistengė. Aplankėm Dotnuvą, pensionatą, ekskursija po Kėdainius, susitikimas su bendruomenių atstovais ir koncertas. Ačiū Lazdyniečiams, gaila, kad mūsiškių priėmė nedaug.
Lapkričio mėn. lankėmės VU naujausioje šiuolaikiškoje Saulėtekio bibliotekoje. Ji visiškai kitokia, negu senosios mūsų bibliotekos. Daug erdvės, daug kompiuterių, dirba visą parą. O sagyklose kaip įdomu, konteineriai su knygomis važiuoja bėgiais ir sustoja ten, kur reikia. Kas dar nebuvote, būtinai apsilankykite, tik neturėsite gido.

4.  ŠVENTĖS

Tris renginius nusprendžiau išskirt ir pavadint šventėmis: Naujametinę šventę, Joninių gegužinę ir Atvelykį. Šventėse reikia dalyvauti, pasakot neverta, geriau pasižiūrėkim nuotraukų.....


5. MUMS KONCERTAVO

Lazdynų bočių ansamblis
Visų šventųjų bažnyčios vyrų choras ‚Skliautai“
Ansamblis „Ūla“
Mokslų akademijos ansamblis „Dijūta“
Subačiaus seniūnijos ansambliai „Viešinta“ ir „Luknė“
Moterų ansamblis „Vakarė“
Riomerio universiteto ansamblis „Ritingo“
Dainininkė mokytoja iš Salamiesčio Daiva Palionienė


VI INTERNETINIS PUSLAPIS

Puslapio peržiūrų šiandien                   58 kartus
Puslapio peržiūrų vakar                       159
Puslapio peržiūrų praėjusį mėnesį    1903
Visa puslapio peržiūrų istorija     113996
Puslapio peržiūrų pagal šalį: Rusija - 415 peržiūrų, Lietuva - 159, Jungtinės Valstijos - 20, Vokietija -10, Ukraina - 9,  Ispanija - 3, Meksika - 2, Lenkija - 2, Prancūzija ir Airija po 1 peržiūrą. 
Rusija įpuolė į mūsų intersvetainę !!! Jau galim triukšmaut, kad rusai puola…..
Per 2015 m. svetainėje patalpinti 35 failai, virš 550 nuotraukų ir vaizdelių. Fotografavo: Vidmantas Tubelis, Vilius Naujikas, Alfonsas Žilinskas., Jonas Bieliauskas, Albinas Čiurlys, Rimantas Vaitonis. Tekstinę medžiagą ruošdavo Regina Naujokaitienė. Failus į internetinę svetainę operatyviai talpindavo Albinas Čiurlys ir Vidmantas Tubelis.


7. PAVELDAS

2015 m. rudenį su Kultūros ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų pagalba, UAB „Stebulė“ restauravo kupiškėno, kraštotyrininko (1904-1975) Juozo Petrulio medinį antkapinį paminklą, pastatyta apie 1975-77 m.m. Saltoniškių kapinėse, Vilniuje. Radome ir skulptūros autorių – žymų tautodailininką Ipolitą Užkurnį. Jo žmona Auksė Užkurnienė dėkoja už pastangas.
Trys klubo nariai Žybartas Simonaitis, Gediminas Kaluina ir Rimantas Skaistis Stuburų kaime darbavosi prie paminklinio akmens, kuris vadinsis “Lietuva” Manau šiais metais bus užbaigtas. Tai jų asmeninis darbas ir indėlis.


8. JUBILIATAI

60 metų
Vitalija Pribušauskaitė


70 metų

Aldona Žvirblienė, Janina Brundzienė, Elena Zutelienė, Vincė Michejeva, Aldona Vasiliauskienė, Kornelijus Papšys, Regina Blėkaitė.


75 metai

Nijolė Šimkūnienė, Lina Sadauskienė, Vilius Naujikas, Gražina Kaušakienė, Vladas Keršulis, Egidija Jankauskienė.


80 metų

Jonas Glemža


85 metai

Vytautė Eidukaitienė, Ona Gasperavičiūtė, Elvyra Budrikienė.

Jubiliatus pasveikiname atvirute, o labiau nusipelniusius sveikiname ir renginio metu, įteikdami gėlių, pasakom jų nuopelnus. Tai Jonas Glemža, Vilius Naujikas, Vladas Keršulis, Elvyra Budrikienė.9. NETEKTYS2013 m.

Petras Stankevičius
Bronislovas Kurkulis
Kazys Mažylis2014 m.

Marija Danutė Kriukaitė - Rudzikienė
Vytautas Pivoriūnas


2015 m.

Vitas Kriščiūnas
Romualdas Balčiūnas10.  DĖKOJAME


Visiems norisi padėkoti, kad ateinat į suvėjimus, kad tvarkingai mokat nario mokestį ir kad gražiai praeina mūsų susitikimai. Dėkojam tiems, kurie patys, jūsų vaikai, anūkai, pažįstami ar giminaičiai, skyrė pernai 2% pajamų mokesčio. Gaila, kad nėra galimybės padėkot konkrečiai pavardėmis, nes informacija neteikiama. Tikimės ir lauksime ir šiais metais.
Norisi paminėt tuos, kurie daro gerus darbus, tuo garsindami kupiškėno vardą plačiąja prasme. Kad ir nevaikšto dabar į klubą kaip Rimtautas Kašponis, kuris pernai pristatė knygą mūsų klube apie Julių Greimą, kaip Algimantas Zolubas, nepavargdamas ir toliau sudarinėja „Varpo“ leidinį. Toliau norisi pasidžiaugti Vidmantu Jankausku, kuris sudarinėja Kupiškėnų enciklopediją, leidžia knygas apie įžymius kupiškėnus, kasmetinį Kupiškio almanachą. Jo leidiniai visad pristatomi Kupiškio bibliotekoje, o ištraukas skaito mūsų klubo narys Romualdas Gudas. Tiesiog stebėtino darbštumo žmogus, tikras kupiškėnas, nepavargstantis. Laukiame III tomo enciklopedijos.
Klementina Vosylytė atliko milžinišką darbą išleisdama Kupiškėnų žodyną ir Palyginimų žodyną. Tai jos didžiausias asmeninis indėlis, kad mūsų ateities kartoms liktų kupiškėnų tarmė, kad jaunimas žinotų, kaip kalbėjo jų seneliai.
Norisi ne tik paminėti, bet ir labai padėkoti interneto „Direktoriui“ Albinui Čiurliui, kuris grįžęs namo iš suvėjimo per naktį įkelia nuotraukas. Renginio metu pasitikslina vardus, pavardes, pareigas. Greta norisi padėkot ir Vidmantui Tubeliui, kuris visada parengia Ataskaitiniam susirinkimui skaidres, tai ne taip jau greitai ir lengvai galima padaryti. Pasižiūrėt gražu, o padirbėt tikrai reikia. Ačiū jam. Ačiū jam ir už karštą vandenį kavai ar arbatai.
Etatinis Sėlių fotografas Vilius Naujikas, profesionaliai apžiūri, aprėmina visas nuotraukas ir daugeliui adresatų išsiunčia, dar ir į Sėlių kupiškėnų suolą pasodina.
Ačiū Gražinai Berkelienei, kuri pasistengė, kad grupė kupiškėnų galėtų keliauti kartu su Vilniaus Bočiais.
Žybartas Simonaitis – vėliavnešys, himno užvedėjas, paveldo nenuilstantis statytojas. Ačiū Alfonsui Čeikai už paminklą skapiškėnui Civinskiui.
Turim ir labai pilietiškų žmonių klube, kuriems ne tas pats kur eina mūsų valstybė. Noriu paminėti Algirdą Šukį, kuris labai aktyviai dalyvauja ir reiškiasi dėl savivaldos modelio pakeitimo, dėl lietuvių kalbos.
Dėkoju valdybos nariams, kurių dauguma naujokai šiame darbe, bet labai stengiasi ir manau, kad puikiai sekasi. Noriu padėkot valdybos narei Valdai Simonaitienei, kuri labai aktyviai įsijungė į klubo veiklą, jos dėka kaukių karnavalas, daugiavaikiai nariai, puokštės, kaukės ir kt dalykai, kurie labai džiugina. Duok dieve daugiau tokių aktyvių žmonių. Noriu padėkot valdybos narei Birutei Kačkienei, kuri kiekvieną mėnesį tampo indus, jos padėjėjai Aldonai Miliavskienei Kinderytei, kuri rūpinasi ir paruošia maistą svečiams, papuošia stalus, jų pagalbininkui Alfonsui Žilinskui. Ačiū jiems. Valdyboje, palyginus, nedaug narių, o darbo tai yra, jei nori viską gerai padaryt. Todėl kviečiu visus prisidėt, aktyviai dalyvaut mūsų veikloje, išsijudinkim, juk niekas už mus nieko nepadarys.
Todėl kviesčiau pasisakyti tuos, kurie išvardintų ką dar galima nuveikti, bet ir pačiam pasisakiusiam reikėtų prisidėti prie tų siūlymų. Tai būtų labai džiugu. Sakykit atvirai, juk mes visi darom klaidų.

Dar noriu priminti, kad šiais metais klubui sukanka 25 metai. Todėl mūsų laukia apgalvotas pasiruošimas paminėti sukaktį, tam rimtai pasiruošti. Tai turėtų vykti rudenį, norim daugiau laiko pasiruošimui. Todėl ir šiandien neįteikiam aktyviausiems žmonėms padėkos raštų, nes tai bus padaryta šventės metu. Laukiam iš Jūsų pasiūlymų dėl sukakties šventės. Galite parašyti elektroniniu paštu.
Pamislikit. Dėkoju už kantrybį ir kad išklausąt.

 DAKUI.
Į klubą atvyko Kupiškio savivaldybės meras ir Vilniaus rokiškėnų vadovas
"Pragiedrulių" klubo pirmininkas Algis Narutis

Prof. R. Kašponis, Kupiškio sav. meras D. Bardauskas, Kupiškio savivaldybės atsakingos darbuotojos: KC direktorė Jolita Janušonienė ir Kultūros, švietimo ir sporto sk. vedėja Judita Trifeldienė.
Vidmantas savo poste

Ir Meras ir "Pragiedrulių" pirmininkas - su turtingais lauknešėliais
foto V.T.Interviu iš rokiškėnų


Mūsų naujojo užsienio reikalų ministro Viliaus  pokalbis su atsakingomis kupškėnėmis. 
Vilniaus kupiškėnų ansambliukas bus ...Naujas valdybos narys doc. dr. Vilius Bartulis

Naujas valdybos narys dr. Arnoldas Pažemys


Naujoji valdyba
Revizijos komisija:  Aldona Vaitkevičienė - pirmininkė
                                 Danutė Navikienė - narė
                                 Elena Morozova - narė   


Prezidente išrinkta Filomena Marčiulionienė
Susirinkimą vairavo Linas Alekna ir Regina Naujokaitienė

Jonas moteris pradžiugino savo lyrika ...Koncertavo Lietuvos graikų draugijos vokalinis - instrumentinis ansamblis "Patrida" (Tėvynė). Vadovė Tamara BlažienėSignataras Nikolajus Medvedevas su Graikų klubo pirmininke pašoko ir pamokė mus šokti graikų šokius. Šokti jaunystėje jį mokė ir jo mylima mama -  graikė.


SIRTAKIO ritmu ...


Lietuvos graikų draugija "Patrida"


Vilniaus mokytojų namuose įvyko Draugijos ansamblio "Patrida" koncertas svečiuose pas Vilniaus kupiškėnus. Publika labai šiltai priėmė ir net prisijungė lietuviškai dainuodami žinomas populiarias melodijas.

Mūsų ansambliui vadovauja Tamara Blažienė - Gaitanži - vokalas, fortepijonas. 
Jelena Sergejenko - vokalas, smuikas, gitara 
Ginta Azguridienė - vokalas
Olga Ivanikova - vokalas
Jūratė Vinogradova - vokalas
Simonas Azguridis - klarnetas
Brigita Narmontaitė - vokalas, akordeonas
Galina Komienė - buzukis, vokalas
Henrikas Komas - vokalas
Petras Simaitis - kontrabosas
Algis Klimka - mušamieji

Ansamblio nariai yra tiek graikų kilmės, tiek lietuvių. 
Organizacija turi nemokamai veikiančią graikų kalbos mokyklą, kurioje mokosi tiek graikai tiek lietuviai. Mokytoją mums siunčia Graikijos švietimo ministerija. Taip pat pradėjome rengti ir graikų šokių pamokas atviras visiems. 

Lietuvos graikų draugija "Patrida" vienyja daugiau nei 130 narių. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje gyvena 160 graikų. 

Nikolajus Medvedevas yra graikas, jo tikroji pavardė yra Varikopoulos. Jo seneliai užėjus Sovietams cerkvėje pakeitė jo pavardę, kad neištremtų į Sibirą. Daugiau turbūt papasakotų jis pats. Šiuo metu jis yra Draugijos pirmininko pavaduotojas. 

Linkėjimai,
Evelina Paulavičienė
Lietuvos graikų draugijos "Patrida" pirmininkė
Dėkojame ansamblio vadovei Tamarai


Kalba signataras Nikolajus MedvedevasVilniaus kupiškėnų klubo ataskaitos rodinys


 Nuotraukų filmukas iš klubo gyvenimo