2020-12-22

NETEKTIS

Eidamas 88-uosius metus gruodžio 21 d. mirė mūsų klubo narys Algimantas Zolubas.

Velionis gimė 1933 m. rugsėjo 6d. Laukminiškių kaime, ūkininko šeimoje.

1940 m. Algimantas pradėjo lankyti artimiausią Lebedžių pradžios mokyklą, kurią baigė 1944 m.

1949 m. tėvus ir jaunesnę seserį ištrėmė į Sibirą, į Irkutsko sritį, iš kur jie grįžo tik 1957 m. Algimantas  ir dvi seserys, besislapstydami tremties išvengė, tačiau savo namuose gyventi nebegalėjo, juos priglaudė artimose apylinkėse likę giminaičiai bei geradariai ūkininkai.

Po tėvų tremties, Algimantas, susirgęs klubo sąnario tuberkulioze, pakliuvo gydytis į tuberkuliozės institutą, bei sanatoriją Vilniuje. Sirgdamas, savarankiškai be jokių mokytojų pats intensyviai mokėsi.

1952 m. apsveikęs nuo ligos, įstojo į Vilniaus I-osios darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos 9-ą klasę. Stojant iš 5-tos į 9-tą klasę,  teko išlaikyti vienuolika egzaminų iš 6–8 klasių programų. Čia besimokydamas, dirbo raštinės sekretoriumi-mašininku, sąskaitininku, buhalteriu. 1955 m. baigęs mokyklą sidabro medaliu įstojo į Kauno politechnikos instituto radiotechnikos specialybę. 1960 m. gavęs radijo inžinieriaus diplomą, buvo paskirtas dirbti į „Vilniaus televizijos mazgų gamyklą“.

Šioje įmonėje, vėliau pavadintoje „Radijo komponentų gamykla“, dirbo inžinieriumi technologu, inžinieriumi konstruktoriumi, vyriausiojo konstruktoriaus pavaduotoju, Mokslinės techninės informacijos skyriaus viršininku.

Prasidėjus atgimimui, Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi Sąjūdžio grupė , išrinkta grupės taryba, kurios pirmininku tapo Algimantas. Gamyklos sąjūdininkai dalyvavo įvairiuose renginiuose, grėsmių akivaizdoje – budėjimuose prie valstybei svarbių objektų. Buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio narys  Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje yra paskelbęs virš 1,5 tūkst. straipsnių, redagavo Laisvės kovotojų sąjungos mėnraštį „Varpas“.

Daugiausia Algimanto iniciatyva buvo įsteigtas Laukminškių kaimo muziejus. Jis labai mylėjo savo gimtinę, daug rašė apie iš šio kaimo kilusius žinomus žmones.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai liūdi dėl ilgamečio klubo nario Algimanto Zolubo mirties ir nuoširdžiai užjaučia žmoną Rožytę, sesutes, gimines ir artimuosius.

Atsisveikinimas gruodžio 23 d. 10-13 val. Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje.

Laidojamas gruodžio 23 d. 13 val. Rokantiškių kapinėse.

 

 

 

PrisiminimaiMieli kupiškėnai, netekome Algimanto Zolubo. Ši žinia mane labai nuliūdino, nes su Algimantu turėjome daug bendro, netgi paslėpto. Gimtines skyrė Skapagirio miškas, o vienijo du miestai - Skapiškis ir Pandėlys, o vaikystę - piemenėlių ir tremties dalia, o vėliau ir plunksna. Visada įsiklausiau Algimanto žodžio, nuoširdaus balso. Manau, kad ir Jums, mieli kupiškėnai, taip buvo. Ir dabar, tarsi stovėdamas, prie Algimanto karsto, reiškiu gilią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, visiems, kuriems jis brangus buvo. Ir tikiu, kad Rokantiškių kalnelis su pulku pušelių jį visą laiką globos. Amžinybė niekada nesibaigia!

Rašytojas Jurgis Usinavičius (vaikystėje - Napalys Augulis)

 


Prisimenu, gerbiu vyresniosios kartos atstovą, buvusį ,,Lietuvos aido" aktyvų bendradarbį ,nors liga kaustė, neleido judėti. Ačiū, kad teko pažinti, išgirsti nuomonę, daug ką suprasti. Užuojauta šeimai, artimiesiems, bendraminčiams.

Amžinąjį atilsį Algimantui Rokantiškių kalnelyje

Valdereza Simonaitienė