2008-11-27

Viliaus Laužiko "Saulės trupiniai"

Vilius Laužikas gimė 1935 III 14 Papiliuose (Kupiškio r.). 1955 baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Poetas. Studijavo lietuvių k. ir literatūrą VPI ir VU, dirbo televizijoje ir radijuje, vaikų laidų redaktoriumi. Mirė 2007 m., palaidotas senose Anykščių kapinėse, šalia tėvų.
„Nelengva pasakoti apie save (...), bet mano dienelė jau krypsta vakarop“. Taip užrašyta ant Kazimiero Viliaus Laužiko eilėraščių knygos„Saulės trupiniai“, kurios skaitytojai sulaukė, kai Viliaus saulė jau buvo nusileidusi. Ir tikriausiai ji niekada nebūtų pasirodžiusi, jei ne jo žmona Silvijana Laužikienė ir gausybė skaitytojų laiškų į„Bičiulystės“ redakciją, kur paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį Vilius darbavosi, kruopščiai skaitė siunčiamus eilėraščius, įvairias neįgaliųjų gyvenimo istorijas ir nuoširdžiai bendravo su kiekvienu iš jų.
Štai Svajūnė Gritkuvienė iš Akmenės rajono, kuri anksčiau rašydavo Viliui laiškus ir siųsdavo savo kūrybą, labai išgyveno dėl nuoširdaus kolegos netekties. Sužinojusi apie viso gyvenimo kūrybos rinktinės ruošimą spaudai, pasisiūlė ją iliustruoti ir jos iliustracijos puik
iai tiko prie nuoširdžių Viliaus Laužiko posmų.
Gyvas, oi gyvas Vilius Laužikas žmonių atmintyje. Vaikai dar skaito jo eilėraščius iš anksčiau išleistų knygų „Saulės zuikučiai“, „Linksmi rūpestėliai“, dainuoja daineles, kurias jo tekstais parašė kompozitoriai V.Juozapaitis, M.Novikas, R.Žygaitis, G.Vanagaitė, J.Gaižauskas, V.Telksnys. Jo pašaukimas buvo rašyti vaikams. Ir turbūt ne tik todėl, kad baigė pedagogikos mokslus, kad, anot jo paties, „rašant vaikams reikia turėti pedagoginį ir psichologinį pasirengimą“, o todėl, kad jo talento prigimtis buvo pašaukta tarnauti spalvingam, skaidriam, kupinam nuotykių vaikų pasauliui. Rašydamas vaikams jis valdė plunksną nė kiek neblogiau už pripažintus vaikų poetus, kiekvienas jo posmas - imlus, dainingas, nugludintas, kaip ir šie, iš eilėraščio „Rugelis pabudo":
Nespėjo nuplikti nuo sniego laukai,
Pabudo rugelis,miegojęs ilgai.(...)
Ir stiepias lieknutis kasdien atkakliau,
Ir leidžia šaknis vis giliau ir giliau.
(iš J.Mačiukevičiaus str.)
Kazimiero Viliaus Laužiko poezijos rinktinės "Saulės trupiniai" pristatymas vyko Mokytojų namų svetainėje. Susirinko Vilniaus mokytojų namų "Versmės" senjorų ir Vilniaus kupiškėnų klubų nariai, daug kviestinių svečių, Viliaus bendraklasių ir bendrakursių, buvusių bendradarbių žurnalistų ir jį pažinojusių draugų. Dalyvavo ir kompozitorius Mikalojus Novikas, kuris Viliaus Laužiko tekstais 1963 m. sukūrė keletą dainų.
Renginio pradžią linksmino etnomuzikologai, smuiku ir bandonija grojo Gaila ir Arvydas Kirdos.

Renginiui vadovavo pedagogė, dabar dirbanti savaitraščio "Bičiulystė" redakcijoje Aurelija Babinskienė.

Kalbėjo buvę bendradarbiai „Bičiulystės“ savaitraštyje Mindaugas Milieška ir Algimantas Grabauskas, žurnalistai Jonas Vėlyvis, Jadvyga Godunavičienė.
Viliaus klasiokė Janina Grigaitė
Eilėraščius skaitė Jūra Jurkšaitė ir aktorius Romualdas Gudas.

Viliaus kūrybą apžvelgė redaktorė Janina Riškutė.

Šiltai sutikti, dainavo „Ąžuoliuko“ choro mažiausiųjų grupė. Vadovė Renata Gečaitė-Kuncienė.

Silviją, išleidusią "Saulės trupinius"sveikino Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė.
Romansus dainavo Vilniaus vaikų lopšelių-darželių muzikos mokytotojų ansamblis „Dalija“.
Nuotraukose matote vakaro momentus nuo iškilmingosios, iki linksmosios ir malonosios dalių.

--------------------------------------------------------------------- Kuosėnų - vilniečiai
Kurybingiausi Viliaus metai - studijos pedagoginiame institute ir universitete, kartu dirbant radijo laidų vaikams redaktoriumi.
Tuomet jo eilėraščiai vaikams, lyriniai, satyriniai suaugusiems pasirodydavo visuose to meto periodiniuose leidiniuose. Visus tuos kūrinėlius autorius kruopščiai surinko ir sudėjo archyvan. Poezijos rinktinę išleisti norėjo seniai, dar prieš 50-tąjį gimtadienį. Bet ... gal dėl negalios, ar nerįžtingumo - užsigulėjo stalčiuose. Paskutiniais metais žmona Silvija vis skatino peržiūrėti, pataisyti. Taip lyrika buvo beveik paruošta, bet nespėta ...
Po Viliaus mirties Silvija, kad nenueitų užmarštin Kupiškio krašto žmogus ne mažai ir neblogai rašęs, ėmė versti lentynas, skaityti rankraščius ir rado dar daugiau eilėraščių ir kitokios kūrybos.
Silvija suranda redaktorę, dailininkę. Redaktorė Janina Riškūtė pasiūlė į knygą sudėti tai kas geriausia, ne tik lyrinius, bet ir satyrinius eilėraščius, aforizmus, eilėraščius vaikams, dainų tekstus. Susirinko 164 kūriniai ir išėjo gera knyga. Jos leidimą rėmė LNŽD ir jos pirmininkė Zita Valaitytė. Išleidė ROTO leidykla 2008 m. Jei atsiras rėmėjų Silvija pasiryžusi išleisti eilėraščių vaikams rinktinę.

Vladzės Mečionienės straipsnelį skaitykite adresu : www.rasytoja.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=45

2008-11-10

Vilniaus rokiškėnų klubui - 10

V.Jasinevičiaus nuotraukose : Filomena Marčiulionienė ir Vytautas Pivoriūnas Vilniaus rokiškėnų jubiliejiniame vakare.

VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO „PRAGIEDRULIAI“ 10 METŲ JUBILIEJAUS
iškilmėse, 2008 m. lapkričio 8 dieną Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, dalyvavo mūsų klubo prezidentė F. Marčiulionienė ir viceprezidentas V. Pivoriūnas.
Filomena tarė sveikinimo žodį, palinkėjo mūsų krašto kaimynams "Pragiedruliams" tolimesnės sekmės, šaunių darbų ateityje.

..... Rokiškėnų steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. vasario 9 d. Geologijos instituto patalpose. Susirinko beveik trys šimtai Vilniaus rokiškėnų. Atvažiavo ir Rokiškio rajono vadovai, kartu su koncerto atlikėjais. Be to, koncerte dalyvavo Vilniaus vargonininko A. Jasiulionio (iš Jūžintų) dainininkų grupelė. Susirinkime buvo išrinkta klubo taryba ir valdyba, numatytos veiklos gairės, išrinktas klubo pirmininkas A. Čiučelis, pirmininkavęs beveik ištisą dešimtmetį.
Paruošus įstatus, 1998 m. spalio 22 d. klubas įregistruotas.
Vilniaus rokiškėnai labai daug dėmesio skiria atskirų Rokiškio krašto kaimų ir miestelių kraštotyrai. Vien V. Mačiekaus iniciatyva apie Rokiškį paruoštos trys knygos: 1998 m. „Obeliai-Kriaunos“ (vėliau ši knyga bus papildyta), 2000 m. – „Žiobiškis“ ir 2009 metais bus išleista knyga „Panemunėlis“.
Vilniaus rokiškėnų kolektyvas ruošia išvykas į Rokiškį, dalyvauja konferencijose, susitinka su Rokiškio Bočiais, tremtinių choru, kviečiasi juos į Vilniaus rokiškėnų vakarones, jiems organizuojamos ekskursijos į Trakus, Vilniaus universitetą, po Vilniaus įžymybes.
Vilniaus rokiškėnai 1-2 kartus metuose susirenka savame kolektyve, skaitomi pranešimai, ruošiamos vakaronės, kuriose koncertuoja Vilniaus rokiškėnų dainorėliai, prieš beveik dešimtį metų susibūrę į savarankišką kolektyvą. Pastarieji neapsiriboja vien savo kolektyvu, jie koncertuoja tautodailininkų, kilusių iš Rokiškio, parodose, konferencijose, folklorinių klubų susitikimuose, renginiuose, skirtuose rokiškėnų knygų pristatymuose, Vilniaus rokiškėnų asmeniniuose jubiliejuose.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ misija yra:
- puoselėti ryšius tarp Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių;
- išsaugoti, atgaivinti ir perduoti ateinančioms kartoms Rokiškio krašto:
-tradicijas ir etninę kultūrą;
-istorinį ir kultūrinį paveldą;
- garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones;
-skatinti Lietuvos sostinės Vilniaus miesto, kaip Vilniaus rokiškėnų gyvenamosios vietos ir Rokiškio krašto organizacijų bendradarbiavimą
-įtraukti į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų šeimas, vaikus, jaunimą.
Tai užtikrina klubo uždavinių įgyvendinimą, veiklos tęstinumą, atnaujinimą, plėtimą.