2018-01-27

VASARIO SUEIGASveiki gyvi, brungūs kupiškėnai.

Pronešam, kad vasario 4 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj bus kupiškėnų popetą. 
Sustikimas su labiausiai Kupiškio kroštui ir Lietuvai nusipelniusiais žmonam, projekto "Kupiškėnai - Lietuvos istorijoje" (vadovė - Lina Matiukaitė) pristotimas.

Koncertos  Vilniaus m. bendrijos "Bočiai" Žirmūnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Neris". Vadovė Sonata Tamašauskaitė-Petkienė.

Ataikit. Labai lauksma.


2018-01-09

MŪSŲ KLUBE SKAPIŠKĖNŲ SPEKTAKLIS   Įžengėme  į 2018 metus, Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metus. Privalome prisiminti, paminėti žmones, kurie paskelbė Vasario 16 d. aktą, 1917m. lietuvių konferencijos organizatorius ir dalyvius, išrinkusius Lietuvos Tarybą ir įpareigojusius skelbti  Lietuvos nepriklausomybę. Turime prisiminti daug nepelnytai primirštų žmonių,  priešaušryje tiesusių kelius į  Vasario 16-tąją.
Trijų Karalių dieną 2018 01 07 pilnutėlėje Mokytojų  namų svetainėje susirinkę Vilniaus kupiškėnai patyrė didelę šventę, kurią mums atvežė Skapiškio teatras “Stebulė”, parodęs spektaklį “Lietuvybės lopšys“, skirtą kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.  Kunigas visą gyvenimą tvirtai ėjo lietuvybės keliu ir vedė kitus.
   J.Katelė gimė 1831 01 13 Suvainių kaime (deja ”melioracijos” sunaikintame)  Palėvenėlės parapijoje, valstybinių (“karališkų” ) valstiečių šeimoje.  Baigęs  Kupiškio pradžios,  Panevėžio mokyklas,  Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją  Varniuose (1853−1855) vyskupo M.Valančiaus įšventintas 1855 11 17. Buvo vikaru Naujamiestyje, Južintuose, Dusetose, Zarasuose. Nuo 1864 m − Zarasų administratorius, nuo 1869 − Zarasų klebonas. Čia jau platino uždraustą lietuvišką spaudą, buvo žandarų krečiamas, persekiojamas. 1865 m. J.Jodelaičio slapyvardžiu išleido knygelę “Deszims uvogų”, kuri  tapo paskutiniu leidiniu prieš uždraudžiant spaudą lietuviškais rašmenimis. Nuo 1872m. iki mirties - Panemunėlio klebonas. Čia steigė slaptas lietuviškas mokyklas, pats mokė vaikus klebonijoje, per pamokslus ragino tėvus mokyti vaikus: “Tik paklausykit, tik mokykitės rašto, tada gyvensite geriau ir linksmiau”, “Žmogus tamsoje, kaip troba naktyje be žiburio…” J.Katelė nemokamai  mokiniams parūpindavo popieriaus, plunksnų, rašalo, rūpinosi vadovėliais, pats rašė, vertė iš kitų kalbų, organizavo lietuvių inteligentus (t.t. P.Matulionį ir kitus) rašyti vadovėlius, kurie plito rankraščiais, vėliau  buvo atspausdinti  Rytų Prūsijoje.
Rusų valdžia (net  Kauno gubernatorius) žinojo apie nelegalią veiklą, buvo atiduotas policijos priežiūrai, bet kunigas buvo atsargus, nė karto neįkliuvo su įkalčiais. Kunigo veiklos dėka Panemunėlio parapijoje neliko neraštingų žmonių. Mada mokytis išplito ir gretimose parapijose,  nes  “negramatnam neduos šliūbo”.  J.Katelė rėmė slaptus lietuviškus vakarus su vaidinimais, bendradarbiavo spaudoje, 1877 m.  pirmas paskelbė kunigo  A.Strazdo  biografiją,  1883 m. išspausdintą “Aušroje”. Rinko archeologines senienas. Mirė 1908 05 21, palaidotas  gražios neogotikinės Panemunėlio bažnyčios, kurią  jis pats pradėjo statyti  1898 m, šventoriuje.
     Labai širdingai dėkojame “Stebulės” režisierei  Vitai  Vadoklytei ir aktoriams už tokią šventę, už taip vaizdingai ir išraiškingai pateikusiems kunigo šviesuolio, kupiškėno prasmingo gyvenimo nuotrupas.
   Skapiškio teatras ”Stebulė” – tai mūsų teatrinės kultūros unikumas, nuo 1991m. puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių (P.Pundzevičiaus-Petliuko, K.Čiplio-Vijūno, P.Zulono) kūrybą.
    Kupiškio ir Skapiškio  krašto kultūrinė praeitis − pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras.
   Sunku išvardinti visus teatro laimėjimus : teatras tapo respublikinių kaimo teatrų apžiūrų “Pastogė”  laureatas (1994, 1997, 1999, 2002, 2004, 2010m),  apžiūros “Atspindžiai”  laureatas (2000, 2008m).
     2004 m. teatras  “Stebulė” pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru.
     2005 m. teatrui  įteikta “Aukso paukštė” − aukščiausias Lietuvos mėgėjų  teatro ir režisierių apdovanojimas.
Spektaklyje “Lietuvybės lopšys” Vilniaus kupiškėnams  vaidino: Ričardas Balabonas, Jurgita Pakalnytė, Irena Žalnieriūnienė, Žydrūnas Petuchovas, Vita Vadoklytė, Gintarė Butkevičienė, Vilma Sungailaitė, Gražina Gūrienė, Vaidas Šlapelis, Fausta Černiūtė, Greta Tijušaitė, Brigita Meilutė, Elijus Tandzigolskis, Elzė Butkevičiūtė, garso  operatorius – Benas Bačanskas,  režisierė – Vita Vadoklytė.
        Dar kartą ačiū už nuostabų spektaklį,  daug  daug  kūrybinės  sėkmės  2018m.

Arnoldas Pažemys

Kupiškėnų himną užvedė Valdereza

Giedame himną
Klubo prezidento informacinis pranešimas

Spektaklio scenų vaizdai 
Žiūrovų prisirinko pilnutėlė svetainė
Jauniausią artistę Elzytę Butkevičiūtę sveikinome su gimtadieniu
Sveikinimai ir gėlės artistams
Klubo narė Gražina Kaušakienė pakvietė važiuoti į ekskursiją į Lenkiją.

Padainavo Vytautas Galiniokas.Salė dainavo ir  plojo...
Klubo skapiškėnai su artistais iš Skapiškio


Visi norėjo nusifotografuoti su Skapiškio teatro režisiere Vita Vadoklyte

Vaišių stalas
Pabendravome, padainavome...
Namolio su šypsena...Vidmanto Tubelio nuotraukos

2018-01-03Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnaiSveiki sulauki Naujų Matų! Sveikotos, džiaugsmo širdalam, svajonių galvalam, mylakit ir būkit mylimi. Kviečiam popetan sausio 7 d. 15 val. Mokytojų namų svetainan.
Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatras "Stebulė" parodys spektaklį "Lietuvos lopšys", kuris skirtas švietėjo, kunigo Jono Katelės 185 - osioms gimimo metinėms paminėti.

Muzikuos armonikierius klubo narys Vytautas Galiniokas.

Ataikit, labai lauksma!

SEIMO NARIO J. JARUČIO SVEIKINIMAS