2012-02-15

SU VASARIO 16, BRANGIEJI

Mieli kupiškėnai,

Sveikiname Jus su Vasario 16 –ąja Valstybės atkūrimo diena.

Linkime Jums meilės Tėvynei!

Puoškite ir stiprinkite ją kilniais ir prasmingais darbais, gražiais žodžiais, švelniais jausmais.

Kviečiame visus telktis ir darbuotis tautos ir valstybės labui, jos gerovei.

Vilniaus kupiškėnai

2012-02-13

LINKIME SĖKMĖS VIRGILIJUISveikiname savo kraštietį Virgilijų Alekną 40-mečio proga. Linkime sėkmingai pasiruošti Olimpinėms žaidynėms ir parodyti , kad kupiškėnai ne tik geri žmonas, ale ir kieti berniokai.


Sėkmės, Virgilijau.

Vilniaus kupiškėnų klubas

Plačiau:
http://www.lrytas.lt/?data=20120213&id=spo13_a5120213&sk_id=99&view=2

VALDO KUKULO KNYGŲ PRISTATYMAS


Šaltoką vasario 10 d. pavakarį sugužėjo nemaža grupelė Vilniaus kupiškėnų klubo narių į Rašytojų klubą, kur buvo pristatomos net dvi mūsų žemiečio Valdemaro Kukulo eilėraščių knygos: “Saulėlydis mano giesmė“ ir „Antausis sienai“.

Vakare dalyvavo poetai Algimantas Baltakis, Aušra Kaziliūnaitė, Marcelijus Martinaitis, Antanas Šimkus, literatūrologas dr. Marijus Šidlauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos vyriausiasis redaktorius Valentinas Sventickas, leidyklos „Homo liber“ vadovas Vilius Gužauskis, aktorius Rimantas Bagdzevičius. Visi pasisakiusieji kalbėjo apie Valdo kūrybą, vertino naująsias knygas, skaitė eilėraščius.

Laikraščio „ Respublika“ Kultūros naujienų skyrelyje rašoma:

„Šis poetas, kritikas, ir apžvalgininkas, publicistas, nepailstantis literatūros kokybės sargas, visuomenės ir valstybės kritikas, viena darbščiausių kultūros darbo bitučių – solidžiausiąją menininkui mūsų šalyje Nacionalinę kultūros ir meno premiją seniai jau būtų užsidirbęs, tačiau abiejų, ką tik pasirodžiusių poezijos knygų dupletu neabejotinai būtų tuo įtikinęs ir pačius savo kūrybos nedraugus. Nuo šio antausio (Antausis sienai) net ir sienai ne juokais turėtų skaudėti.Norint jį reziumuoti – į galvą lenda ne itin racionali, tačiau maloni mintis – šitiek metų V. Kukulo rašyta, ravėta, puoselėta lietuvių poezija atsidėkodama atlygino poetui tuo pačiu – parašė jį patį. Įrašė į didžiają literatūrą. Su visom žemiškom kančiom, ydom ir vieninteliu dvejonių nedraskomu tikėjimu – tikėjimu literatūra.“

Apie eilėraščių knygą „Saulėlydis mano giesmė“ Valentinas Sventickas rašo:

„Knygoje yra daugybė posakių, įvaizdžių ir poetinių būsenų, kurias – skaitydami eilėraščius- suvoksime kaip išėjimo ženklus. Nežinia kiek tai pagrįsta, bet žmogiška ir suprantama. Naujoji Kukulo knyga grąžina į mūsų literatūros lauką tokį poezijos grožį, kokio ilgimės.“

Vladas Braziūnas rašo :

„Valdas išėjo. Gali galvoti, prisiminti daug ką. Bet bene svarbiausias ir skaudžiausias pagalvojimas būtų toks. Literatūros mokslininkų turim. Bet šitokio masto, tokio talento ir tokio pasiaukojimo literatūros kritiko – neturim. Ko gera, negreit ir turėsim. Kaip graudžiai sakė Antanas Jonynas, rašytojai netekom paskutinio savo Skaitytojo. Įgaliotojo pačios literatūros ir laiko patikėtinio.“

Filomena M.Nuotraukos Viliaus Naujiko ir Albino Čiurlio
2012-02-05

VALDYBA ATSISKAITO

Pradžioje buvo - vaizdas ekrane ...

Susirinkusieji pakiliai su įkvėpimu, Žybarto vedami, gieda kupiškėnų himną

Ataskaitiniam susirinkimui pirmininkavo viceprezidentė Regina Tubelienė.

Koncertuoja skaitlingas III-jo amžiaus universiteto moterų choras

Pranešimus skaitė klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas ir revizijos komisijos pirmininkas Boleslovas Vaitiekūnas. Sutrumpinta ataskaita šio reportažo pabaigoje.
Po pranešimų mintimis dalinosi, pasiūlymus teikė: Teofilis Č., Danutė N., Algirdas Š., Žybartas S., Filomena M.
Vidmantas Tubelis ir prof. habil. dr. Kęstutis Sasnauskas prie e. t. valdymo pulto

Mūsų garbingi jubiliatai doc. dr. Algirdas Šukys ir finansistas Boleslovas Vaitiekūnas. Su III a. universiteto moterų choro pagalba, jubiliatams labai skambiai ir pakiliai palinkėta "ilgiausių metų".


Gražiomis dainomis mus linksmino III-jo a. universiteto choras. Choro vadovė, žavioji Lilijana Zarauskienė.
Raikia pakalbat ... Kalba skapiškėnai ir alizaviečiai, šimoniečiai ir subatėnai. Rokuojasi visų kraštų, visų parapijų kupiškėnai

Vilniaus Kupiškėnų klubo

2011 metų veiklos ataskaita

Ką gi gero mūsų klubas nuveikė per praėjusius metus, ką pamatėm, ką aplankėm, su kuo susitikom ir pan.? Šiuo metu klubas vienija 152 žmones. Nario mokestį (kol kas) sumokėjo 85. Priminsiu, kad dabar sąrašuose liko tik tie, gryni kupiškėnai, kurie prižadėjo aktyviai dalyvauti klubo darbe.

Valdyba kartą per mėnesį rinkdavosi į posėdžius įvertinti praeito mėnesio darbus ir aptarti artimiausius planus. Per ataskaitinį laikotarpį turėjome dvylika posėdžių. Juose aptarinėjome klubo reikalus, aktualiausias problemas, klubo narių laiškus ir pasiūlymus. Neužmiršdavome paminėti klubo narių jubiliejų, pasveikinti su šventėmis, aplankyti sergančių.

Valdybos nariui L. Čepelei atsisakius būti valdybos nariu, vietoj jo išrinkta Filomena Marčiulionienė.

Kas gi įvyko 2011 – iais?

Per tuos metus netekome senbuvių klubo narių ir visai Lietuvai gerai žinomų - kupiškėnų. Dar pavasarį Eugenija su Regimantu pasakojo apie savo kūrybinį gyvenimą, pažintį, bendrą darbą. Su klasės draugais prisiminė nerūpestingas mokyklos dienas. Aleksandras dažnai prisimindavo sunkius karo ir pokario metus. Jonė stengdavosi kuo daugiau prisiminimų aprašyti iš senesnių laikų, kad paliktų kitoms kartoms. Antanas savo santūrumu ir draugiškumu paveikdavo kolegas. Valdemaras dar daug kūrybinių minčių nusinešė į nebūtį. Elina rūpinosi savo dukra. O mūsų darbas ėjo sena vaga:

Klubo 20-metis

Išradingai Klubo jubiliejaus minėjimą vairavo Gaudentas Aukštikalnis. Meras Jonas Jarutis, padovanojęs milžinišką šakotį, linkėjo sėkmės ir kvietė Klubą į Kupiškio r. vykstančius renginius. Signataras, klubo globėjas, buvęs ilgametis Kupiškio rajono meras Leonas Apšega linkėjo tolimesnės sėkmės, ir atvyko ratuotas su tradicine alučio bačka. Klubo nuveikti darbai, Vidmanto Tubelio triūso dėka buvo demonstruojami dideliame ekrane.

Mus sveikino kaimynai rokiškėnai, panevėžiečiai, anykštėnai, biržiečiai ir daugelis kitų. Linksmomis dainomis linksmino Skapiškio kapelija "Mituva".

Kaziuko mugė - Aukštaitijos dienos Vilniuje

Nepriklausomybės ir Rotušės aikštėse tris dienas savo sugebėjimus demonstravo įvairaus amžiaus šokėjai, dainininkai, pasakoriai ir kitų žanrų atlikėjai iš Aukštaitijos rajonų. Kupiškio, Subačiaus, Skapiškio, Salamiesčio dainorėliai ir šokėjai pasirodė paskutinę mugės dieną - sekmadienį. Žvarbią dieną susirinko nemažas mūsų klubo "sirgalių" būrys. Pabendravome su kraštiečiais, pasikalbėjome. Skapiškėnai pakvietė į birželio pradžioje rengiamą visų ir ne tik Lietuvos kraštiečių subuvimą. Su dideliu susidomėjimu stebėjome mūsų kraštiečių pasirodymą, pritardami jiems - kartu dainuodami ir šokdami. Kupiškėnų pasirodymo scenoje metu dideliame ekrane buvo rodomi vaizdai apie Kupiškio kraštą, jo žmones bei Vilniaus kupiškėnų klubo gyvenimą.

Pas mus Eugenija Bajorytė ir Regimantas Adomaitis

Gausiai susirinkusi kupiškėnų ir svečių publika sutiko aktorius: skapiškietę Eugeniją Bajorytę ir jos vyrą Regimantą Adomaitį. Aktoriai papasakojo apie savo kelią į scenos viršūnes ir per meną į šeimyninį gyvenimą.

Koncertavo Naujininkų "Bočių" ansamblis "Vaivorykštė“.

Svečiuose redaktorė, rašytoja, viešnia iš Australijos, Rita Baltušytė

Gimė kaip Rita Juzėnaitė. Tėvas rašytojas Juozas Baltušis. Motina Vanda Petrauskaitė (1913-2003), žemaitė iš Laukodomo, Viešnia papasakojo apie savo gyvenimo kelią, žurnalistės darbą įvairiose Lietuvos informacijos priemonėse.

1981 m. išvyko į Australiją, savaitraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė, radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuvių skyriaus laidų rengėja. Nuo 1994 m. laikraščio „Lietuvos rytas“ korespondentė Australijoje.

Sutuoktinis dailininkas architektas Jurgis Algimantas Zaviša, duktė dailininkė Akvilė Zavišaitė (1962–1991). Daug klausimų iš salės buvo apie tėvą, dukrą Akvilę, darbą.

Atsakymai buvo nuoširdūs.

Labai ačiū už nuostabų susitikimą su mielais kupiškėnais, taip gera pabūti nuoširdžių žmonių draugėje, jaučiausi kaip su artimaisiais susitikusi. Nustebau ir jūsų operatyvumu radusi šį faktą gausiomis nuotraukomis atspindėtą internetinėje svetainėje (greta įdomių ir vertingų įvykių). Tikiu, kad nesupyksite už vieną mažą pastabėlę dėl mano pavardės: aš gimiau ne Juozėnaitė, o Juzėnaite ir bandau tai, kur tik galiu, pabrėžti. Mano tėvelis iki pat senatvės laiškus tetai Marytei adresuodavo Juzėnaitės pavarde. Žinoma, tai smulkmena, bet jeigu būtų galima patikslinti, būčiau dėkinga. Dar kartą labai ačiū ir nuoširdūs linkėjimai visiems kupiškėnams.

Rita Baltušytė

Pristatoma Lilijana Ablėnaitė, viena iš pirmųjų Lietuvos estrados solisčių, buvusi Lietuvos tinklinio rinktinės narė, su savo kolege padainavo lietuvių liaudies ir kitas lyrines dainas.

Henrikas Vaitiekūnas

Savo gyvenimo kelią į žurnalistiką dėstė savo netradiciniu stiliumi. Įsiminė tai, kad svarbiais darbo ir gyvenimo klausimais Henrikas tariasi su, kritiškai į žurnalistiką žiūrinčia žmona ir priešingai, negu kiti vyrai, jis daro taip, kaip pataria žmona. Pasipiršo dar neįpusėjus pirmam šokiui su nepažįstamąja, o ji nieko nelaukdama sutiko ir ...

O klausimų klausimėlių buvo daug. Jis sakė, kad pobrangiai pardavus sąžinę žurnalistai gali gerai uždirbti. Visi krūvoje apkalbėjome daktarę Filomeną, politikę Kazimirą, keletą seimūnų, rašytoją Juozą. Na, o apie politiką, atrodo, ir nekalbėjom.

Leidyklos „Versmė“ redaktorius Petras Jonušas

Į svečius pasiprašė leidykla „Versmė“, kuri leidžia seriją knygų „Lietuvos valsčiai“. Deja, nei vienas Kupiškio rajone buvęs valsčius neaprašytas. Reikia telkti jėgas, agituoti rašančius žmones, surinkti jau parašytą medžiagą, tai juk labai svarbu mūsų krašto istorijos įamžinimui...

Svečiuose pas Vilniaus anykštėnus

Lapkričio 18 d. Vilniaus anykštėnų sambūris šventė dešimties metų įkūrimo sukaktį. Susirinko pilna salė ne tik anykštėnų, bet ir svečių: rėmėjai, kitų kraštiečių klubų (Molėtų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Biržų) atstovai. Iškilmių vedėja Liudgarda Čepskienė trumpai supažindino su sambūrio įkūrimo istorija. Apie sambūrio veiklos pradžią pasakojo pirmasis pirmininkas Vytautas Duknauskas, antrasis – Antanas Gudelis ir dabartinė pirmininkė Rita Virbalienė. Dainavo Operos solistas Tomas Tuskenis .

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius, Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Aukštaitijos kraštiečių klubų atstovai. Apdovanojami sambūrio rėmėjai, darbščiausi anykštėnai.

Pakviesti prie vaišių stalų netekome amo. Ko tik čia nebuvo: iš miškų ir ežerų bei upių gėrybės, putojantis alutis, kava, saldumynai.....argi viską išvardinsi. Linkime anykštėnams nepasenti, nepavargti ir toliau taip pat darbuotis savo krašto labui. Svetingas ir nuoširdus priėmimas paliko puikų įspūdį.

Kelionės, ekskursijos

Praėjusiais metais mūsų klubas organizavo dvi ekskursijas: viena buvo Rimanto Skaisčio dėka organizuota trim dienom į pajūrį, o kita – į Dargužius rinkti šilauogių.

Pasakysiu labai trumpai, nes klube buvo specialus renginys, skirtas atostogoms, kuriame gana smulkiai kalbėjom apie maršrutą, praleistą laiką ir pan.

Visiems vasarą smagu pasigrožėti Lietuvos nuostabia gamta, o pabūti pajūryje – tikras malonumas. Šį kart maršrutas šiek tiek kitoks buvo: Kretingos žiemos sodas, Šventoji, Klaipėdos jūrų muziejus, Nida, Juodkrantėje Raganų kalnas, Šilutė, Rusnė, Jurbarkas ir grįžimas atgal Panemunės pilių keliu. Tiek vietų aplankyti, tikrai mažai trijų dienų, keturios būtų kaip tik, juk reikia ir pasimaudyti ir atsipūsti ir pailsėti. Būtų nuostabu dar kartą pravažiuoti nuostabiu panemunės keliu, bet jau tada, kada tikrai bus visos pilys baigtos restauruoti.

Antroji kelionė buvo į mums jau pažįstamus Dargužius, garsius „Sūrininkų namais“ ir šilauogėmis. Labai ilgai nežinojom tikslios datos, todėl, kad buvo nesaulėtos dienos ir nesirpo šilauogės, negi žalias rinksi. O kada pasirodė saulė, tada vos nepavėlavom, nes norinčių prisirinkti yra labai daug. Manau, kad ir šiais metais būtinai reik važiuoti, kartu suplanuotume ekskursiją Dargužių kaime, susitartume su „Sūrininkais“, kad pigių sūrių išspaustų. Tik nežinom ar dar kvies Rimantas Skaistis į savo bityną, ten vykdavo kelionės užbaigimas, bendras stalas, medaus ragavimas, bendravimas-tikrai smagu.

Gruodžio mėn. lankėmės Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, kur labai nuoširdus gidas norėjo išpasakoti viską ką žino vos ne apie kiekvieną plakatą, pamatęs, kad laikas tirpsta nenumaldomai, ėmė trumpinti. Mes supratom, kad norint viską apžiūrėti, neužtektų vienos darbo dienos. Muziejuje parodyta tik maža dalelė to, ką turi sukaupę iš viso. Vietos tai mažai. Ilgiausiai užtrukome mūsų kraštietės Unės Babickaitės kambaryje. Mes ruošiamės renginiui apie ją, todėl buvo viskas labai įdomu. Ateityje reikia daugiau surengti ekskursijų į muziejus, juk Vilniuje tiek jų daug. Juolab, kad šie metai paskelbti muziejų metais.

Svečiavomės savam krašte

Kadangi mūsų klubo misija yra neatitrūkti nuo savo šaknų, domėtis, bendrauti, draugauti su Kupiškio rajono seniūnijomis, bendruomenėmis, buvom nuvykę į Adomynės bendruomenės surengtą „Poezijos pavasarėlį“. Nusivežėm ir savo poetę, klubo narę Aušrą Kazlauskienę, kuri labai originaliai pristatė savo eilėraščių knygutę „Rankinukas“.

„O dienos eina vis trumpyn...pasaulis mano toks mažiukas: jį lengva būtų sutalpint į vieną mažą rankinuką“.

Įdomu buvo stebėti, kaip kaimo bendruomenė sutelki dainuojančius, muzikuojančius moksleivius, surenka iš viso rajono poetus, kurie pristatė išleistas poezijos knygas, skaitė eilėraščius, kalbėjo apie kūrybą. Tai mokytojai ar kitų sričių darbuotojai. Galim tik didžiuotis tokia kraštiečių veikla. Po renginio bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė supažindino su Adomynės dvaru ir papasakojo, kad greit bus renovuojamas dvaro parkas. Teks dar kartą važiuoti apžiūrėti jau sutvarkytą dvaro aplinką.

Buvom pakviesti ir į Skapiškyje surengtą penkioliktąjį festivalį „Pienių pūkas“, kuris šiemet buvo skirtas tremties septyniasdešimtmečiui. Pažiūrėjome Nacionalinio dramos teatro aktorės Birutės Mar mono spektaklį „Poetė“ . Vilniaus jaunimo teatro aktoriai: klubo narė Janina Matekonytė ir Ferdinandas Jakšys papasakojo apie savo kūrybos kelią, paskaitė kelis eilėraščius. Rašytojas Jurgis Usinavičius pasidalino mintimis apie savo tėvą – partizaną, šeimos tremtį, pabėgimą iš Sibiro, pusiau nelegalų gyvenimą Lietuvoje, Vilius Naujikas surengė savo fotografijų parodą.

Aukštaičių gegužinėje

Rokiškio klubo prezidento Algio Naručio pakviesti, penktadienio pavakare, pliaupiant lietučiui ir trankantis Perkūnui, grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių skubėjome į Vingio parko kavinę "Lakštingala". Čia Vilniuje gyvenantys aukštaičiai ir jų svečiai susirinko į "Aukštaičių gegužinę". Ją suruošė Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyrius ir Rokiškio savivaldybė. Vakarą vedė jau mums gerai žinomas Gaudentas Aukštikalnis. Visus linksmino Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Aukštakalnių kaimo kapela "Barškutis". Nuostabias savo autorines dainas dainavo zarasiškis Algis Svidinskas Skaitovai savo kūrybą skaitė aukštaičių krašto tarmėmis. Iki sutemų skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros ir rateliai.

Apie Vilniaus kupiškėnų interneto svetainę:

1. Per metus svetainę atsidaro ir peržiūri apie 12000 kartų.

2. Lietuvoje apsilankymų yra virš 10000

3. Kitų šalių apsilankymai: JAV yra virš 300, Rusijoje - 200-220, Anglijoje virš 200, Vokietijoje apie 100, Brazilijoje apie 80, Airija, Norvegija, Lenkija, Prancūzija po 80-100, Kitos Europos šalys po 20-30

4. Ilgiausiai atsidarę svetainę žiūri: Rusijoje, Lietuvoje, JAV ir Anglijoje

5. 30 proc. lankytojų pastovūs

6.Apsilankymai pagal miestų regionus: Vilniaus 60%, Panevėžio 15%, Kauno 15%, po jų Klaipėda, Alytus, Utena ir kt.

7.Užsienyje: JAV – Ričmondas, Čikaga, Lemontas, Anglijoje -Londonas, Rusijoje – Maskva.

Svetainė nesudėtinga. Joje patalpinti medžiagą gali Albinas Č. ir Vidmantas T. Filomena vis dar nepasiryžta mokytis. Foto nuotraukos Albino Čiurlio, Viliaus Naujiko, Vidmanto Tubelio, Jono Bieliausko ,

Geriausi reportažai: Aldonos Miliauskienės iš kelionės po Jungtines valstijas, fotonuotraukos jos dukters Vitos ir žento, su kuriais susitariau dėl sekančios vasaros reportažų, bet dar negaliu prikalbėti ponios Aldonos. Gerus reportažus ruošė ir Filomena, bet kai tapo valdybos nariu, nežinau ar rašys.

Filomena žadėjo išreikalauti visų klubo narių trumpų biografijų, bet vis nesiryžta apie tai viešai paskelbti, o būtų labai gerai.

Vienas klubietis buvo pasiryžęs organizuoti standartinę klubo svetainę, bet kažin kur su gerom idėjom pradingo. Žmonės prie šios paprastos svetainės priprato, gal užtenka ir jos ?

Dėkojame

Visiems klubo nariams aktyviai dalyvaujantiems klubo darbe, padedantiems ir dalyvaujantiems renginiuose, besirūpinantiems paveldu, materialiai remiantiems klubo veiklą, dėkojame tiems, kurie patys perveda 2 % pajamų mokesčio ir suagituoja gimines, draugus ir pažįstamus paremti mūsų klubą. Labai dėkingi, rezultatas akivaizdus.

Fotografas Vilius Naujikas ar Rimantas Skaistis dirba niekieno neagituojami ir neprašomi: Vilius fotografuoja renginius, visiems atsiunčia nuotraukas, turi savo puslapį „Sėliai“, kur taip pat yra visų mūsų renginių nuotraukos, rekomenduojam pasižiūrėti. Rimanto dėka važiuojam į pajūrį, šilauogių rinkti, paveldo darbai...mes labai jam dėkojam už energiją, savanorystę ir aišku medų. Darbštuolis ir Žybartas Simonaitis, pilnas įvairių idėjų – vėliavnešys, himno dirigentas, paveldo Kupiškio rajone tiesiog „ministras“, nežinau kaip pavadinti. Algimantas Zolubas – tarsi namuose aktyviai dirbantis kupiškėnas, redaguoja „Varpą“, užteko paskambinti seniūnui ir Unės Babickaitės motinos Agotos Babickienės antkapis Palėvenės kapinėse buvo sutvarkytas. Tai visiems pavyzdys. Ką jau bekalbėti apie mūsų Vidmantą Jankauską, iki pašaknų, grynuolį, tikrą kupiškėnišką bitutę. Jau greit išvysim ir antrą tomą enciklopedijos, almanacho sudarytojas. Dėkingi jam, kad jis yra, kad jis nepailstantis mylėt savo kraštą. Dar vieną norisi paminėt, tai Rimtautą Kašponį, kuris jau šiais metais išleis knygą apie parodos, skirtos Greimui kelionę įvairiose vietose, o vėliau ir apie patį Algirdą Julių Greimą ir jo semiotiką. Nesinori skriausti moterų, jos visos šaunios, aktyvios, gražios: Eugenija Didžiariekienė, Vytautė Eidukaitienė, Roma Dambrauskaitė daug dirbo ir dirba su knygomis „Keliai veda Kupiškin“. Malonu, kad į darbą dar aktyviau įsijungė Filomena, kuri savo patarimais ir darbu skatina mūsų valdybos veiklą, rošo visiem loiškus, kviečia į suvėjimus atait ir į kitus renginius. Iš visų kitų tiek vyrų, tiek moterų norėtųsi didesnio aktyvumo, siūlyti idėjas, keliones, renginius, kad būtų visiems įdomu ir smagu.

Apie valdybos darbą, ką galima tobulinti, keisti, ką galima aplankyti ir pan. prašom aktyviai pasisakyti.

Ačiū visiems

2012-02-02

SUVĖJIMAS (kartojama)

Brungūs kupiškėnai,
kviečiam suvėjiman, katras bus vasario 5 d. 15 val. Mokytojų namų svėtainaj. Labai prošom atait visus, bus ataskaitinis susrinkimas ažu 2011 matus.
Galasta visi pasisakyt, pamislikit apė mūsų suvėjimus 2012 matais, pasakykit sovo pageidovimus.
Po to mum dainos Trėčio omžiaus universiteto koras (choras). Lauksma.

Klubo valdyba