2014-07-17

Netekome Vytauto Pivoriūno

2014 m. liepos mėn.16d., eidamas 84-uosius metus, mirė ilgametis Vilniaus kupiškėnų klubo narys, buvęs klubo pirmininkas Vytautas Pivoriūnas
Velionis gimė 1930 gruodžio 16d. Biliūnų km., Skapiškio valsčiuje. Mokėsi Topolio pradžios mokykloje, Pandėlio ir Kupiškio gimnazijose. 1949 įstojo į Kauno kūno kultūros institutą. Baigęs KKI, 1953-1957m. dirbo Utenos rajono Sporto komiteto pirmininku. Vėliau buvo perkeltas į Vilniaus m. Sporto komitetą. 1961 – 1991m. dirbo Sporto d-jos „Žalgiris“ Centro taryboje skyriaus vedėju, Kūno kultūros ir sporto departamente, laikraščio „ Sportas“ redakcijoje.  
Vytautas yra gavęs Sąjunginių ir Respublikinių sporto organizacijų apdovanojimų, 1972 m.  jam buvo suteiktas Lietuvos Nusipelniusio trenerio vardas. Aktyviai reiškėsi sporto darbuotojų Sąjūdžio veikloje.
Vytautas buvo aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys, ilgametis klubo valdybos narys, 2010- 2013m. buvo išrinktas klubo prezidentu. Daug laiko ir jėgų paaukojo rengiant keturis knygos "Keliai veda Kupiškin" tomus.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai liūdi netekę gabaus organizatoriaus, darbštaus, kruopštaus, nuoširdaus žmogaus ir užjaučia velionio šeimą, gimines bei artimuosius.
 Amžina pagarba telydi Vytauto Pivoriūno vardą ir atminimą.


Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba


Velionis pašarvotas laidojimo namuose` " Nutrūkusi styga" Ąžuolyno 10. Laidotuvės vyks penktadienį, liepos 18 d., 12 val.