2018-03-23

SUSKRENDAM

.


MIELI KUPIŠKĖNAI

Balandžio 8 d.15 val. Vilniaus Mokytojų namų svetainaj bus kupiškėnų popetą.
Unės Babickaitės gyvėnimų ir kūrybų pristatis Kupiškio etnografinio muziejaus dirėktorą Violeta Aleknieną.
Poetas Jadvygos Gabriūnaitės (1936-1990) eilėraščių knygėlį "Prisilietimas prie dilgėlės" pristatis Laukminiškių muziejaus kuratorė Jolanta Knizikevičienė.

Grieš Kupiškio kultūros centro kapelija "Kupiškio krošto muzikontai".
Vadovą Alma Pustovaitienė.

Ataikit, labai lauksma.

Do turim didelį prošimų: neužmirškit 2%  no pajamų mokesčio. Kas do dirbat, kas ne - gražiai paprašykit vaikų ar anūkų. Klubo kodas 300712374. Raikia užpildyt FR0512 03 versiją. Galima internetu arba nuveit VMI su dokumentu ir ti jum užpildis.

 Labai dakui. 
Priedų sritis

2018-03-12

ATSISVEIKINAME SU GEDIMINU KALUINA


Eidamas 90 - tuosius metus, 2018 m. kovo 11 d. mirė kupiškėnas, gydytojas, medicinos mokslų  daktaras   Gediminas Kaluina.
Velionis  gimė 1929 m. vasario 16 d., Petrošiškių k. Alizavos parapijoje. Vėliau šeima persikėlė į Laukminiškių k.
Gediminas mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. Baigęs pradžios mokyklą įstojo į Kupiškio gimnaziją.
1945 m. Gediminui teko nutraukti mokslus Kupiškyje ir persikelti į Panevėžį, kuriame jis gavo brandos atestatą. Mokytis Lietuvoje ir siekti išsvajotos gydytojo specialybės dėl persekiojimų buvo neįmanoma. Teko pasirinkti kitą kelią. Gediminas pašaukiamas į sovietų kariuomenę ir čia jam pavyksta įstoti į Charkovo karo medicinos akademiją. 
1952 m. baigia akademiją įgydamas karo chirurgo specialybę. Šešis metus Gediminas tarnavo armijoje dirbdamas chirurgu. Po to jam pavyksta grįžti į Lietuvą. Čia jis dirba chirurgu, chirurginio skyriaus vedėju Antakalnio, Jokūbo ligoninėse. Bedirbdamas studijuoja aspirantūroje ir 1973 m. apgina medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Vėliau Gediminas darbuojasi Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje, Naujamiesčio poliklinikoje, Elektrėnų ligoninėje. Daktaru Lietuvoje jis triūsė net 50 metų.
Gediminas Kaluina aktyvus visuomenininkas. Jis buvo Vilniaus miesto medikų sąjūdžio pirmininkas,  Vilniaus kupiškėnų klubo narys, Lazdynų mikrorajono sąjūdžio klubo narys. 
Gediminas nenuilstantis Kupiškio rajono pradžios mokyklų atminimo įamžinimo iniciatorius ir puoselėtojas, negailintis nei laiko nei lėšų tam reikalui. O kiek jo rankų ir širdies įdėta į Lebedžių, Alizavos mokyklų atminimo įamžinimui, šviesiam knygnešiui Gabriūnui, įžymiesiems Babickams atminti.
Jo iniciatyva pastatyti iškilūs atminimo ženklai sudegintų, gimtojo kaimo Rasiulių ir Kaluinų sodybų bei žuvusių žmonių atminimui, Alizavos ir Kupiškio parapijų atmintinoms vietoms pažymėti.
Gediminui už ilgametę aktyvią veiklą suteiktas Vilniaus kupiškėnų klubo garbės nario vardas.  
Vilniaus kupiškėnų klubo bendruomenė nuoširdžiausiai užjaučia žmoną Gražiną, dukras: istorikę - filologę Gintarę ir medikę Birutę,  dukraites : Mildą, Liną ir Aistę, provaikaičius, gimines ir artimuosius.

Vilniaus kupiškėnai ir bendraminčiai

KUPIŠKIS ŠVENČIA KOVO 11

.

Laba diena,
Sveikiname Jus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Tegul mus vienija meilė Tėvynei ir Laisvei...
O nuotraukose pamatysite kaip kupiškėnai minėjo Kovo 11-ąją. Šventė „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieniai prasidėjo pavasarinės mugės šurmuliu Kupiškio kultūros centro kieme ir vidinėse patalpose. Kupiškio bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už Lietuvos žmones ir laisvės dvasią, po kurių prie Kultūros centro įvyko Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija.
Kupiškio miesto gatvėmis ir Aukštupėnų gyvenviete važinėjo šventės šaukliai – visureigių klubas „35-coliai“. Lauko scenoje nuaidėjo šventinis koncertas „Laisvė veža“, kuriame dalyvavo kapelos: Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio „Ciongas“ (vad. Darius Jakštonis), Noriūnų laisvalaikio salės „Iki ryto“ (vad. Birutė Petrosevičienė), Kupiškio kultūros centro muzikos grupė „Nostalgija“ (vad. Vaiva Mališauskienė ir Rimantas Adomauskas). Pasirodė ir jaunoji karta – Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos gimnazistų kolektyvai (vad. Asta Remeikienė) bei Subačiaus padalinio jaunimo muzikos grupė „Five like one“ (vad. Darius Jakštonis), dalyvavo Kupiškio miesto jaunimo choreografijos kolektyvai (vad. Joana Jankauskienė, Karina Ba).
   Antroje šventinės dienos pusėje proginis koncertas „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“ persikėlė į didžiąją salę, kur pirmiausiai vyko jaunuomenės pagerbimas už pilietines, tautines, patriotines iniciatyvas, individualių namų savininkų bei daugiabučių namų bendrijų, įstaigų, organizacijų apdovanojimas už originalią ir estetinę puošybą Vasario 16-osios proga. Apdovanojimus teikė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Kovo 11-ąją vainikavo modernaus folkloro grupės „Kitava“ (Šiauliai) koncertas, kurio pasiklausyti susirinko gausus būrys kupiškėnų ir miesto svečių.

Linkėjimai iš Virbališkių!


Pagarbiai
Jolanta , Lidija, Laima

2018-03-06

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS


Himną užvedė Valdereza

Visi giedame kupiškėnų himną


Padėka apdovanota Aldona Milevskienė

Birutė Kačkienė irgi gavo klubo padėką

Albinui Čiurliui suteiktas Kupiškėnų klubo garbės nario vardas 


Su jubiliejumi pasveikinta Klementina Vosilytė

Klubo prezidento Vlado Bartulio ataskaitinis pranešimas

Susirinkimo sekretoriatas

Revizijos komisijos ataskaita

Filomenos pasisakymas
Stalai su vaišėmis


Klube koncertavo Vilkpėdės bendruomenės kanklininkių ansamblis "Kamanės"
Ansamblietės : (iš kairės) Jolanta Žibienė (solistė), Rasa Mockūnienė (vadovė), Ramunė Maskoliūnaitė,Danutė Bužinskienė, Vilma Bardzilauskaitė ir Stasė Puriuškytė.

Ansamblio vadovė Rasa Mockūnienė

Nuotrauka atminčiai

"Trečioji" susirinkimo dalis


Pasisėdėjimai...

...ir pasidainavimai
Vidmanto Tubelio nuotraukos

Žemiau Albino Čiurlio foto

Padėka Vidmantui už nuopelnus klubui

Muzikos meno žinovės
Vadovė su gėlytėmis ...


Skapiškėnai
2017 metų Vilniaus kupiškėnų klubo ataskaita