2020-12-22

NETEKTIS

Eidamas 88-uosius metus gruodžio 21 d. mirė mūsų klubo narys Algimantas Zolubas.

Velionis gimė 1933 m. rugsėjo 6d. Laukminiškių kaime, ūkininko šeimoje.

1940 m. Algimantas pradėjo lankyti artimiausią Lebedžių pradžios mokyklą, kurią baigė 1944 m.

1949 m. tėvus ir jaunesnę seserį ištrėmė į Sibirą, į Irkutsko sritį, iš kur jie grįžo tik 1957 m. Algimantas  ir dvi seserys, besislapstydami tremties išvengė, tačiau savo namuose gyventi nebegalėjo, juos priglaudė artimose apylinkėse likę giminaičiai bei geradariai ūkininkai.

Po tėvų tremties, Algimantas, susirgęs klubo sąnario tuberkulioze, pakliuvo gydytis į tuberkuliozės institutą, bei sanatoriją Vilniuje. Sirgdamas, savarankiškai be jokių mokytojų pats intensyviai mokėsi.

1952 m. apsveikęs nuo ligos, įstojo į Vilniaus I-osios darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos 9-ą klasę. Stojant iš 5-tos į 9-tą klasę,  teko išlaikyti vienuolika egzaminų iš 6–8 klasių programų. Čia besimokydamas, dirbo raštinės sekretoriumi-mašininku, sąskaitininku, buhalteriu. 1955 m. baigęs mokyklą sidabro medaliu įstojo į Kauno politechnikos instituto radiotechnikos specialybę. 1960 m. gavęs radijo inžinieriaus diplomą, buvo paskirtas dirbti į „Vilniaus televizijos mazgų gamyklą“.

Šioje įmonėje, vėliau pavadintoje „Radijo komponentų gamykla“, dirbo inžinieriumi technologu, inžinieriumi konstruktoriumi, vyriausiojo konstruktoriaus pavaduotoju, Mokslinės techninės informacijos skyriaus viršininku.

Prasidėjus atgimimui, Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi Sąjūdžio grupė , išrinkta grupės taryba, kurios pirmininku tapo Algimantas. Gamyklos sąjūdininkai dalyvavo įvairiuose renginiuose, grėsmių akivaizdoje – budėjimuose prie valstybei svarbių objektų. Buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio narys  Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje yra paskelbęs virš 1,5 tūkst. straipsnių, redagavo Laisvės kovotojų sąjungos mėnraštį „Varpas“.

Daugiausia Algimanto iniciatyva buvo įsteigtas Laukminškių kaimo muziejus. Jis labai mylėjo savo gimtinę, daug rašė apie iš šio kaimo kilusius žinomus žmones.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai liūdi dėl ilgamečio klubo nario Algimanto Zolubo mirties ir nuoširdžiai užjaučia žmoną Rožytę, sesutes, gimines ir artimuosius.

Atsisveikinimas gruodžio 23 d. 10-13 val. Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje.

Laidojamas gruodžio 23 d. 13 val. Rokantiškių kapinėse.

 

 

 

PrisiminimaiMieli kupiškėnai, netekome Algimanto Zolubo. Ši žinia mane labai nuliūdino, nes su Algimantu turėjome daug bendro, netgi paslėpto. Gimtines skyrė Skapagirio miškas, o vienijo du miestai - Skapiškis ir Pandėlys, o vaikystę - piemenėlių ir tremties dalia, o vėliau ir plunksna. Visada įsiklausiau Algimanto žodžio, nuoširdaus balso. Manau, kad ir Jums, mieli kupiškėnai, taip buvo. Ir dabar, tarsi stovėdamas, prie Algimanto karsto, reiškiu gilią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, visiems, kuriems jis brangus buvo. Ir tikiu, kad Rokantiškių kalnelis su pulku pušelių jį visą laiką globos. Amžinybė niekada nesibaigia!

Rašytojas Jurgis Usinavičius (vaikystėje - Napalys Augulis)

 


Prisimenu, gerbiu vyresniosios kartos atstovą, buvusį ,,Lietuvos aido" aktyvų bendradarbį ,nors liga kaustė, neleido judėti. Ačiū, kad teko pažinti, išgirsti nuomonę, daug ką suprasti. Užuojauta šeimai, artimiesiems, bendraminčiams.

Amžinąjį atilsį Algimantui Rokantiškių kalnelyje

Valdereza Simonaitienė


2020-11-12

        
Eidama 77 metus mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Vanda Navickienė (Jonušytė).
Velionė gimė 1944 m. liepos 20 dieną Vainiškių kaime, Skapiškio valsčiuje. Mokėsi Biliūnų pradinėje, vėliau − Skapiškio vidurinėje mokyklose. 1967 m. baigusi Valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą, ir įgijusi prekių žinovo kvalifikaciją, dirbo Vilniaus aliejaus gamykloje.
1970 m. buvo perkelta į Lietuvos maisto pramonės ministeriją ekonomiste.
Nuo 2002 m. iki 2009metų dirbo privačioje bendrovėje vyr. buhaltere.
Vilniaus kupiškėnai liūdi dėl aktyvios, ilgametės klubo narės Vandos mirties ir nuoširdžiai užjaučia jos vyrą, sūnų, anūkus bei visus artimuosius.
Atsisveikinimas su velione nuo lapkričio 13 d. 16 val. Matulaičio bažnyčios pirmoje šarvojimo salėje. Mišios Lazdynų bažnyčioje šeštadienį, lapkričio 14d., 10 val. Laidotuvės šeštadienį, 13 val. 30 min. Rokantiškių kapinėse.

 


2020-10-23

NETEKUS MUZIKANTO


                                                          

                            
     Graži buvo spalio 20-oji. Švietė saulutė, o menkas vėjelis gainiojo tik ką nukritusius klevo lapus. Bet mus gamta kvietė gyventi, daryti tai, kas nepadaryta. Ir staiga žinia: netekome brangaus žmogaus – Algirdo Šaumano, žmogaus, kurį daugelis iš mūsų gerai pažinojome, girdėjome jo rankų virkdomą akordeoną, duslų jo balsą, mielą šypseną ir net netikime, kad jo jau niekada nebebus drauge su mumis.

 Gimė Algirdas 1934 metų rugsėjo 20 Karaliūnų kaime, beveik Akmenių pašonėje, Kupiškio rajone Donato  ir Emilijos Šaumanų šeimoje, mokėsi Noriūnų septynmetėje mokykloje, ją baigęs patraukė į Panevėžį ir ten įgijo pedagogo specialybę, kurį laiką mokytojavo, tačiau jį viliojo tikslieji mokslai, Vilnius. Baigęs Vilniaus inžinerinį institutą, dirbo Eksperimentiniame metalo pjovimo staklių Mokslo tyrimų institute (ENIMS), Vilniuje. Vedė. Užaugino du sūnus – Dalių ir Algirdą. Nuo mažų dienų jis klausėsi tėviškės dėdžių Zakarauskų muzikavimo. Anksti ir jis pradėjo muzikuoti. Virpėjo jo lūpų pučiamas klarnetas ir saksofonas, verkė akordeonas. Šaumanas maloniai sutikdavo pagroti vestuvėse, jaunimo vakarėliuose, o  atėjęs ir į Vilniaus kupiškėnų klubą, atsinešdavo akordeoną. Ir, rodos, viskas buvo tik vakar, taip neseniai.

Liūdime. Ir nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą – vaikus ir vaikaičius, visus, kuriems jis buvo artimas ir brangus.

A.a. Algirdas bus pašarvotas (urna) šeštadienį, spalio 24 d. Pilaitės bažnyčios vienoje iš saliu 10 val. Prie bažnyčios esančioje koplyčioje 10.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios. Lankymas ir atsisveikinimas iki 13 val. Laidojimas Karveliškių kapinėse. Prašymas atsisveikinantiems-- tik baltų gėlių žiedai.

 

Vilniaus kupiškėnų klubas

 


2020-08-27

MIRĖ BOLESLOVAS VAITIEKŪNAS

.Eidamas 89-uosius, rugpjūčio 26 d. mirė mūsų klubo narys nuo pat jo įkūrimo Boleslovas VAITIEKŪNAS

Gimęs 1932 m. sausio 7 d. Samarskos kaime, Alizavos parapijoje, žemdirbių Antano Vaitiekūno ir Marijonos Vilkaitės-Vaitiekūnienės šeimoje. Mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. 1945 m. įstojo į antrą Pandėlio gimnazijos klasę, tačiau 1950 m. dėl sveikatos turėjo mokslą nutraukti. 1958 m. Boleslovas baigė Kupiškio darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, o 1977 m. – Vilniaus finansų ir kredito technikumą ir įgijo techniko planuotojo kvalifikaciją.

1954 m., baigęs Centrinės statistikos valdybos Panevėžio filialo pramonės buhalterių paruošimo kursus, pradėjo dirbti Kupiškio pramonės kombinate buhalteriu. 1960 m. paskirtas dirbti vyr. buhalteriu Kupiškio tarpkolūkinėje statybos organizacijoje. 1973 m. perkeltas dirbti į Vilnių, į Respublikinį tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimą vyriausiojo buhalterio pavaduotoju. Nuo 1981 m. dirbo Visasąjunginiame projektavimo technologijų institute vyriausiuoju buhalteriu, o nuo 1983 m. – Lietuvos statybos ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės valdybos vedančiuoju ekonomistu.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, dirbo asociacijoje „Lietuvos statyba“ vyriausiuoju metodininku, o nuo 1991 m. – UAB „Stata“ vyriausiuoju buhalteriu. 1999 m. gegužės 31 d., sukaupęs 45 metų darbo stažą, išėjo į užtarnautą poilsį.

Boleslovas Kupiškėnų klubo narys nuo jo įsikūrimo 1991 m. vasario 21 d. Dešimt metų dirbo šio klubo iždininku. Su kitais klubo nariais dalyvavo atkuriant Alizavos ir Bajorų vokiečių karių kapines, tvarkant Skapiškio miestelio Švedukalnio pilkapyje esančias suomių kapines. Prisidėjo statant Laukminiškių kaime enkavedistų sudegintų Rasiulių ir Kaluinų sodybų atminimo ženklus. Dalyvavo organizaciniame darbe įamžinant Lebedžių pradžios mokyklos atminimą.

Vilniaus kupiškėnų klubas liūdi dėl Boleslovo mirties ir nuoširdžiai užjaučia jo dukras Irmą ir Ritą bei visus artimuosius.

Atsisveikinimas su velioniu – nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 27 d. 16 val. Jurgio Matulaičio bažnyčios 3 šarvojimo salėje.

Išlydimas į Rokantiškių kapines penktadienį, rugpjūčio 28 d., 13 val.2020-05-16

MIRĖ DR. ALFONSAS ČEIKA

.

     
     Eidamas 89 metus š.m. vasario 7 d. mirė aktyvus klubo narys dr. Alfonsas
Čeika. Alfonsas gimė 1931 m. spalio 7 d. Eičionių kaime ( Skapiškio sen.) Albino ir
Adelės Keršulytės Čeikų šeimoje.

Pradinę mokyklą Alfonsas lankė Šiurpiškiuose, po to mokėsi Pandėlio vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1950 m. 1955 m. baigė Vilniaus universiteto chemijos fakultetą.Po to keletą metų dirbo Plungės tekstilės fabrike ir Panevėžio linų kombinate. 1965 m. įstojo į Chemijos ir cheminės technologijos instituto aspirantūrą ir 1970 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją.Pagal Lietuvos Mokslo tarybos nostrifikaciją - jis chemijos mokslų daktaras. Iki pensijos Alfonsas dirbo šiame institute mokslo, vėliau vyr. mokslo darbuotojo pareigose.

Alfonsas buvo aktyvus Kupiškėnų klubo narys. Jo rūpesčiu Totoriškio (Švedukalnio) kapinaitėse pastatytas paminklas daug nusipelniusiam šio krašto visuomenės veikėjui V.Civinskui (1883-1910), ne vienas atminimo ženklas Lietuvos partizanų žūties vietose.

Vilniaus kupiškėnų klubo nariai liūdi dėl mielo kraštiečio netekties ir nuoširdžiai užjaučia velionio sūnus Gediminą ir Darių, visus gimines ir artimuosius, apgailestauja, kad susidėjus nepalankioms aplinkybėms negalėjo jį palydėti į amžinojo poilsio vietą Vilniaus Sudervės katalikų kapinėse, kur jis atgulė greta savo žmonos Danutės.
V.K.

2020-05-13Gegužės 13 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Aldona Galinienė.
Gimė Aldona 1933 m. gegužės 30 d.  Kupiškio rajono, Skapiškio parapijos Miškonių kaime valstiečių šeimoje.
Mokėsi Jurkupių (Rokiškio r.), Laičių pradinėse mokyklose, Skapiškio progimnazijoje, Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1953 m. įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, fizikos matematikos fakultetą.
1957 m. baigusi dirbo Rokiškio r. Kazliškio vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ir direktore. 1961 m. paskiriama Pandėlio mokyklos-internato direktore. Nuo1969 m. gyveno Vilniuje. Dirbo Valstybiniame plano komitete vyresniąja ekonomiste.
Kaip Aldona rašė savo biografijoje, jaunystėje jai teko ganyti kolūkiečių arklius, ravėti daržus, o studijuojant mokyti vieno profesoriaus vaikus. Tėvai, paprasti kaimiečiai, išmokė ją gerbti ir mylėti žmones. Tai buvo jos sėkmės laidas.
Vilniaus kupiškėnų klubas reiškia užuojautą Aldonos vyrui ir vaikams.
Velionė bus pašarvota gegužės 14 d. 16 val. Vilniaus laidojimo namuose „Ligamis“ Sietyno g. 14, Karoliniškės.
Laidotuvės 15 d. Karveliškių kapinėse.
2020-02-11

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Vilniaus kupiškėnams atsiskaitė klubo prezidentas Vilius Bartulis
Klubo finansininkas Linusis Alekna pateikė finansinę ataskaitą

Revizijos komisijos pirmininkė Aldona Vaitkevičienė
Už klubo prezidento perrinkimą antrai kadencijai balsavome vienbalsiai

Mus linksmino Senovinių dvaro šokių grupė "Rudens žiedai"Dainavo Vladimiras Žigas

Mainėsi "Rudens žiedų" šokiai  ir rūbai


Šokius keitė dainos

Dainas vėl keitė šokiai


Klubo prezidentas padėkojo dainininkui V. Žigui, ...

..... šokių grupei ir jos vadovui Vladimirui Organovui

Pasiruošimas trečiajai renginio daliai


Suneštinių vaišių stalas paruoštas

Mūsų klubo subatėnai
Bendravome, fotografavomės, vaišinomės ...

Vidmanto Tubelio fotoreportažas


Vilniaus kupiškėnų klubo ataskaita už 2019 metus


Trumpai apie klubą

Vilniaus kupiškėnų klubas – pelno nesiekianti kultūrinė ir pilietinė organizacija. Pagal Asociacijų įstatymą ir mūsų klubo įstatus  finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, o už kitokią veiklą paprastai atsiskaitome nuo vieno ataskaitinio susirinkimo iki kito.  Ataskaitinis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 2019 metais ataskaitinis už praėjusius 2018- uosius vyko kovo 3 d.  Dabar Jūsų dėmesiui pristatoma mūsų klubo veiklos 2019 metais ataskaita.
Per ataskaitinį laikotarpį suorganizavome bene 7 suėjimus, vienas iš jų - su Kupiškio spektakliu - vyko Vilniaus Mokytojų namų Didžiojoje salėje, kiekviename turėjome įdomių svečių, muzikinių kolektyvų ar atlikėjų; vykome į 3 ekskursijas po Lietuvą, o lapkritį  - po Vilniaus senuosius kiemus. Galimas dalykas, kad tarp klubo narių yra slapukų, kurie daro gerus darbus, o mes to nežinom. Visus prašytume pasidalinti su klubu savo idėjomis, gal galėtume padėti, prisijungti, paremti.
Lauksime jūsų pastabų, taip pat - pasiūlymų naujam ataskaitiniam laikotarpiui.

Klubo veiklą organizuoja klubo valdyba.
Filomena Marčiulionienė yra klubo sekretorė ir metraštininkė, rengia medžiagą apie klubo veiklą archyvui. Ji nedalyvavo tame mūsų pernykščiame ataskaitiniame susirinkime ir nepateko į mūsų nuotrauką, bet galime parodyti, kaip ji atrodo: 
Linusis Alekna – klubo finansininkas – priima mokesčius, administruoja mūsų piniginius ir turtinius reikalus, padeda pirkinių klausimais.
Valdereza Simonaitienė rūpinasi koncertine mūsų suėjimų dalimi, svetainės dekoru, proginiais papuošimais. Jai tenka apskambinti ar aplėkti ne vieną kolektyvą, atlikėją, tartis, derinti laiką, repertuarą, galimybes...
Arnoldas Pažemys – mūsų išvykų organizatorius. Jo dėka mes vasarą keliaujam, jis, besidomintis Lietuvos istorija,  mums ir visai neblogu gidu pabūna.
Jolanta Skublickienė – naujoji mūsų klubo valdybos narė – kartu su talkininkėmis nuoširdžiai rūpinasi mūsų suėjimų stalu – suneša indus, produktus, priima atneštą maistą, sutvarko, paruošia, papuošia stalus, o paskui viską sutvarko. Pagrindinis jos talkininkas – vyras Julius, puikus mūsų klubo žentas. Jolantai padeda Irena Ramanauskienė, Regina Šimelienė ir dar ne viena savanorė.
Vida Povilauskienė - dar viena naujokė mūsų valdyboje. Nesisarmotija pašnekėt kupiškėniškai, todėl esame sutarę, kad ji pašefuos kupiškėnų tarmės reikalus. Jau ne kartą ji mūsų ausis palepino tarmiškais pasakojimais. Vida – ir viena iš aktyviausių Jolantos komandos narių, puiki šeimininkė, mielai sutinka pasirūpinti ir reikalingais klubui pirkiniais. Vida rašo ir siuntinėja sveikinimus klubo vardu.
Visų klubo narių vardu širdingai dėkoju visiems – ir Valdybos nariams, ir geranoriškai padedantiems.
Klubo sąrašuose yra apie 170 pavardžių, tačiau nuolat lankosi nepilnas šimtas. Maždaug 100 ir nario mokestį kasmet sumoka. Kadangi pagal Įstatus nariais laikomi asmenys, per pastaruosius dvejus metus sumokėję nario mokestį bent už vienerius, tai ir oficialiame sąraše bus tik tos pavardės. Apie pinigus jums referuos mūsų „finansų ministras“ Linusis  ir Revizorė Aldona. Galiu tik pasakyti, kad neišlaidaujam, visa Valdyba dirbam visuomeniniais pagrindais, be atlygio. Pinigai reikalingi patalpų nuomai, transporto išlaidoms, jei klubo reikalais tenka nuvažiuoti į Kupiškio rajoną, kanceliarinėms prekėms, susijusioms su leidybos reikalais ar sveikinimais, laikraščio „Kupiškėnų mintys“ prenumeratai. Prenumeruojame elektroninę versiją nuo šių metų jau tik klubo valdybai, bet nebegalime persiuntinėti visiems klubo nariams. Pernai didelių išlaidų neturėjom. Į 2019 finansinius metus pakliuvo dalis mūsų klubo knygos leidybos išlaidų, bet apie pinigus mums papasakos klubo finansininkas. Šiais finansiniais metais bene daugiausiai kainuos Žybarto paliktos ir neseniai jo dukros surastos atminimo lentos šimoniečiui iš Juodžiūnų Kazimierui Šauliui-Šaulinskui įrengimas,  Klubo įstatų atnaujinimo juridiniai reikalai, notaro paslaugos. Apie Įstatus pakalbėsime vėliau, šiandien turėtume juos priimti. 
Klubo elektroninio pašto adresas: vilniaus.kupiskenai@gmail.com , internetinę svetainę – Blogą (dienoraštį), galima skaityti tokiu adresu: http://vilniauskupiskenai.blogspot.lt/.  Ją, kaip ir  facebook paskyrą, galima rasti, internete surinkus žodžius „Vilniaus kupiškėnai“. Apie suėjimus, naujienas pranešame internetiniame dienoraštyje, taip pat -  elektroninio pašto adresais, o jų neturintiems skambiname telefonais.

Mūsų klubo pagrindiniai tikslai, įrašyti įstatuose:

•                          Gaivinti, propaguoti ir ugdyti Kupiškio krašto etninę kultūrą, tradicijas;
•                          Tyrinėti krašto istoriją, kultūros paveldą, jį globoti, tvarkyti ir paženklinti;
•                          Rengti, svarstyti ir  teikti pasiūlymus Kupiškio krašto bei šalies problemoms spręsti.

Prie šių klubo įstatuose surašytų punktų pridėčiau veiklas, kurias šiaip ar taip atliekame, ir jas įrašėme naujojoje Įstatų versijoje:

•                          Bendradarbiauti su Kupiškio rajono savivaldybe, seniūnijomis, padėti garsinti Kupiškio kraštą;
•                          Skatinti Vilniaus kupiškėnų ryšius su gimtuoju kraštu, į klubo veiklą įtraukti daugiau išeivių iš Kupiškio, kviestis Kupiškio krašto atstovus, saviveiklos kolektyvus, minėti sukaktis.

Suprantama, visko per vienerius metus neapžiojam, o ir nesistengiam „uždėti paukščiukus“. Stengiamės paminėti svarbiausias Valstybės datas, sukaktis, jausti Kupiškio pulsą, kviestis įdomius žmones, dažniausiai – kupiškėnus... Praktiškai visuose suėjimuose turime smagių muzikantų, dainininkų ar vaidintojų. Jau beveik tradicija sezoną užbaigti Kupiškio artistų spektakliu, lapkritį – organizuojame ekskursiją po Vilnių, o vasarą keliaujame po Lietuvą.
Taigi, ką mes nuveikėme ataskaitiniais 2019-aisiais?

Garbingi svečiai

 Pirmajame ataskaitinių metų suėjime turėjome pora labai garbingų svečių. Velykų proga 2019 04 08 pasikvietėme Pilaitės Šv. Juozapo parapijos kleboną, naujos bažnyčios statybos iniciatorių Ričardą Doveiką. Kunigas visiems priminė, kad vien tradicijų laikymasis, ėjimas į bažnyčią nėra tikėjimas. Pirmiausia reikia patikėti kitu žmogumi, paklausti savęs, kiek manim pasitiki, ir išmokti nepastumti žmogaus. Priminė ir tai, ką patyrė Lietuva, kokie dabar lietuviai visur esantys, priminė ir nelabai gražius dalykus, o kalbos pabaigoje pasakė, kad vis vien tiki tautos dvasingumu.
Klubo nariai surinkome dėžutę aukų bažnyčios statybai. Į kitą dėžutę aukotojai dėjo pinigus leidiniui „Skapiškis“ paremti.
Atvyko ir naujai perrinktas Kupiškio meras Dainius Bardauskas: „atvažiavau naujai prisrašyt ir kaip visadu ne tuščiom, o su dideliu kaimišku gastinčium“. Perrinkimo proga mes merui padovanojome klubo narės dailininkės Alvinos Laiconienės tapytą paveikslą.

„Tarnaukite Lietuvai“

Tame pat suėjime pasveikinome Klementiną Vosylytę, už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, už  fundamentinius ir populiarinimo darbus,  siekiant išsaugoti labai svarbų unikalų kultūrinį paveldą - kupiškėnų tarmę, apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės - Bitės atminimo medaliu "Tarnaukite Lietuvai". Klementina - knygų „Kupiškio kraštas“ (1997) ir „Keliai veda Kupiškin. D. 1“ (2002) redakcinių kolegijų narė ir straipsnių autorė. Sudarė knygą „Bronė Vosylytė: Kelias į didįjį Žodyną“ (2002), rašo straipsnius „Kupiškėnų enciklopedijai“, istorijos ir kultūros almanachui „Kupiškis“. Nuo 1995 m. didžiausią laiko dalį skyrė „Kupiškėnų žodyno“ sudarymui. Tai didžiausios apimties tarmės žodynas – jį sudaro keturi tomai. 2008 m. išleistas pirmasis, 2010 m. - antrasis, 2012m. - trečiasis ir 2013m. - ketvirtasis tomai. 2014m. išleido „Palyginimų žodyną". 1996 m. K. Vosylytei kartu su kitais „Lietuvių kalbos žodyno“ autoriais ir redaktoriais buvo paskirta Lietuvos mokslo premija ir įteiktas diplomas. 1998 m. už darbą prie „Lietuvių kalbos žodyno“ ir kupiškėnų tarmės duomenų rinkimą apdovanota Karaliaus Mindaugo atminimo medaliu. Už ilgametį ir pasiaukojamą darbą sudarant ir išleidžiant „Kupiškėnų žodyną“, pastangas saugant ir įamžinant Kupiškio krašto paveldą 2008 m. Klementinai Vosylytei suteiktas Kupiškio rajono Garbės pilietės vardas.  Apdovanojimui medaliu „Tarnaukime Lietuvai“ Klementiną pristatė Kupiškio viešoji biblioteka, o man teko garbė parašyti rekomendaciją. Klubo delegacija (Filomena Marčiulionienė, Gražina Kaušakienė, Laimutė Jonušienė ir Albinas Čiurlys)  medalininkę pasveikino ir Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje  oficialiosios ceremonijos metu 2019 03 30.  Tokiu  pat medaliu buvo apdovanota ir „Kupiškėnų minčių“ redaktorė Nomeda Simėnienė. Jas Kupiškio savivaldybės vardu pasveikino Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio bibliotekos vardu Lina Matiukaitė, giminės ir artimieji. Tokius medalius yra gavę gavo mūsų klubo nariai istorikė profesorė Aldona Vasiliauskienė, gydytojas Gediminas Kaluina ir istorikas, žurnalistas, knygų sudarytojas Vidmantas Jankauskas. Mūsų klubo nariai aktyviai darbuojasi Tėvynės labui, yra pastebimi ir įvertinami.

„Kupiškėnų kultūros kelias“

Su Vida Povilauskiene atstovavome klubą įspūdingame knygos „Kupiškėnų kultūros kelias“ pristatyme Kupiškyje. Knygoje pateikta informacija apie kultūros renginių  Kupiškio krašte ištakas 1898 m., kultūrinę kupiškėnų veiklą iki pat 2019 metų. Suminėti ir pakomentuoti svarbiausi įvykiai, renginiai, organizatoriai, dalyviai... Yra nemažai jau istorinių nuotraukų. Norintieji galėjo knygą įsigyti.
Renginys buvo įspūdingas. Jį vedė aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas. Koncertavo kviestiniai artistai iš Kauno, kilę iš Kupiškio, taip pat – visi penki „Aukso paukštes“ gavę Kupiškio kolektyvai.
Ant karštų pėdų“, kiek sumažintą pristatymą, vedamą Virginijos Kochanskytės, turėjome ir mes savo klube.  Kupiškio delegacija buvo solidi: knygos idėjos autorė ir palaikytoja – Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, knygos sudarytoja istorikė, muziejininkė Aušrelė Jonušytė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, ir „svečias nebuvėlis“ – laikinai Kupiškio mero pareigas einantis vicemeras Algirdas Notkus su dovanomis. 
 Svečiuose – teatras.

2019 05 12 rinkomės Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje – pasikvietėme Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatrą su spektakliu apie Unės Babickaitės gyvenimą „Mano šalis brangi mano širdžiai“. Režisierė ir scenarijaus autorė - Nijolė Ratkienė.
Spektaklis „Mano šalis yra brangi mano širdžiai“ paremtas aktorės Uršulės Babickaitės-Graičiūnienės (Unės Baye, gimusios Kupiškio rajone Laukminiškių kaime (1897–1961) dienoraščių motyvais). Unė Babickaitė – viena ryškiausių ir spalvingiausių praėjusio šimtmečio lietuvių teatro asmenybių, aktorė ir režisierė, vaidinusi Holivudo filmuose, Niujorko, Vašingtono ir Paryžiaus scenose. Unė mokėjo dramaturgo akimis žvelgti į aplinką – su autoironija, aistra, ilgesiu. Buvo nepaprastai gražios sielos asmenybė, ypač garbino, idealizavo teatrą. ,,Mano šalis yra brangi mano širdžiai“ ištarė Unė, atsisakiusi priimti JAV pilietybę. Deja, grįžusios prieš karą į Lietuvą Unės nepripažino Lietuvos kritikai, ji beveik nebevaidino. Netrukus likimas pasisuko liūdna linkme – 1951 metais ji buvo ištremta į Sibirą, lageryje žuvo vyras, vėliau – vienatvės metai… Tačiau  ji niekada neprarado vidinio švytėjimo…  Sudėtingo likimo aktorė ir režisierė nuėjo kelią nuo Holivudo iki stalinistinių gulagų. Ištvėrusi pažeminimus, skurdą – nepalūžo, ,,neišbarstė“ po platųjį pasaulį šiltų atsiminimų apie tuos žmones, kurie formavo ją kaip asmenybę: B. Sruoga, Vytautas Graičiūnas, Unės mama Agota Graičiūnaitė Babickienė, broliai Kazys, Vytautas ir Petras, poetas Konstantinas Balmontas, prodiuseris Fiodoras Komisarževskis ir kt. Su ilgesiu Unė prisimena Kupiškio žmones, kuriuos pažinojo, bendravo, sėmėsi iš jų gyvenimo išminties.
nės rašytas dienoraštis, nuoširdus Unės Babickaitės-Graičiūnienės brolio Kazio Babicko anūko Mariaus Nario ir žmonos Dalios (JAV) bendravimas su Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatro nariais puoselėjant Unės atminimą  tapo akstinu sukurti spektaklį.

Kupiškio krašto vaizdai“

Po spektaklio muziejininkė, istorikė ir žurnalistė  Aušrelė Jonušytė pristatė jos parengtą senųjų Kupiškio nuotraukų albumą „Kupiškio krašto vaizdai“, kuriame įamžinti Kupiškio įdomūs Kupiškio krašto įvykių, žmonių ir pastatų vaizdai, apimantys 1904–2018 metų laikotarpį.  Surinkta ir aprašyta daug senųjų Kupiškio krašto nuotraukų. Tai fotografijų albumas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

„Mes – Vilniaus kupiškėnai“ pristatymas Kupiškyje.

2019 05 16 nedidelis mūsų desantas Kupiškio etnografijos muziejuje pristatė Klubo knygą „Mes – Vilniaus kupiškėnai“. Renginį labai šiltai, nuoširdžiai ir poetiškai pradėjo ir vedė Virginija Pakalniškienė, Adomynės bendruomenės pirmininkė  ir Kupiškio Etnografijos muziejaus specialistė. Apie knygos rengimą papasakojo sudarytoja Filomena Marčiulionienė ir redaktorė Vida Žilinskienė.
Salė buvo pilna kupiškėnų. Pirmoje eilėje mūsiškiai ir Kupiškio meras, kuris visus pagerbė savo apsilankymu. Visi gavome dovanėlių. Muzikavo Kupiškio meno mokyklos mokiniai.

Knygų derlius.

Po vasaros naująjį sezoną 2019 09 02 pradėjome susikaupusių net penkių knygų pristatymu. 
Klubo narė Vanda Kašauskienė pristatė autobiogrįafinę  savo atsiminimų knygą "Kelias: Radžiūnai - Vilnius". Jai talkino knygos redaktorė Ona Divainienė. Iš profesorės gavom dovanų – jos sūnaus pieštą paveikslą. Mums koncertavo profesorės marčios mokytojos Linos Kašauskienės  "Suzuki akademijos" fortepijono klasės mokiniai. Pernai išėjusio amžinybėn ilgamečio mūsų klubo nario Gedimino Kaluinos dukra Birutė Miliauskienė papasakojo apie tėvo Gedimino Kaluinos  knygos "Mano prisiminimai" gimimą, knygos redaktorė Lina Matiukaitė prisiminė darbą su rankraščiu. Į Gedimino Kaluinos knygos" Mano prisiminimai" pristatymą dukra Gintarė atvyko iš JAV. Prisiminimais apie Gediminą pasidalino jo bendražygis Rimantas Skaistis.
Net tris savo parengtas knygas kaip visada lakoniškai pristatė Vidmantas Jankauskas : "Ką tyli akmenys.  Viksvų giminės istorija", Balio Kašponio "Mokytojo ir vargonininko prisiminimai" ir almanachą "Kupiškis 2018 ". Jis savo darbais prisidėjo ir prie Gedimino Kaluinos knygos išleidimo.

Mokytojo dienos proga – apie Kupiškio valsčiaus mokyklas

Spalio pirmąjį sekmadienį, 2019 10 07,  Mokytojo dienos proga pas mus viešėjo mokytojas ekspertas, istorikas, Martyno Mažvydo progimnazijos Pilaitėje direktorius, kupiškėnas Eugenijus Manelis. Jis rengia studiją apie Kupiškio valsčiaus mokyklas ir sutiko su mumis pasidalinti dalimi sukauptos informacijos, papasakojo  apie mūsų tėvų mokyklas ir mokytojus. Dabar lauksim pasirodant ir knygos.

Svečiuojasi Vytaras Radzevičius

2020 01 07 labai gausiai rinkomės į susitikimą su Vytaru Radzevičiumi –- žurnalistu, sporto naujienų redaktoriumi, transliacijų režisieriumi, komentatoriumi, laikraščių ir žurnalų redaktoriumi, TV prodiuseriu ir keliautoju, kartu su bendražygiu Martynu Starkumi apkeliavusį daug egzotiškų šalių. Kelionių įspūdžiai sudėti į filmuotus ir televizijose transliuotus  kelionių reportažus ir knygas. Vytaro tėtis kilęs iš Kupiškio, ten Vytaras  vaikystėje praleisdavo vasaras, „Kupiškėnų mintyse“ atliko studentišką žurnalisto praktiką.  Kupiškyje apsilanko, ir ne tuščiomis rankomis.  Neseniai Kupiškio viešajai bibliotekai padovanojo visą etažerę knygų. 
Vytaras – puikus pasakotojas, o pasakoti turi apie ką, tad popietė prabėgo labai greit.

„Vesėlios anoj šaly“

Rugsėjo 28 Kupiškyje vyko Senovės kupiškėnų vestuvių -– spektaklio pagal Vandos Rastenytės Balsienės scenarijų „Vesėlios anoj šaly“ pastatymo 20-mečio minėjimo šventė. Ji sutapo ir su trimis 33-mečiais: nuo pirmojo pastatymo 1933, antrojo – 1966 ir trečiojo 1999 metais. Renginys buvo įspūdingas – su vestuvininkų eisena nuo užtvankos prie piliakalnio, su bromu ir jo išsipirkimu, su nauju, mums nematytu, vaidinimu, su gausybe sveikintojų. Ir mes su Vida Povilauskiene (Vaitonyčia) ten buvom, ir mums per barzdas varvėjo...

Vilniaus žemaičių kultūros draugijai – 30

2019 11 23.  Vilniaus žemaičių kultūros draugiją sveikinome 30 –mečio proga. Draugijos jubiliejiniai metai sutapo su prieš 800 metų pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėto Žemaitijos vardo jubiliejumi. Vien oficialioji dalis užtruko truko trejetą valandų, buvo nemažai garbingų svečių, tarp jų – ir mes su Vida Povilauskiene, koncertavo ne vienas kolektyvas. 

Koncertai

Kiekviename mūsų suėjime buvo koncertinė dalis, kurioje svečiavosi kolektyvai, atlikėjai ir iš Vilniaus, ir iš Kupiškio. Klubo renginyje ko0ncertavo Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bažnyčios vyrų choras „Skliautai“, vadovas Gintaras Skapas.
Klausėmės Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus m. bendrijos klubo kolektyvo “AINIAI”. Mišrus choras tęsia ir sėkmingai puoselėja lietuvių tautos paveldo – chorinio dainavimo tradicijas. Koncertuoja ne tik vilniečiams, bet ir kitų miestų bei rajonų žmonėms, o taip pat ir užsienyje reprezentuoja Vilniaus miesto „Bočius“.Vadovė Simona Vitkauskienė.
Klube svečiavosi Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio moterų vokalinis kvartetas „Luknė“. „Luknė“ 2016-ųjų metų lapkričio mėn. minėjo savo kūrybinės veiklos 10-etį. Kolektyvą subūrė ir jam vadovauja Irena Jėčiuvienė. „Luknės“ moterys mielai dainuoja Kupiškio rajono, seniūnijos bendruomenių šventėse, dalyvauja ne tik įvairiuose koncertuose – minėjimuose, festivaliuose, miesto šventėse, bet ir respublikiniuose renginiuose.
Klube pasirodė Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, įkurtas 1969 m. ir dabar tebevadovaujamas kanklininkės Daivos Čičinskienės.
Jungia įvairių kartų ir profesijų žmones, kuriuos vienija meilė lietuvių liaudies vokalinei, instrumentinei, religinei muzikai. Ansamblis „Kankleliai“ 2008 metais pelnė „Aukso paukštės“ apdovanojimą.
Turim ir savų muzikontų, kurie ir dainoms turavoja, ir šokti mėgstančius išjudina.

Ekskursijos

Ekskusijoje po Vilniaus senamiestį išvaikščiojom aibę senamiesčio kiemų, klausėmės gidės, mūsų klubietės,  MČU  III amžiaus universiteto Kultūros fakulteto dekanės Aldonos Mikulionienės įdomių pasakojimų apie Vilniaus senamiesčio kiemų, pastatų, asmenų  istorijas. Kaip ir kasmet, turėjome gražių įsimintinų ekskursijų po Lietuvą. Jų metu Arnoldo Pažemio ir jo žmonos Irenos dėka lankėme istoriškai svarbias Lietuvos vietas,  vasarą važiavome į tris ekskursijas. Pirmojo ekskursijoje,keliaudami  palei Nemuną, aplankėme garsiąsias panemunės pilis. Kitose dvejose keliavome po Žemaitiją. Reportažus galima paskaityti  klubo internetinėje svetainėje. Tačiau geriausia – sudalyvauti ir pamatyti pačiam.

2019-aisiais išėjusieji mūsų klubo nariai:

Jolanda Pilkauskienė (Šilinytė) gimusi 1929 m. rugsėjo8 d. Linkiškių k., Šimonių vls. Mirė, eidama 90-uosius metus. Kuriose kapinėse palaidota – nežinom.

Eidamas 91 metus 2019 m. balandžio 8 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas, architektas, restauratorius, paminklotvarkos ekspertas, kultūros ir visuomenės veikėjas, pirmasis Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas  Žybartas Simonaitis. Gimė Šimonių valsčiaus Juodžiūnų ūlyčioje, dar neišskirstytoje į vienkiemius, 1929 m. kovo 20 d.Palaidotas 2019 06 05 Šimonių kapinėse.

2019 08 20 staiga mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė akušerė Genovaitė Viliamienė (Stuokaitė), gimusi 1933 m. Mituvos kaime, Skapiškio valsčiuje.Palaidota Rokantiškių kapinėse
Visų jų biografijas galima rasti  mūsų klubo knygoje „Mes – Vilniaus kupiškėnai“
Vilniaus kupiškėnų klubo  prezidentas Vilius Bartulis
2020 02 09


2020-01-26Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Vasario 9 d. 14 val. Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje vyks Vilniaus kupiškėnų klubo ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.
Darbotvarkėje:
Vilniaus kupiškėnų klubo veiklos ir finansinė ataskaita.
Klubo revizoriaus pranešimas
Klubo prezidento rinkimai.
Klubo revizoriaus rinkimai.
KLUBO ĮSTATŲ SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS
Antroje dalyje šoks Senovinių dvaro šokių grupė "Rudens žiedai". Vadovas Vladimiras Organovas. Klausysimės Vladimiro Žigo dainų.

Dalyvavimas būtinas, nes reikalingas kvorumas.

Labai lauksma, ataikit.2020-01-07

Mūsų svečias - Vytaras Radzevičius

Salė pilnutėlė

Giedame kupiškėnų himną

Himno "užvedėjai"

Klubo prezidentas Vilius Bartulis
Vida Povilauskienė

Pasveikinome jubiliatus - Joną Bieliauską ...

... ir Jurgį Kaladę

Koncertavo Vilniaus mokytojų namų ansamblis "Kankleliai"

Ansamblio vadovė (centre) Daliva ČičinskienėVytaras Radzevičius - žurnalistas, sporto naujienų redaktorius, transliacijų režisierius, komentatorius, laikraščių ir žurnalų redaktorius, TV prodiuseris ir keliautojas
Kupiškėnų anūkas, Vytaras Radzevičius, papasakojo apie savo keliones po pasaulįSu Vytaru Radzevičiumi nusifotografavome

Kavutei pasiruošta 


Bendravome su svečiu...

Susitiko buvę bendradarbiai

Buvo ir šokių...

...ir dainų

Vidmanto Tubelio ir Viliaus Naujiko fotoreportažas