2013-04-29

"KELIAI VEDA KUPIŠKIN IV "

Knygos „Keliai veda Kupiškin“ IV dalies pristatymas Kupiškio bibliotekoje
Prisikrovę knygų, penktadienio rytą traukėme į Kupiškį. Mašinoje – pilnas ekipažas: knygos sudarytojas Vytautas Pivoriūnas, valdybos nariai: Filomena Marčiulionienė, Birutė Kačkienė, Zita Ragelienė ir Vladas Keršulis.
Gražioje bibliotekos didžiojoje salėje renginį pradėjo ir intarpuose dainavo Naivių laisvalaikio centro vokalinis  ansamblis „Obelėlė“ Vadovas Julius Žiūkas.
Renginio vedėja Danutė Baronienė išsamiai papasakojo apie visų knygos dalių išleidimą, kiek jose aprašyta kaimų, kiek autorių ir pan.
Filomena Marčiulionienė akcentavo, kad ta knyga atsirado Petro Pečiūros, jau išėjusio Anapilin, dėka, tai buvo jo idėja ir sumanymas. Sunkiai sekėsi pirmą dalį išleisti, reikėjo daug kartų prašyti, kad parašytų prisiminimus apie kaimą, gyventojus, kaimynus, saviveiklą ar mokyklą ir pan. Dar buvo reikalaujama, kad juos skaitant nebūtų nuobodu, reikėjo ir neįprastų atsitikimų. Dar ir dabar klausiama, kur gauti pirmą dalį, nors jos jau seniai nėra. Po pirmos sekė antra dalis, trečia, o dabar ir ketvirta. Nors yra dar rašančių savo prisiminimus, bet nėra entuziasto sudarytojo, o ir pinigėlių nėra. Visų dalių išleidimą (aišku tik dalį) rėmė Kupiškio savivaldybė, ačiū jai. O rašyti, kol dar prisimenama, tikrai reikia.  Medžiagą gali kaupti ir Kupiškio biblioteka, kuri labai šauniai tvarkosi, atsidavusių darbui, šaunių moterų dėka.
Knygos sudarytojas Vytautas Pivoriūnas kalbėjo apie įdomesnius straipsnius ir jų autorius, kaip: Rimantą Karaziją, Feliciją Jakutytę, Vilių Baltušį (išėjusius anapilin), Reginą Šiaučiūnienę, Editą Ruplėnienę, Danutę Sokienę ir kt.
Mokytoja Danutė Sokienė į ketvirtą dalį parašė net tris straipsnius, apie kuriuos trumpai papasakojo.
Pasisakyti buvo pakviesta ir Juodpenų bibliotekos vedėja Rita Liolienė, kuri parašė „Žydų pėdsakai Juodpėnuose“. Savo kalboje ji pabrėžė tarmės išlikimo svarbą, kad reikia mokyt savo vaikus tarmiško kalbajimo. Jei vaikai nemokės, tai ir tarmė išnyks.
Rajono savivaldybės atstovas Vytautas Knizikevičius kalbėjo, kad mums visiems svarbu, kad ateinančioms kartoms liktų kaimų, upelių, miškelių pavadinimai, istorijos, nes jau dabar daug kaimų išnyko, upeliai išdžiūvo, o prisiminimai tai gyvi žmonių atmintyse. Reikia palikti atsiminimus savo vaikams, anūkams, proanūkams.
Renginys užbaigtas J.Žiūko sukurta „Daina apie Kupiškį“. Kupiškis, Kupiškis, tai rami vietalą, kupiškėnai geri žmonas, tiesūs jų kelaliai....
Dakavojam Kupiškio bibliotekos visoms darbuotojoms už šiltų priėmimų, grožų pasibendrovimų.
Vakare pasivaikščiojom po Kupiškį, gyrėm, kad labai švarus miestelis, nusifotografavom.
Šeštadienio rytą traukėm namo per Virbališkį, Laukminiškį, Palėvenėlę, Anykščius, Kavarską ir namo. Labai geru gidu mums buvo vairavęs mašiną ir pasakojęs pakeliui kieno tai tėviškės, buvo Vladas Keršulis. Labai jam dėkingi.

Filomena MarčiulionienėKeliai vėl parvedė Kupiškin (iš Kupiškėnų mintys 2013.04.30 d. 2 ir 3 pusl.)
Kupiškėnai pelnytai gali didžiuotis, kad išleista tikrai nemažai leidinių apie mūsų kraštą ir
jo žmones. Vienas naujausių – 2012 metais pasirodžiusi knygos „Keliai veda Kupiškin“ ketvirtoji
dalis, kuri balandžio 26-osios pavakarę pristatyta Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje. Renginyje dalyvavo Vilniaus kupiškėnų klubo atstovai Filomena Marčiulionienė,
Vytautas Pivoriūnas, Vladas Keršulis, Birutė Kačkienė, Zita Ragelienė, vietos kraštotyrininkai,
dainavo Naivių laisvalaikio centro moterų ansamblis „Obelėlė“, vadovaujamas Juliaus Žiūko.

Plačiau: kupiškėnų mintys 2013.04.30 d. 2 ir 3 pusl

 
Foto: Linos Matiukaitės ir Filomenos Marč.

Vladas, Birutė ir Vytautas prie muziejaus

Danutė Baronienė,Vytautas Pivoriūnas, Filomena Marčiulionienė, Birutė Kačkienė, Vladas Keršulis ir Zita Ragelienė


Julius ir Zita

Arbatėlė ...


Danutės ...

Juodpėnų bibliotekos vedėja Rita Liolienė

Klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė
Kalba IV tomo sudarytojas Vytautas Pivoriūnas


Naivių laisvalaikio centro vokalinis  ansamblis „Obelėlė“, vadovas Julius Žiūkas. Ansamblietės, iš kairės: Julija Virbickienė, Milda Levickienė, Diana Blaževičienė, Angelė Kovienė, Jadvyga Pajuodienė, Janina Drukteinienė ir Daiva Tviskuvienė. 2013-04-15

KVIETIMAS

Sveiki,


Biržiečiai kviečia į renginį:

Balandžio 19 d. 16.30 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13)vyks
rašytojo Algimanto Zurbos naujos biografinės knygos „Gal taip reikėjo" pristatymas.
 Įėjimas laisvas.
Renginio organizatoriai: Biržiečių klubas „Krivulė", LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė.

2013-04-08

Atvelykis klube

Atvelykio proga buvo pakviestas garbus svečias Mažesnių brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurijos definitorius, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino brolijos  vienuolyno parapijos klebonas, brolis kunigas Arūnas Peškaitis, kuris tokį Šventą sekmadienį tarsi pamokslą kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, gailestingumą, Šv. Faustiną, savo gyvenimo kelią iki kunigystės bei darbą kalėjimo kapelionu. Po to mus linksmino Trakų Vokės kultūros centro folklorinis ansamblis VIJA. Vadovas kupiškėnas Arvydas Kirda. Ansamblis dainavo kupiškėnų tarme dainas, šoko. Vaišių metu šokdino kupiškėnus, dainavo. Smagus buvo Atvelykis pas kupiškėnus.Renginio įvykius nuotraukomis bandė atspindėti Vilius Naujikas ir Vidmantas Tubelis.
Klubo prezidentė Filomena atidarė renginį

Klube br. kun. A. Peškaitis, OFM 
Romas paskaitė kupiškėniškai
"Vija" ir  Arvydas Kirda
Visiems buvo įdomu...

Sukosi poros...
Skambėjo dainos...

...ridinėjome margučius
Onutė prie savo sukurtos Velykų puokštės