2020-10-23

NETEKUS MUZIKANTO


                                                          

                            
     Graži buvo spalio 20-oji. Švietė saulutė, o menkas vėjelis gainiojo tik ką nukritusius klevo lapus. Bet mus gamta kvietė gyventi, daryti tai, kas nepadaryta. Ir staiga žinia: netekome brangaus žmogaus – Algirdo Šaumano, žmogaus, kurį daugelis iš mūsų gerai pažinojome, girdėjome jo rankų virkdomą akordeoną, duslų jo balsą, mielą šypseną ir net netikime, kad jo jau niekada nebebus drauge su mumis.

 Gimė Algirdas 1934 metų rugsėjo 20 Karaliūnų kaime, beveik Akmenių pašonėje, Kupiškio rajone Donato  ir Emilijos Šaumanų šeimoje, mokėsi Noriūnų septynmetėje mokykloje, ją baigęs patraukė į Panevėžį ir ten įgijo pedagogo specialybę, kurį laiką mokytojavo, tačiau jį viliojo tikslieji mokslai, Vilnius. Baigęs Vilniaus inžinerinį institutą, dirbo Eksperimentiniame metalo pjovimo staklių Mokslo tyrimų institute (ENIMS), Vilniuje. Vedė. Užaugino du sūnus – Dalių ir Algirdą. Nuo mažų dienų jis klausėsi tėviškės dėdžių Zakarauskų muzikavimo. Anksti ir jis pradėjo muzikuoti. Virpėjo jo lūpų pučiamas klarnetas ir saksofonas, verkė akordeonas. Šaumanas maloniai sutikdavo pagroti vestuvėse, jaunimo vakarėliuose, o  atėjęs ir į Vilniaus kupiškėnų klubą, atsinešdavo akordeoną. Ir, rodos, viskas buvo tik vakar, taip neseniai.

Liūdime. Ir nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą – vaikus ir vaikaičius, visus, kuriems jis buvo artimas ir brangus.

A.a. Algirdas bus pašarvotas (urna) šeštadienį, spalio 24 d. Pilaitės bažnyčios vienoje iš saliu 10 val. Prie bažnyčios esančioje koplyčioje 10.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios. Lankymas ir atsisveikinimas iki 13 val. Laidojimas Karveliškių kapinėse. Prašymas atsisveikinantiems-- tik baltų gėlių žiedai.

 

Vilniaus kupiškėnų klubas