2024-02-05


 


   
Vasario 4 d. pasitikome daug garbių svečių: atvyko naujasis Kupiškio rajono savivaldybės meras
 Algirdas Raslanas, vicemeras Valdas Šateika, administracijos direktorius Arūnas Valintėlis, mero patarėja Ausė Čepelė, kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Gudonienė.
    Meras Algirdas Raslanas visus svečius pristatė, pasidžiaugė, kad turi gerą komandą ir pasiraitoję rankoves darniai dirba, planuoja, nagrinėja. Dėmesys bus skiriamas bendruomenių stiprinimui, Kupiškio miesto gražinimui, tvarkymui, pratęsimas pradėtų darbų.
    Kartu atvyko du gražūs kolektyvai: Subačiaus padalinio moterų vokalinis ansamblis “Luknė” ir Noriūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela “Iki ryto”. Abiejų kolektyvų vadovė Irena Jėčiuvienė.
    Pasiklausėme gražių dainų, darnaus muzikavimo. Pareiškėme pageidavimą, kad dažniau mus aplankytų meniniai kolektyvai iš Kupiškio.

    Atsisveikinome sakydami: iki kitų kartų.

Nuotraukos Vidmanto Tubelio

2024-01-31

SKELBIMAS

 


2024 m. vasario 4 d.  14 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje įvyks Vilniaus kupiškėnų klubo suėjimas.

Išklausysime Klubo prezidento ataskaitą apie klubo veiklą 2023-iais, turėsime garbingą svečią – naująjį Kupiškio rajono savivaldybės merą Algirdą Raslaną.

Kartu su meru atvyksta du Kupiškio kultūros centro kolektyvai, vadovaujami Irenos Jėčiuvienės: 

Noriūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela „Iki ryto", 

Subačiaus padalinio moterų vokalinis ansamblis „Luknė".

 


2024-01-28

NETEKOME VYTAUTĖS EIDUKAITIENĖS

    Šių metų sausio mėnesio 28 dieną, eidama 94-uosius metus, mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė, filologė, lituanistė Eugenija Vytautė Širvinskaitė-Eidukaitienė

    Velionė gimė 1930 m. balandžio 1 d. Totoriškiuose (Švedukalnyje), Skapiškio parapijoje. Mokslo kelią pradėjo 1938 m. Skapiškio pradžios mokykloje. Nuo 1945 m. dvejus metus mokėsi Skapiškio progimnazijoje, 1947–1951 m. Biržų r. Papilio progimnazijoje. 1951 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, 1956 m. įgijo filologės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę (rašė diplominį darbą „Skapiškio tarmės fonetika ir morfologija“).

        E. V. Eidukaitienė nuo 1956 m. dirbo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros laborante, nuo 1964 m. – vyr. laborante ir dėstytoja valandininke, mokslinių laipsnių teikimo tarybos technine sekretore, dėstė lietuvių kalbą rusų grupėms, užsienio šalių stažuotojams.

    Nuo 1975 m. E. V. Eidukaitienė – Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos komplektavimo grupės vedėja. 1985 m. išėjo į pensiją, bet ir toliau mokė lietuvių kalbos žmones, atvykusius iš Čekijos, Italijos, Švedijos, Vokietijos. 1992 m. įsijungė į Vilniaus Vytautų klubo veiklą, buvo tarybos narė, sekretorė, 1992–1999 m. redagavo „Vytauto“ laikraštėlį.

    Eugenija Vytautė Eidukaitienė tyrinėjo kupiškėnų fonetiką, rinko žodžius „Kupiškėnų žodynui“, jos darbai „Daiktavardžių linksniavimas Skapiškio tarmėje“ (1963), „Kupiškėnų monoftongų priegaidės: audicinis tyrinėjimas“ (1977) išspausdinti žurnale „Kalbotyra“. Šiame žurnale 1961–1977 m. filologė skelbė apžvalgas-kroniką apie Vilniaus universiteto studentų ir dėstytojų mokslinį darbą.

    Eugenija Vytautė Eidukaitienė buvo aktyvi Vilniaus kupiškėnų klubo narė, knygos „Keliai veda Kupiškin“ redaktorė.

    Vilniaus kupiškėnų klubo nariai ir valdyba nuoširdžiai užjaučia Eugenijos Vytautės gimines ir artimuosius.


    Velionė pašarvota sausio 29 d. 18 val.  Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje. Laidotuvės vyks sausio 30 d. 15 val. Karveliškių kapinėse. 

2024-01-16

A. Šukio knygos „Atminties dienoraščiai“ pristatymas

     


    Sausio 13 d. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje rinkomės į Algirdo Šukio, buvusio Vilniaus kupiškėnų klubo nario, aktyvaus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalyvio, ilgamečio tremtinio Altajaus krašte, tačiau patekusio į dešimtuką garbingų žmonių, padariusių didžiausią įtaką Altajaus kraštui per pastaruosius keturis šimtmečius, prisiminimų knygos „Atminties dienoraščiai“ pristatymą.

    Autobiografinėje knygoje – ir visa jo gyvenimo istorija, ir jį pažinojusių kolegų Barnaule ir Lietuvoje, likimo draugų tremtyje, buvusių studentų, šeimos narių prisiminimai, iliustruoti nuotraukomis, laiškų faksimilėmis. Prisiminimuose įtraukiai aprašytas gyvenimas Sibire, įvairios peripetijos, buitis, gamta ir žmonės, su kuriais – ir vietiniais, ir tremtiniais – Sibire pragyveno bene 40 metų. Yra ir pafilosofavimų, ir papolitikavimų, ir nuotykių. Knyga parašyta vaizdinga kalba, skaityti įdomu.


Leidinį sudarė, rusų kalba parašytus laiškus ir tekstus išvertė į lietuvių kalbą, rankraštinius tekstus surinko kompiuteriu ir knygą suredagavo Algirdo žmona Daiva Šukienė su pagalbininkais. Ji pati ir „Dienoraščių“ pristatymą suorganizavo, ir vedė.

    Pristatymas sutapo su Algirdo gimtadieniu – sausio 12 jam būtų sukakę 97-eri.

 

    V. Bartulis
Nuotraukos V. Tubelio 


2023-11-28

KLUBE PASKAITA

        
Lektorius dr. Stasys Vaitkevičius
    Pirmieji, dar likus valandai iki renginio pradžios, pradėjo rinktis svečiai – Antakalniečių senjorų klubo choro „Šilas“ dainininkai – apsiprasti, susiderinti, na ir tiesiog su laiko atsarga. Kolektyvas jaunas, gyvuojantis dešimtus metus, įkurtas mūsų, Vilniaus kupiškėnų klubo, narės Gražinos Berkelienės ir bazuojasi,  Antakalnio seniūnijos patalpose. Gaila, Gražina sirguliavo, tad nerizikavo atvykti.
        Suėjimą pradėjom tradiciškai – kupiškėnų himnu „Oi jūs susiedai...“ 
        Po trumpos įžangos, ir sukaktuvininkų pagerbimo (šįkart galėjom pasveikinti tik vieną – Lietuvos agronomę, habilituotą biomedicinos mokslų daktarę Ireną Kavoliūnaitę, kuriai šiomis dienomis sukako 90), išklausėme kupiškėno dr. Stasio Vaitkevičiaus pranešimą "Nuosavybės santykių transformavimas Lietuvoje 1990 -1992 metais", kurio dėl techninių problemų  negalėjom išklausyti ankstesniame suėjime. Lektorius – buvusios premjero Gedimino Vagnoriaus komandos narys, Lietuvos valstybės atsikūrimo pradžioje kuravęs nuosavybės klausimus, rengęs koncepcijas, normatyvinius dokumentus..., taigi turėjome galimybę apie turto reikalus išgirsti „iš pirmų lūpų“. 
            Nedalyvavusieji gali internete susirasti jo su bendraautoriais išleistų knygų ir brošiūrų tais klausimais.
        Suėjimo meninę dalį nuspalvino jau minėtas choras „Šilas“, vadovaujamas Maestro Nijolės Baikienės ir  Balio Dvariono muzikos mokyklos septintokė, violončelininkė Marija Sokolova, puikiai įvaldžiusi instrumentą. Ji ir pradėjo koncertinę dalį sudėtingomis klasikų melodijomis. Senjorų klubo choras "Šilas“ savo koncertą pradėjo Antakalniečių himnu: „Esi tu vienintelis mūsų“, kurio muziką ir žodžius sukūrė Antakalnyje gyvenę Algimantas Raudonikis ir Stasys Žlibinas. Taigi, tądien salėje skambėjo net du himnai. 
            Po smagaus koncerto nesinorėjo skirstytis. Choras sudainavo pora dainų „virš programos“ ir buvome pakviesti į Antakalnio senjorų klubo kalėdinę vakaronę, kurio vadovė yra mūsiškė Gražina Berkelienė. 
            Smagiai praleidę popietę, įsigiję naujų draugų, lauksime naujų susitikimų.

                Vilius Bartulis
Salės vaizdai

Kupiškėnų himną giedojome vadovaujami Filomenos ir Viliaus


Einamaisiais klausimai pasisakė klubo prezidentas Vilius Bartulis

Pasveikinome jubiliatę Ireną

Skamba "Ilgiausių metų" 
Salės vaizdai


Vaišių stalai jau laukia trečios vakaronės dalies

Padėkojome lektoriui

Prieš koncertą
Groja  Marija Sokolova

Padėka jaunajai violončelininkei


Antakalniečių klubo senjorų choras "Šilas"

Dėkojame chorui "Šilas"


Prasidėjo trečioji vakaronės dalis


Pokalbiai prie puoduko kavos

Vakaronės akimirkos

    Foto Vidmanto Tubelio