2007-07-28

Kupos upės slėnis

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos upės slėnio teritorijoje

Prioritetas: 1. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra
Priemonė: 1.3. Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija


Projekto pavadinimas: Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos upės slėnio teritorijoje
Projekto vykdytojas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Projekto sutarties pasirašymo data: 2005-03-07
Projekto trukmė: 18 mėn.
IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 670 000,00 Lt
Skirta parama: 670 000,00 Lt
Iš jos ES dalis: 495 000,00 Lt
Projektui išmokėta parama: 489 544,50 Lt
Iš jos ES dalis: 489 544,50 Lt
Projekto būklė: Pabaigtas

Projekto tikslas:Projekto pagrindinai tikslai yra šie:

• Darnaus vystymo gamtosauginių principų įdiegimas į projektus ir jų įgyvendinimą;
• Slėnio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui;
• Priemonių natūraliai aeracijai ir vandens apsivalymui sukūrimas;
• Nuotekų ir nešmenų patekimo į upelį užkirtimas;
• Erozijos procesų sustabdymas;
• Bendruomenės pritraukimas gamtotvarkos problemoms spręsti ir geros praktikos sklaida rajono gyventojų tarpe.
Visi tikslai realūs ir pasiekiami naudojant regiono darbo jėgą ir organizavimo patirtį. Projekto patirtis galės būti naudojama kitų analogiškų projektų įgyvendinimui kituose šalies regionuose, nes su panašiomis problemomis susiduria daugelio miestų ir miestelių bendruomenės.

Projekto rezultatai:
• Sutvarkyta Kupos upės slėnio 3,2 km ilgio atkarpa;
• Pasirengta rekreacinės infrastruktūros įrengimui ir trasos, įgalinančios sujungti labiausia lankomas poilsio vietas bei sudaryti sąlygas gyventojų poilsiui ir sveikatos išsaugojimui, pasirengta tolesniam projekto etapui;
• Minimaliom investicijomis ir natūraliomis gamtinėmis priemonėmis pagerinti kokybiniai bei kiekybiniai upės vandens parametrai, pagerėjusi sanitarinė pakrančių aplinka ir estetinis vaizdas; bus įrengta 12 vandens aeraciją gerinančių akmenų patvankėlių (rėvų), 8 - 10 nusodinimo šulinėlių.
• Likviduotos pavojingos 2 užtvankų liekanos, sustabdyta kraštovaizdžio degradacija, sudarytos sąlygos rekreacinei infrastruktūrai kurti ir verslo subjektų pritraukimui;
• Atkurta nedidelių parametrų vandens patvanka miesto centre, pagerinanti estetinį vaizdą ir užtikrinanti priešgaisrinės apsaugos poreikius;
• Sutvarkytas užterštas tvenkinys prie Atodūsių tilto;
• Įdiegtas visuomenės dalyvavimo sprendžiant ekologines ir kraštotvarkos problemas Kupiškio mieste modelis, skatinantis bendruomenės aktyvumą – išleistas leidinys apie projekto eigą ir rezultatus.
Projekto aprašymas:Projektas skirtas Kupos upės slėnio - svarbiausios Kupiškio gamtinės teritorijos, savotiškos miesto gamtinio karkaso ašies, kertančios miestą per patį vidurį - sutvarkymui, naudojant natūralias bei technines priemones ir jo pritaikymui rekreacijos tikslams.
Kupa – gana tipiška šiaurės ir vidurio Lietuvos upė, kairysis Lėvens intakas, kuri žemupyje 3,2 km ilgio ruože kerta Kupiškio miestą, 30-40 m pločio 5-6 m. įgilintu slėniu dalindama jį į 2 dalis.
2000 m. pradėti Kupos slėnio parko projektavimo darbai, 2002 – 2003 m. vyko nedidelės apimties tvarkymo darbai, centrinė dalis jau dalinai parengta lankymui. Tačiau galutiniam kompleksiniam projektui paruošti ir jį galutinai įgyvendinti nedidelė ir pramonės potencialo neturinti rajono savivaldybė lėšų neturėjo, iš Valstybės biudžeto investicijų taip pat nebuvo skirta ir gamtosaugos ir rekreacijos klausimai spręsti nebuvo.Bendra paruošto Kupiškio pakrančių sutvarkymo projekto įgyvendinimo sąmatinė vertė siekia 2,5 mln. litų.
Perspektyvoje Kupos slėnis turėtų tapti “žaliąja arterija” ne dalinančia miestą į dvi dalis, o jungiančia gyventojų labiausiai lankomas vietas ir rekreacines teritorijas: miesto gyvenamuosius rajonus ir administracines įstaigas, Lėvens ir Pyragių poilsio zonas, senąsias ir naująsias kapines. Galutinai įgyvendinus projektą, bus galimybė teritoriškai atriboti automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų srautus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą