2010-09-29

MŪSŲ JUBILIATAI


Ilgametis mūsų klubo narys Antanas Ramanauskas atšventė garbingą jubiliejų – rugsėjo 20 d. jam sukako 80 metų.  Jubiliatas gimė Molėtų raj. Aluntos valsč. Verbiškių km., ūkininko šeimoje. Turėjo du brolius – vyresnį Vytautą ir jaunesnį Julių. 1950 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą beveik penketais (išskyrus rusų ir lotynų kalbas)  Nuo 1950 m. mokytojavo Inturkės, Troškūnų, Raguvėlės, Medeišių septynmetėse mokyklose, studijavo Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Darbą tekdavo dažnai keisti, nes vyresnis brolis Vytautas partizanavo (žuvo 1951m. rudenį) todėl saugumas lipo ant kulnų. Šeima 1951 metais ištremta į Sibirą. Antaną už antitarybinę veiklą areštavo 1953 m. kovo mėn. Verdiktas - 10 m. kalėti ir 3 m. išvežė į Kuibyševo HES statybą. Kaip techninių mokslų mėgėjas Antanas susipažino su politkaliniais, šios srities žinovais, tapo inžinierium - geodezininku. Darbas buvo įdomus, keitėsi politinis klimatas, leido pogrindinį žurnalą "Tėviškės aidai". 1956 m. pavasarį komisija peržiūrėjo bylas ir išleido. Antanas aplankė tėvus ir brolį Irkutsko srityje, sutiko pažįstamų kraštiečių. Draugų pakviestas išvažiavo į Bratsko HES statybą. Įstojo į Irkutsko kalnakasybos institutą, 1962 m. baigęs gavo inžinieriaus išsilavinimą. Dirbo meistru, vėliau darbų vykdytoju. Buvo pagarboje kaip sumanus ir pareigingas darbuotojas. 1963 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Dirbo statybose, įdiegė daug naujovių (net ministerijaos mastu). Statė Dailės instituto priestatą, Dvariono muzikos m-lą, Spec. ligoninę ir kt. 1997 m. išėjo į pensiją. Turi žmoną Donatą Galiauskaitę-Ramanauskienę,kupiškietę, kilusią iš Palėvenėlės par. Suvainių k., dukrą Arūnę ir sūnų Jurį. Dalyvauja visuomeninėje veikloje - yra Politinių kalinių sąjungos Antakalnio skyriaus seniūnas, Lietuvos LKS narys, Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Švenčionių kraštiečių klubų narys, Mokytojų namų B. Petrulionio turistų klubo narys. Antanas tikras Lietuvis patriotas, apdovanotas garbės kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai". Sveikiname aktyvų mūsų klubo narį Antaną Ramanauską, linkime stiprios sveikatos, ištvermės ir energijos nuoširdžiai dirbant mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui.                                               Vilniaus kupiškėnų klubas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą