2009-05-19

Algimantas Zolubas rašo ...


Žiupsnelis į tėviškių aruodą

Veiklesni, neatitrūkę nuo savo šaknų, Vilniaus kupiškėnai, nors ir sovietmečiu nebuvo abejingi savo krašto kultūros aktualijoms, su Lietuvos Atgimimu esmingai atsigręžė į savo tėviškes. Keletas tokių savo krašto patriotų savaitgaliais, pasitelkę savo šeimų narius bei kraštiečius, savo transportu su kirviais, pjūklais, kastuvais bei kitokiais įrankiais vykdavo į Kupiškio kraštą ką gera daryti.
1991 metais, įsisteigus Lietuvos Piliečių Chartijai, minimi tėviškėnai buvo priimti į Chartiją kaip „Kupiškėnų klubas“. Kai Piliečių Chartija sustabdė savo veiklą, „Kupiškėnų klubas“ veiklos nenutraukė, o ją išplėtęs, tapo nepriklausomu klubu „Vilniaus kupiškėnai“.
„Vilniaus kupiškėnai“ greta šviečiamosios kultūrinės, pilietinės patriotinės veiklos nevengia akmenyje, medyje ar kitais būdais savo krašte įamžinti iškilių krašto žmonių, kultūros židinių, tragiškų praeities įvykių atminimą. Ši veikla priskirtina buvusiam Piliečių Chartijos klubo „Vilniaus kupiškėnai“ branduoliui, kurį sudarė medicinos daktaras Gediminas Kaluina, architektas Žybartas Simonaitis ir inžinierius Algimantas Zolubas.
Kadangi ne visi nuveikti darbai išliko atmintyje, nebuvo protokoluojami ar net nuotraukose fiksuojami, chronologinę jų seką jau sunku atstatyti, juolab, kad kiti darbai buvo tęstiniai, prie jų iki šiol sugrįžtama. Čia pat reikia pabrėžti, kad ne vien tas „branduolys“ darbus atliko; geranoriškai prisidėjo vietos gyventojai, seniūnijos, Kupiškio savivaldybė, be kurių pagalbos daugelio darbų maža grupė nebūtų pajėgusi atlikti.
Taigi lieka pavardinti tuos darbus iš atminties, be datų.
1. Restauruotas ir atstatytas sudaužytas Laukminiškių kaimo kryžius (statytas 1892 m.)
2. Pagamintas ir pastatytas gale Laukminiškių kaimo atminimo kryžius per okupacijas tragiškai žuvusiems šio kaimo žmonėms (žalvario skydelyje įrašytos 8 pavardės).
3. Sutvarkytas Juodinių piliakalnis prie Alizavos: iškirsti menkaverčiai krūmai, atstatytas sunykęs Pirmojo pasaulinio karo kryžius, atstatytos plokštės su čia palaidotų žuvusiųjų pavardėmis.
4. Greta Zasinyčių buvusio dvaro (Alizavos seniūnija) Pirmo pasaulinio karo lauko ligoninės kapinės buvo itin apleistos, išvartyti ir žemėje prasmegę kryželiai, kapinių teritorija užžėlusi krūmais. Per kelias išvykas, drauge su Alizavos mokyklos mokiniais šios kapinaitės buvo sutvarkytos.
5. Bajorų kaime (Skapiškio seniūnija) sutvarkytos Pirmo pasaulinio karo kapinės (jų ribose iškirsti krūmai ir medžiai, atstatytas sunykęs medinis 5 m. aukščio kryžius.
6. Švedukalnyje (Skapiškio seniūnija) sutvarkyta kapinių aplinka, identifikuota ir nuvalyta suomių karių kapų vieta, atstatytas memorialas.
7. Išvalytos ir sutvarkytos žydų kapinės Skapiškyje.
8. Sutvarkytos senosios Adomynės ir Rapackių dvaro kapinės.
9. Sutvarkytos Šimonių Pirmojo pasaulinio karo kapinės.
10. Pasodintas Atgimimo ąžuolynas (107 ąžuoliukai) prie Kupiškio marių.
11. Pasodinti ąžuolai prie knygnešio Kazio Gabriūno gimtinės, prie buvusių Albino Kaluinos, Jono Rasiulio sodybų bei prie Virbališkių mokyklos.
11. Laukminiškių kaime, prie vieškelio pastatytas ąžuolinis koplytstulpis tragiškai žuvusiai Rasiulių šeimai.
12. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas Albino Kaluinos sudegintai sodybai.
13. Pastatytas atminimo kryžius tremtinio Tito Zolubo buvusios sodybos vietoje.
14. Tvarkytos senosios Virbališkių kapinės.
15. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas prie buvusios Lebedžių pradžios mokyklos (Pandėlio seniūnija).
16. Pritvirtinta memorialinė lenta prie mokytojo Leono Katelės gryčios Martikonių kaime, kurioje buvo ir jo mokykla.
17. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas buvusiai Vėžinių pradžios mokyklai.
18. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas buvusiai Alizavos mokyklai.
19. Baigiamas statydinti akmeninis atminimo paminklas buvusiai Kupiškio mokyklai
19. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas Kalnagalių kaime (Alizavos seniūnija) kelių kartų Kaluinų giminei.
20. Išreikšta iniciatyva ir teikta pagalba įsteigiant Laukminiškių muziejų Babickų gimtinėje.
21. Pastatytas akmeninis atminimo paminklas patriotų Skaisčių buvusiai sodybai Stuburų kaime.

Lieka pridurti, kad paminklų statydinimą labiausiai inicijavo bei finansavo daktaras Gediminas Kaluina, paminklus bei jų aplinką projektavo Žybartas Simonaitis, o jųdviejų darbus kartais spaudoje „apdainavo“ šių eilučių autorius. Nepaliko „neapdainavęs-neišlinksniavęs“ ir savo gimtojo kaimo:
Gimtinės linksniavimas

Vardininkas Laukminiškiai – kaimas gimtasis,
Mintim aplankau dažną dieną.
Vaikystėj išvaikščiojau basas
Beržynus, laukus ir ražienas.

Kilmininkas Laukminiškių gryčios medinės,
Iš medžio lopšiai ten ir svirtys,
Ten buvo ir batai mediniai,
Ir klėtys, ir kluonai, ir pirtys.

Naudininkas Laukminiškiams visko užteko –
Laukuos ir aruoduos, ir gryčiose.
Skambėdavo dalgiai kai plakė
Ir staklės šviesiose seklyčiose.

Galininkas Laukminiškius garsino dainos,
Audėjos ir rūtų darželiai;
Į nieką pasauly nemainė,
Dėvėjo, grožėjos, skardeno.

Įnagininkas Laukminiškiais galim didžiuotis:
Artojais, verpėjom, audėjom...
Sunku juos visus išrokuoti, -
Iš čia garsenybės išėjo*.

Vietininkas Laukminiškiuos mąžta sodybų –
Pats kaimas nūnai susigūžęs;
Pakriko po svietą beribį
Vaikai iš gimtųjų bakužių.

Šauksmininkas Laukminiškiai mūsų mielieji!
Nutilo ir juokas ir dainos:
Senoliai išmirę, neliko jaunėlių –
Gimtinę į miestus išmainė.

Laukminiškiuose gimė knygnešys Kazys Gabriūnas, aktorė Unė Babickaitė-Graičiūnienė, rašytojas ir diplomatas, visuomenininkas Petras Babickas, mokslų daktarai Vytautas ir Gediminas Kaluinos.
Algimantas Zolubas
2009 m. gegužė 15 d.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą