2009-02-08

Kupiškėnų klubo ataskaitinis

Vaizdeliai prieš ataskaitinį ...


2008 metų Vilniaus kupiškėnų klubo veiklos ataskaita (sutrumpinta)

Štai ir antri metai praėjo nuo to laiko, kai mūsų klubas buvo registruotas Registrų centre, išrinkta klubo valdyba, kuri ir pritarė šiai ataskaitai.

Visus metus reguliariai vyko valdybos posėdžiai, jų buvo 7. Aptardavome buvusius renginius, būsimus, pasiskirstydavome kas už ką atsakingas ir pan.

KNYGŲ PRISTATYMAI

Rašėm, rašėm ir galų gale parašėm III dalį “Keliai veda Kupiškin” ir išleidom. Jos pristatymas Vilniuje vyko Karininkų Ramovėje. Daug jėgų kainavo pagrindiniam knygos sudarytojui Petrui Pečiūrai, nemažai prisidėjo Vytautė Eidukaitiene, Vytautas Pivoriūnas ir kt. Tai juk neprofesionalių rašytojų, o paprastų kupiškėnų prisiminimai apie gimtąsias vietas, vaikystę, istoriją, papročius ir pan. Kad kupiškėnai neabejingi savo kraštui rodo susidomėjimas šia knyga, net iki šiandien dar klausiama ar galima nusipirkti I ir II dalis. Tuo tikrai džiaugiamės ir jau renkami straipsniai IV daliai ir norime, ją kuo greičiau išleisti.

III dalies pristatymas vyko ir Kupiškio centrinėje bibliotekoje. Prisirinko pilna salė, buvo pakviesti šviesuoliai iš visų seniūnijų, džiaugėsi, kad dar galima rašyti apie nepaminėtus kaimus.

Klubo nariai didžiuojasi tuo, kad turime savo tarpe žodynų asę - pačią tikriausią žodynininkę Klementiną Vosylytę. Lietingą niūraus pavasario popietę Lietuvių kalbos instituto salėje būriavosi iš visos Lietuvos atvykę kupiškėnai ir ne tik jie, tai ir dėstytojai, žurnalistai, literatai. Rinkosi pasveikinti Klementiną gražaus jubiliejaus proga, pasidžiaugti ir aptarti kupiškėnų žodyno pirmąjį tomą. Tai 11 metų visados jaunos, energingos Klementinos darbas. Ne vien tik šio milžiniško darbo įvertinimui buvo skirti žodžiai iš Kauno, Klaipėdos, Kupiškio (aišku ir Vilniaus kupiškėnų delegacijos), bendrakursių, ekspedicijų dalyvių ir net šmaikštūs palinkėjimai buvo skirti Klementinai.

Šis Kupiškėnų žodynas buvo pristatytas ir mokytojų namų svetainėje Vilniaus kupiškėnų klubo renginyje. Dalyvavo habil. dr. Adelė Valeckienė, dr. Aldonis Pupkis, dr. Gertrūda Naktinienė, žodynininkė Violeta Černė. Romualdas Gudas skaitė pasakojimus kupiškėnų tarme. Klementinai tebegalioja prošymas visus mokint kalbat kupiskėniškai.

Prieš vasaros atostogas Mūsų klube buvo aptartas almanachas “Kupiškis”, kurio sudarytojas mūsų nepavargstantis Vidmantas ir pristatyta kompaktinė plokštelė “Puponių kaimo dainos”. Pristatė folklorinio ansamblio “Varangė” vadovė Varsa Zakarienė, Jonė Žebrytė. Ansamblis padainavo sutartines.

Dar Vilniaus kupiškėnai dalyvavo Silvijos Laužikienės suorganizuotame renginyje - savo vyro kupiškėno Viliaus Laužiko poezijos rinktinės “Saulės trupiniai” pristatyme Mokytojų namuose. Susirinko pilna Mokytojų namų svetainė: tai ir V. Laužiko bendraklasiai, bendradarbiai, žurnalistai.
Kupiškio bibliotekos renginyje buvo pristatoma ir klubo nario Vidmanto Jankausko knyga “Ilgėjęsis pasaulio” apie chorvedį Vlada Zinkevičių. Tai ryški ir svarbi Kupiškiui asmenybė. Pristatyme kalbėjo Aldona Zinkevičienė ir kt. Ir trečioji to vakaro knygelė, tai Danutės Baronienes parengtas “Kraštotyros darbų katalogas”. Kataloge suregistruota 370 kraštotyros darbų, nurodyta autorius ir kur tas darbas yra šiuo metu – ar mokykloj, ar muziejuj, ar bibliotekoj ir pan.

EKSKURSIJOS
Vasario 16 d. proga buvo suorganizuota ekskursija į Signatarų namus, gausiam būriui kupiškėnų prireikė net dviejų gidžių, kad parodyti ir papasakoti to laikmečio istoriją, kad visi pajustu to laikotarpio dvasia.
Gegužės mėnesį gausus Vilniaus kupiškėnų būrys atskubėjo į Verkių dvaro sodybos parką. Tai vienas iš gražiausių kraštovaizdžio tipo parkų Lietuvoje.
Pasinaudojome ir Vilniaus savivaldybės suteikta nuolaida senjorams nemokamai aplankyti Europos parką. Ir oras buvo kaip pagal užsakymą. Apie parko istoriją, skulptūrų autorius ir prasmę papasakojo gidė Justė Kisieliūtė. Smagu gamtoje atsipūsti, net įsiūbuoti “Šviesos rūmų” spyruoklines grindis.

Kadangi buvo pageidavimas rengti ekskursijas, todėl nusprendėme pradėt nuo sovo krošto. Mūsų pirmosios ekskursijos maršrutas buvo: Svėdasai, Kamajai, Rokiškis, Skapiškis, Kupiškis, Palėvenė.

PAMINĖJIMAI

Nepamiršom dar vieno garsaus savo kraštiečio Kazio Šimonio jubiliejaus. Mokytojų namuose prisiminimais dalinosi Nijolė Tumėnienė, Violeta Aleknienė, Irena Eigelienė, Liucijus Šimonis, anūkė Rūta Šimonytė prof. Jonas Minkevičius, Vidmantas Jankauskas. Muzikavo Elenutė, Gaila ir Arvydas Kirdos.

SUSITIKIMAI

Mes nepamiršome (jau seniai planavome) ir prieš Kalėdas aplankėme mūsų garbius kupiškėnus, kuriuos gyvenimas nubloškė į Prienų pensionatą – tai Rimtautą Kašponį ir Algi Pėžą – Kauno kupiškėną. Nuvežėm kalėdinių dovanėlių, padovanojom “Keliai veda Kupiškin” III dalį, pasikalbėjom ir susitarėm, kad ir vasarą aplankysime

Pats gražiausias pavasario mėnuo nebuvo nuobodus, todėl, kad visi valdybos nariai vykome į Kupiškį susitikti su savivaldybės atstovais ir seniūnijų seniūnais. Pasitarime dalyvavo administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rapolas Lukoševičius, seniūnai. Mes papasakojome klubo veiklos tikslus ir uždavinius, pareiškėme norą glaudžiau bendradarbiauti, kviestis kolektyvus, tautodailininkus, atskiras seniūnijas, kad vilniečiai galėtų susipažinti su Kupiškio krašto kultūra.
Atostogos baigėsi, atėjo gražus ruduo. Pasikviečiam kupiškėną, gerai visai Lietuvai žinomą žmogų gydytoją psichoterapeutą Raimundą Alekną. Renginys neprailgo, visada malonu ir šilta bendrauti su savais, gimtų žemių žmonėmis.

Štai ir gruodis. Seniai buvo puoselėta mintis susitikti su kupiškėnu kunigu Eitvydu Merkiu. Maloniai sutiko mus priimti Šv. Onos bažnyčioje, kuri mums kupiškėnams svarbi ir tuo, kad net 34 metus parapijai tarnavo kupiškėnas klebonas Jonas Morkūnas, vitražus kūrė kupiškėnas, jau išėjęs Antanas Garbauskas. Eitvydo tėvai kupiškėnai, jis prisiminė, kaip atostogaudavo kaime, o grįžęs kalbėdavo tarmiškai. ...

Mes supratome, kad abi pusės buvo labai pamalonintos šiuo susitikimu. Matyt kupiškėniška dvasia labai greitai suriša žmones tąja gimtų vietų aura atsivežta į Vilnių.

Mūsų pirmasis susitikimas Naujaisiais metais kaip tik sutapo su Trijų Karalių švente. Tai ir šventėme Karininkų ramovėje, mums koncertavo ramovės folklorinis ansamblis “Vilnelė”, (ansamblio vadovė Laima Purlienė). Pasiklausėme folklorines muzikos, pabendravome, padainavome, pašokome.

BUVOME PAKVIESTI

Dalis Vilniaus kupiškėnų klubo narių lankėsi klubo narės Reginos Bliekaitės personalinėje dailės darbų parodoje Verkių rūmuose.
Petrinių dieną panevėžiečių klubo prezidentas Bronius Kačkus pasikvietė biržiečius ir kupiškėnus pasibūti, pabendrauti gamtoje, arčiau susipažinti.
Lapkričio mėn. buvom pakviesti į Rokiškėnų klubo “Pragiedruliai” 10 metu jubiliejų Karininku ramovėje. Įdomu buvo susipažinti su jų klubo veikla, pasiklausyti styginių kvarteto iš Rokiškio.
Klubo atstovai dalyvavo Vilniaus savivaldybės sukviestame visuomeninių bendrijų, klubų sambūryje.

INTERNETAS

Dar noriu priminti, kad turime internetinį puslapį, jo sudarytojas ir tvarkytojas Albinas Čiurlys. ...Nuolatinių lankytojų turime 460, o kas mėnesį vidutiniškai būna po 620 apsilankymų. Svetainę skaito mūsų tautiečiai JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir kt. Virš 12 šalių.

JUBILIEJAI
Noriu dar kartą priminti, kad turėjome keletą gražių jubiliejų; tai Lino Vidugirio, Teofilio Čiurlio, Klementinos Vosilytės, Romualdo Gudo. Tai žmonės palikę ryškius pėdsakus šiame gyvenime, apie juos rašo enciklopedijos, mūsų internetinis puslapis.

DĖKOJAME
Kupiškio rajono savivaldybei, Juliui Šiaučiūnui, Klubo nariams parėmusiems pinigais bei
parėmusiems 2% pajamu mokesčio įnašu

NETEKTYS
Negalima nepaminėti ir praėjusių metų netekčių: Anapilin išėjo Vilius Užtupas ir Antanas Garbauskas. Tai Lietuvoje žinomi, daug nuveikę, visų mylimi žmonės.
Visi rimti susikaupę klauso klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės pranešimo, kurį kompiuterinės technikos pagalba pateikė ekrane Vidmantas Tubelis. Po pranešimo klubo darbai skaidrėmis buvo demonstruojami ekrane su glaustais prezidentės komentarais.Čia matote Ataskaitinio vadovus nusiteikusius rimtam darbui, begiedančius Kupiškėnų himną " Kupiškėnai geri žmonas, tiesūs jų kelaliai ..." bei revizijos komisijos narę Reginą Bliekaitę tribūnoje.Klubo darbą vertino, vertingus pasiūlymus dėstė, šalelės Lietuvos bėdas ir vargus vardino, šviesesnius ir linksmesnius dalikėlius guldė : Žybartas, Antanas, Gediminas, Algimantas, Jonė, Albinas ir Laimutis.
Vilniaus rokiškėnų klubo "Pragiedruliai " prezidentas Algis Narutis ir klubietis Valdemaras Stakėnas pasveikino klubą rokiškėnų vardu, pasidalino savo patyrimu, o Valdemaras dar pradžiugino mus bardų stiliaus daina.
Ataskaita išklausyta, vertingi pasisakymai išguldyti, galima ir atsikvėpti, išgerti puodelį kavos, išgerti stiklelį amareto ar bobelinės, paskanauti plačiu užkandžių asortimentu, kurį visuomet paruošia ir pasiūlo, mūsų šaunios klubietės ...Mokytojų namų kiemelis pilnas MORIŲ. Prie visų užrašai, kas jas išpuošė, išdabino. Pavasaris jau ne už kalnų ...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą