2008-02-04

Klubo ataskaitinis - 2008.02.03

Fotoreportaže matote : Sveikinamą - Liną Vidugirį, kalbantį klubo finansų šefą Teofilį Čiurlį, naujai išrinktą klubo valdybos narę Reginą Tubelienę, labai rimtai nusiteikusią klubo valdybą su prezidente Filomena Marčiulioniene, Vytautę Eidukaitienę visus vaišinančią skaniais blyneliais, paslaptingą kaukėtą damą, norinčią įsirašyti į klubą ir kviečiančią palydėti žiemą (gal tai Valdereza Simonaitienė) ir kitus sueigos vaizdelius.


Pirmininkaujančio Vytauto Pivoriūno kviečiami į tribūną kilo ir mintimis dalinosi Žybartas Simonaitis, Eugenija Didžiariekienė, Jonė Žebrytė, Albinas Čiurlys, Onutė Gasparavičiutė, Jonas Vizbaras, Regina Bliekaitė.

Vilniaus kupiškėnų klubo 2007 metų veiklos ataskaita

Nepastebimai prabėgo, tiesiog praūžė, dar vieni metai. Mūsų klubui aišku buvo neeiliniai metai. Bet apie viską iš eilės.

Sausio mėnesį susirinkome linksmai nusiteikę, vis tik Naujųjų metų pradžia, pas mus svečiuose Raskilos klubo atstovai, padainavo ir ratelių šokių pamokino. Buvo smagu pradėt Naujuosius metus gerai nusiteikus. Bet ta gera nuotaika ne taip ilgai tęsėsi. Brendo mintis, kad klubą reikia registruoti valstybės įmonėje Registrų centras, kuriame sukaupta visa informacija ir apie fizinius ir apie juridinius asmenis. Registracija suteikia galimybę turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą, antspaudą ir pan.

Natūralu, kad kilo sumišimas ir nerimas. Bet tai jau praeityje. Prasidėjo klubo įstatų svarstymas, derinimas, pasiūlymai ir pan. Jei trumpai apie šitą procedūrą, tai kovo mėn. jau klubui buvo pristatomas pakoreguotas įstatų projektas svarstymui, o balandžio 1 d. visuotinis susirinkimas priėmė įstatus, balsavimo būdu išrinko klubo valdybą ir prezidentą – valdybos pirmininką. Į valdybą buvo išrinkti Teofilis Čiurlys, Vytautas Pivoriūnas, Filomena Marčiulionienė, Žybartas Simonaitis, Liucija Venclovaitė. Pagal surinktų balsų skaičių klubo prezidente buvo išrinkta Filomena Marčiulionienė. Išrinkta ir revizijos komisija, jos nariai: Jolanda Pilkauskienė, Regina Blėkaitė, Aleksandras Vaitiekūnas. Tenka padėkoti žmogui, kuris nežinia kiek kilometrų subėgiojo ir kiek batų nuplėšė, kol visi popieriai buvo sutvarkyti ir sėkmingai priduoti Registrų centrui. Tai Žybartas Simonaitis, kuris sėkmingai atliko darbą iki balandžio 25 d. ir dar liko 3 darbo dienos 2 procentų pervedimui. Užtat turim ir rezultatą – savo sąskaitoje jau turim šiek tiek pinigų.

Gegužės mėnesį domėjomės ar sveikatai nekenkia maisto produktai iš genetiškai modifikuotų augalų. Apie tai pasakojo savo srities žinovas dr. Kęstutis Sasnauskas.

Šie metai klubui, kaip pradžioj minėjau buvo neeiliniai metai dar ir tuo, kad buvo išleistas pirmasis Kupiškėnų enciklopedijos tomas, tai aišku enciklopedijos sudarytojo Vidmanto Jankausko ir jo komandos triūsas. Pirmiausia ji buvo pristatyta Kupiškyje, o mes Vilniuje organizavome pristatymą Karininkų ramovėje birželio 1 d. Visada pirmas blynas būna prisvilęs, neturėta patirties tokio tipo renginiui organizuoti, bet jei per daug nesikabinėjant, tai renginys buvo pusė bėdos, visai neblogas, tik aišku reikėjo reklamuoti per Lietuvos radiją, kurį daug žmonių klauso. Dalyvių būtų atėję daugiau.

O kad enciklopedija populiari, tai niekas to nepaneigs, visi jau nusipirkę, net mažuose miesteliuose. Mes, klubas didžiuojamės, kad Vidmantas Jankauskas yra klubo narys ir dar yra keli jo uolūs talkininkai.

Birželis gražus vasaros mėnuo, todėl nuspręsta nesėdėti Jakšto 9, kai gamta tiesiog prašosi keliauti, pramogauti. Pasirinkta labai graži Vilniaus vieta – Belmontas, tai prancūziškojo malūno kompleksas ir šalia jo esantys Pučkoriai, garsūs savo atodanga ir nepaprastu gamtos grožiu. Manau šia išvyka visi liko patenkinti, nes pabuvome ne tik kartu, bet pabuvom su gamta ir jos unikaliu grožiu, tai duoda jėgų ir noro kuo daugiau pamatyti.

Liepos 26 d. susiorganizavome švęsti Petro Pečiūros 80 metų sukaktį. Juk tai žmogus, kuris mūsų klube garsus tuo, kad jis yra knygos „Keliai veda Kupiškin“ sudarytojas ir daugelio knygų autorius. Mes manom, kad geras buvo mūsų pasibuvimas, kitaip ir kitoje aplinkoje. Dar liepos mėn. ir dalis klubo narių rugsėjo mėn. keliavo į Lenkiją. Šitą kelionę sumanė kupiškietė iš Kauno Irena Eigelienė. Aplankėme Gdanską, Griunvaldą, Sopotą, Šv. Lipką. Kelionės įspūdžius rugsėjo mėn. pasakojo klubo keliauninkai: Vanda, Albinas, Teofilis.

Spalio mėn. aplankėme labai jaukų, labai mielą, gražioj senamiesčio vietoj įsikūrusį Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejų. Abu jie buvo tautinio atgimimo veikėjai, paskyrę gyvenimą gimtosios kalbos bei Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimui ir saugojimui. Marija 1906 m. atidarė pirmąjį lietuvišką knygyną – lietuvybės židinį. Dabartinė direktorė Alma Gudonytė papasakojo, parodė kambarius, knygyną, parodė filmuką apie muziejų. Iš tiesų buvo įdomu.

Lapkritis ir gruodis jau tokie tamsūs ir niūrūs mėnesiai, kad kažkur patamsy ir nebenulėksi, todėl buvo kalbėta apie Vėlines, apie senąsias Vilniaus kapines, papasakojo Živilė – žinovė, architektė. O gruody, advento pradžia, mūsų svečias buvo dominikonas vienuolis brolis Pijus, kadangi kupiškėnas kunigas Merkys labai užimtas ir negalėjo ateiti.

Lapkričio 26 d. šventėm Vito Kriščiūno 85 metų sukaktį. Tai žmogus, kuriam likimas lėmė labai daug pergyvenimų, tremtį be teisės grįžt į Lietuvą. Ir kaip matom žmogus išliko tvirtas, švelnus be jokio pykčio ar neapykantos. Praleisti tokį gimtadienį buvo tikrai negalima. Lapkričio 28 d. Gervėčių klubas pakvietė į savo veiklos 20 metų sukaktį. Aš ir Žybartas Simonaitis pasveikinome sukakties proga. Renginys vyko Rotušėje, buvo pakviesta daug svečių, daug sveikintojų, todėl ir užsitesė iki vėlumos. Dar viena šventė – tai Kupiškio gimnazijos 90 metų jubiliejus. Joje iš klubo dalyvavo Žybartas Simonaitis, Romas Gudas, Marija Rudzikienė.

Per visą tą laiką, pradedant balandžio 19 d., vyko valdybos posėdžiai, jų buvo jau šeši. Buvo svarstomi įvairūs tuo metu aktualūs reikalai, tai knygos „Keliai veda Kupiškin“ trečios dalies spausdinimo eiga, lankstinuko maketo rengimas, gimtadienių organizavimas ir kt. Daug laiko sugaišome ir buvo įvairių nuomonių apie lankstinuką. Galų gale mes jį turime. Kiek žmonių, tiek nuomonių. Parengti tokį, kad atitiktų visų skonius, neįmanoma, todėl galvojam, kad po kiek laiko galima kitą išleisti ar pan. Jį panaudosime ieškodami rėmėjų, eidami į kitus klubus, važiuodami į Kupiškį ir pan.

Negalima nepaminėti to, kad vieno žmogaus dėka, turim Klubo internetinį puslapį arba svetainę. Jį parengė Albinas Čiurlys. Po kiekvieno įvykio iš karto patalpinamas straipsnis, įdedamos nuotraukos. Manau, kad tai geras dalykas mūsų klubui, nes apie mus gali sužinoti visi, kas turi internetą, net užsienyje gyvenantys kupiškėnai ar jų palikuonys. Kiekvieną mėnesį būna 460 apsilankymų. Lankosi apie 250 žmonių.

Paveldo srityje, kurioje paskutiniu metu darbuojasi tik du klubo nariai, tai Gediminas Kaluina ir Žybartas Simonaitis šiais metais, kaip žinote, buvo pastatytas paminklinis akmuo Vėžionių pradžios mokyklai.(organizatorius kauniškis kupiškėnas A. Pėža), įpusėti paminklo statymo darbai Kupiškio pirmajai parapijinei mokyklai. Buvo pasodinta 40 ąžuoliukų ąžuolyne prie Lėvens.

Nuolat stebima knygos „ Keliai veda Kupiškin“ trečios dalies surinkimo, spausdinimo eiga. Šitoje srityje intensyviai darbuojasi P. Pečiūra, Vytautė Eidukaitienė, Vytautas Pivoriūnas ir kt.

Bandžiau išvardinti viską, kur buvome, ką dirbome, kas pas mus lankėsi ir pan. Jei ką pamiršau ir nepaminėjau, o taip gali būti, prašau iš karto sakyti.

Aš nepasakyčiau, kad labai daug padaryta darbų ar kad visai nieko nedaryta. Reikšmingiausi darbai: I Kupiškėnų enciklopedijos tomo pasirodymas (sudarytojo Vidmanto Jankausko nuopelnas), klubo registravimas Registrų centre, klubo lankstinuko išleidimas ir internetinio puslapio sukūrimas.

Galima, aišku, ir pasiteisinti, kad valdyba dirba tik nuo balandžio mėn. ir tai ne visa sudėtim, nes vienas narys – Liucija Venclovaitė iki šiolei į darbą neįsijungė.

Ateityje stengsimės į klubo veiklą įtraukti kuo daugiau aktyvių žmonių, bus geresni ir rezultatai. Reikia kryptingai ir susiplanuoti, pvz. paveldo globos srityje pagal turimas lėšas ir svarbumą ką galima padaryti kitais metais.

Palinkėsiu valdybai kitais metais stengtis dar labiau. Veikla turėtų būti įvairiapusė, kad visiems būtų ir įdomu ir naudinga kraštui. Kitų metų klubo pagrindinė užduotis yra išleisti ir sėkmingai išplatinti knygos „Keliai veda Kupiškin“ trečiąją dalį.

(Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės ataskaitinis pranešimas)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą