2007-07-02

Mieli kupiškėnai


2007 m. liepos 2 d. pradedame Vilniaus kupiškėnų klubo internetinį dienoraštį - blogą. Lauksime Jūsų minčių, skelbimų, pastabų.
Nuotraukoje Jūs matote tris mūsų klubo prezidentus : pirmąjį - Žybartą Simonaitį, antrąją - Liuciją Venslovaitę (viduryje) ir dabartinę Filomeną Marčiulionienę.VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO Į S T A T A I
1. BENDROJI DALIS
1.1. Vilniaus kupiškėnų klubas (toliau – Klubas) yra visuomeninė pelno nesiekianti kultūrinės ir pilietinės veiklos organizacija, sutelkianti bendrai veiklai Kupiškio krašto kilmės žmones bei jų palikuonis, gyvenančius Vilniuje, Kupiškio krašte ir už jų ribų, taip pat vienaip ir kitaip su šiuo kraštu susietus asmenis. 1.2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. 1.3. Organizacijos pavadinimas – Vilniaus kupiškėnų klubas. 1.4. Klubo teisinė forma – asociacija. 1.5. Klubas turi savo simboliką, antspaudą ir sąskaitą banke. 1.6. Klubo atstovybės ir filialai nesudaromi. 1.7. Klubo veiklos terminas neribojamas. 1.8. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. 1.9. Klubo buveinė : Arklių 20-14a, 01129 Vilnius.
2. VEIKLOS TIKSLAI IR FORMOS
2.1. Klubo veiklos tikslai: 2.1.1. gaivinti, propaguoti, ir ugdyti Kupiškio krašto etninę kultūrą, visapusiškai integruoti ją į šiandienos kultūros visumą, kaip istorinį kultūros pamatą ir kiekvieno kupiškėno dvasinę savastį; 2.1.2 užsiimti krašto istorijos tyrinėjimais, istorijos ir kultūros paveldo globos, tvarkymo ir monumentalaus paženklinimo darbais; 2.1.3. panaudojant Klubo narių profesinį ir visuomeninį pilietinį potencialą, ruošti ir teikti pasiūlymus Kupiškio krašto bei šalies problemoms spręsti, dalyvauti jų svarstymuose. 2.2. Pagrindinės veiklos formos: 2.2.1. eiliniai klubo susirinkimai iniciatyvų, projektų bei darbų svarstymui ir organizavimui, Klubo narius dominančių visuomenės problemų nagrinėjimas, pasikviečiant įvairius specialistus, visuomenės veikėjus ar be jų; 2.2.2. aktualijų diskusijos, parodos, kūrybos vakarai, ekskursijos ir kiti renginiai; 2.2.3. proginiai ir dalykiniai susitikimai su Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojais ir gyventojų bendruomenėmis, su mokyklomis, religinėmis, pilietinėmis ir kitomis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, užsienio lietuviais; 2.2.4. doros, tiesos, aukštos kultūros, blaivybės, tautiškumo ir pilietiškumo idėjų ir jų įgyvendinimo būdų propagavimas visuomenės informavimo kanalais, masinių renginių metu ir kitomis progomis bei būdais; 2.2.5 leidyba ir kupiškėnų leidinių platinimas bei įvairiapusiškas propagavimas. 2.2.6 įvairiapusė parama pavieniams istorijos ir kultūros paveldo tvarkytojams ir prižiūrėtojams.
3 KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NARIŲ RIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS, PAŠALINIMAS
3.1. Klubo nariais, gali būti asmenys, pripažįstantys Klubo įstatus ir dalyvaujantys jo veikloje. 3.2. Klubą sudaro nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai. Nariais rėmėjais Klubo valdybos sprendimu laikomi fiziniai arba juridiniai asmenys, materialiai ar kitaip prisidedantys prie Klubo veiklos. Klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimu, ypač nusipelniusiems Klubui asmenims gali būti suteikiami garbės narių vardai. 3.3. Klubo narių teisės: 3.3.1. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą informaciją apie Klubo veiklą; 3.3.2. dalyvauti narių susirinkimuose, teikti idėjas bei projektus, diskutuoti, balsuoti, rinkti visus Klubo vadovaujančius bei kontrolės organus ir būti į juos renkamiems; 3.3.3. gauti paramą savo projektams, atitinkantiems Klubo tikslus; 3.3.4. bet kada išstoti iš Klubo. Nariai, norintys išstoti iš Klubo, apie tai praneša Klubo prezidentui arba valdybai. 3.4. Klubo narių pareigos: 3.4.1. laikytis Klubo įstatų; 3.4.2. laikytis Klubo visuotinio narių susirinkimo nutarimų ir valdybos sprendimų; 3.4.3. dalyvauti Klubo veikloje, tinkamai eiti pareigas, esant išrinktiems į Klubo valdymo organus. 3.4.4. Laiku mokėti nario mokestį. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. 3.5. Narių priėmimas, išstojimas, pašalinimas: 3.5.1. Į klubą nariais priimami asmenys, užpildę valdybos nustatytos formos prašymą ir sumokėję nario mokestį už einamuosius metus. Priėmimas įteisinamas valdybos sprendimu. 3.5.2. Klubo nario išstojimą pagal jo prašymą įteisina valdyba savo sprendimu. 3.5.3. Klubo narys iš jo gali būti pašalintas tokiais atvejais: 3.5.3.1. jei už dvejus metus iš eilės ar daugiau nėra sumokėjęs nario mokesčio; 3.5.3.2. jei dvejus metus ar ilgiau nedalyvavo Klubo veikloje ir nevykdė jokių įpareigojimų; 3.5.3.3. jei kitaip šiurkščiai pažeidė Klubo įstatus; 3.5.3.4. jei yra nuteistas už kriminalinį nusikaltimą. 3.5.4. Pašalinimas iš klubo įteisinamas Klubo valdybos sprendimu.
4. VALDYMO STRUKTŪRA
4.1. Valdymo organai: a) visuotinis narių susirinkimas, b) valdyba, c) Klubo prezidentas (valdybos pirmininkas). Visi Klubo valdymo organai renkami trejiems metams. 4.2. Klubo aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, pareikalavus ne mažiau ketvirtadaliui visų Klubo narių. 4.2.1. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 klubo narių. Jei susirenka mažiau kaip 1/2 klubo narių, susirinkimas sušaukiamas pakartotinai ir įvyksta dalyvaujant bet kokiam narių skaičiui. Pakartotino susirinkimo data – ne anksčiau kaip po dviejų savaičių. 4.2.2. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Klubo valdybos pirmininkas arba susirinkimo išrinktas Klubo narys. Susirinkimo metu yra rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 4.3. Visuotinis narių susirinkimas atlieka šias funkcijas: 4.3.1. priima, papildo ir keičia Klubo įstatus. 4.3.2. renka ir atšaukia Klubo valdybą arba atskirus jos narius ir Klubo revizijos komisiją, kurią sudaro Revizorius ir du komisijos nariai; 4.3.3. iš Valdybos narių renka Valdybos pirmininką bei jį atšaukia; 4.3.4 renka Klubo prezidentą trejiems metams; 4.3.5. išklauso ir tvirtina valdybos pirmininko ataskaitas; 4.3.6. tvirtina Klubo metinę finansinę ataskaitą; 4.3.7. tvirtina darbų ir lėšų planus ateinantiems metams; 4.3.8. nustato ir koreguoja nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką; 4.3.9. priima sprendimus dėl Klubo reorganizavimo, pertvarkymo, veiklos nutraukimo; 4.3.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 4.4. Sprendimų priėmimo tvarka: 4.4.1. kiekvienas klubo narys turi vieno balso teisę; 4.4.2. sprendimai priimami paprasta dalyvavusiųjų balsavime dauguma, išskyrus 4.3.1. ir 4.3.9. punktuose numatytus atvejus, kuriais sprendimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. 4.5. Klubo valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Klubo valdybą sudaro 5 asmenys : Valdybos pirmininkas , jo pavaduotojas - sekretorius, finansininkas ir kiti valdybos nariai. Tarp visuotinių narių susirinkimų Klubo veiklai vadovauja Valdyba. Valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. 4.6. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, bet visada, kai to pageidauja ne mažiau pusė Valdybos narių. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau negu 1/2 valdybos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas. Posėdžio metu yra rašomas protokolas, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 4.7. Jei Valdybos narys negali atlikti savo pareigų arba atlieka jas blogai, Valdyba turi teisę pasiūlyti visuotinam narių susirinkimui valdybos narį pakeisti kitu asmeniu. 4.8. Valdyba atlieka šias funkcijas: 4.8.1. organizuoja visą praktinę Klubo veiklą; 4.8.2. priima, atleidžia ir šalina Klubo narius; 4.8.3. iš Valdybos narių renka Valdybos pirmininko pavaduotoją - sekretorių ir finansininką bei juos atšaukia; 4.8.4. nustato visuotinių susirinkimų datą, vietą ir parengia darbotvarkes; 4.8.5. tvirtina renginių planus, jų vykdymo reglamentus ir lėšas; 4.8.6. visą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalomą skelbti informaciją Valdyba skelbia dienraštyje „Lietuvos aidas“. 4.9. Valdybos pirmininku gali būti veiksnus fizinis asmuo, ne jaunesnis negu 25 metų. Valdybos pirmininkas kartu yra ir Klubo prezidentas. 4.10. Klubo prezidento (Valdybos pirmininko) funkcijos: 4.10.1. organizuoja ir koordinuoja valdybos darbą; 4.10.2. atstovauja Klubui valstybinėse, visuomeninėse bei kitose struktūrose; 4.10.3. šaukia valdybos posėdžius ir jiems vadovauja; 4.10.4. kartu su Valdybos nariais ruošia Klubo veiklos metinę ataskaitą, ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui vertinti ir tvirtinti. 4.11.. Kai Klubo prezidentas (Valdybos pirmininkas) dėl objektyvių priežasčių laikinai negali eiti pareigų, teisę eiti Klubo prezidento (Valdybos pirmininko) pareigas bei parašo teisę laikinai perima jo pavaduotojas.
5. SPRENDIMŲ, PRANEŠIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS PASKELBIMO TVARKA
5.1..Klubo susirinkimų, Valdybos ir Klubo prezidento sprendimai, pranešimai ir kita informacija, su kuria reikia supažindinti visus Klubo narius arba kitus asmenis, skelbiama Klubo skelbimų lentoje ir telefonu arba internetiniu ryšiu arba registruotais laiškais ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimų priėmimo bei kitos informacijos atsiradimo. Už savalaikį supažindinimą su sprendimais, pranešimais ir kita informacija atsako Klubo prezidentas. 5.2.. Visa Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privaloma skelbti informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos aidas“. 5.3..Apie numatomą Klubo reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą Klubo prezidentas privalo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos aidas“ ir pranešti visiems kreditoriams raštu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.
6. TURTAS, LĖŠOS IR PANAUDOJIMAS
6.1. Klubo lėšos ir turtas naudojami Klubo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. 6.2. Klubas yra paramos gavėjas ir paramos teikėjas. 6.3. Klubas savarankiškai disponuoja savo turtu ir lėšomis. 6.4. Klubo lėšas sudaro: 6.4.1. narių mokesčiai; 6.4.2 iš fizinių ir juridinių asmenų gaunama parama; 6.4.3. lėšos, gaunamos iš valstybinių, ES ir kitų fondų Klubo projektams vykdyti; 6.4.4. Klubo narių ir kitų asmenų savanoriški įnašai bei tikslinės rinkliavos; 6.4.5. Klubui pervedamos jo rėmėjų pajamų mokesčio (iki 2 procentų) sumos; 6.4.6. kitos teisėtai įgytos lėšos. 6.5. Mokesčių mokėjimo tvarka: 6.5.1. Nario mokestis sumokamas per metus, mokėtojui pasirašant nario mokesčių rinkimo žiniaraštyje arba pervedant pinigus į Klubo sąskaitą banke. 6.5.2. Į klubą stojantys sumoka nario mokestį už visus metus, nepriklausomai nuo įstojimo datos. Atskiras įstojimo mokestis nemokamas. 6.6. Lėšų panaudojimo teisėtumą bei pagrįstumą kontroliuoja Klubo revizijos komisija.
7. ĮSTATŲ PAKEITIMAS, PAPILDYMAS
7.1. Keisti ir papildyti Klubo įstatus iniciatyvos teisę turi visi klubo nariai, pateikdami pasiūlymus Klubo valdybai. Klubo valdyba, apsvarsčiusi gautus pasiūlymus, pateikia juos svarstyti Klubo visuotiniam narių susirinkimui. 7.2. Klubo įstatų pakeitimus ir papildymus visuotinis narių susirinkimas priima ir tvirtina 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma. 7.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.
8. KLUBO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS
8.1. Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 8.2. Klubo veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo 2/3 balsų nutarimu. Klubo lėšos ir turtas panaudojamos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka. Šie įstatai priimti Klubo steigiamajame susirinkime 2007 m. balandžio 1 d., protokolas Nr.1 Vilniaus kupiškėnų Klubo steigėjai:
Albinas Čiurlys Gediminas Kaluina Žybartas Simonaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą